Minulá neděle byla nedělí Květnou, nazývanou též Pašijová. Je to vždy poslední neděle před samotnými Velikonoci a oslavuje se v ní Kristův příjezd do Jeruzaléma. A protože lid vítal Ježíše s palmovými ratolestmi v rukou, stalo se od sedmého století tradicí je světit. Palmy však nerostou zdaleka všude, a tak je na mnoha místech nahradily květy nebo třeba kočičky – odtud pochází název Květná.

Co jsou to pašije?
Pašijová se neděli říká na připomínku toho, že se v tento den čtou takzvané pašije – původně příběhy o utrpení Krista ze synoptických evangelií. Samo slůvko pašije pochází z latinského passio – utrpení, konkrétně z počátku liturgického textu „Passio Domini nostri Iesu Christi… utrpení našeho Pána Ježíše Krista…“ Později se jako pašije začaly označovat veškerá vyprávění o Kristově utrpení, ale také dramatické hry či hudební skladby s tímto tématem.

V podání synoptiků
V evangeliu Marka, Matouše a Lukáše, tedy v takzvaných evangeliích synoptických, tvoří pašijová vyprávění relativně homogenní, od ostatního textu oddělený celek. Popisu posledních událostí Kristova života je věnován značný prostor, přičemž je text hojně doplňován starozákonními citacemi, zdůrazňujícími především v prorocích předpovězenou Ježíšovu roli obětovaného Beránka, trpícího služebníka Božího.

Příběh o utrpení a smrti
Pašijové příběhy obvykle začínají Poslední večeří nebo Ježíšovou modlitbou v Getsemanské zahradě. Dále je popsána Jidášova zrada a Ježíšovo zatčení, průběh výslechu před židovskou veleradou i to, jak Pilát neshledal Ježíše ničím vinným a poslal ho před Heroda, pod jehož pravomoc Ježíš jako Galilejec spadal. Herodes však Ježíše vrátil Pilátovu soudu a velerada si vymohla rozsudek smrti. Následuje popis Ježíšova utrpení a pašijové vyprávění končí Ježíšovou smrtí na kříži a pohřbem.

Liturgie a hudba
V liturgii má čtení pašijových příběhů z evangelií dlouhou tradici. Obvykle se jedná o nějakou formu dramatizace – text čtou nebo zpívají tři lidé – jeden jako vypravěč, jeden za Krista a jeden čte ostatní role - a někdy se zapojuje i sbor, představující lid. Z této tradice pochází i hudební zpracování pašijí podle jednotlivých evangelií – všechna čtyři zpracoval například Johann Sebastian Bach.

Divadelní tradice
Ve středověku se dramatické čtení pašijových příběhů změnilo v takzvané pašijové hry – původně menší divadelní představení a posléze i ve velmi bohaté dramatizace. Nejpopulárnější byly pašijové hry ve 14. a 15. století v městském prostředí, poté zůstaly tradicí spíše na venkově. V některých oblastech se pašijové hry hrají dodnes.

 

 

Viděla jste někdy pašijové hry? Nebo slyšela některé z hudebních zpracování? Znáte film Ježíš z Montrealu, který vychází z tematiky pašijových her?

Reklama