Klokánek je zařízení Fondu ohrožených dětí pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Cílem celého projektu Klokánek je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se dítě může po vyřešení nebo zlepšení situace vrátit domů, nebo než je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina (osvojení, pěstounská péče). Dosavadní praxe u nás je naneštěstí stále taková, že děti, o které se rodiče nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni starat, končí nejčastěji v ústavní výchově, a teprve po tomto umístění se řeší dlouhodobá perspektiva dítěte i celé rodiny.

 

Většina dětí, které jsou do Klokánků umísťovány, byla ve svých rodinách obětí trestné činnosti, žila bez citového zázemí a umístění do ústavní péče pro ně znamená další trauma. Je-li však týrané, zanedbávané či opuštěné dítě předáno do Klokánku, čeká ho pobyt v zařízení rodinného typu, kde nejsou od sebe oddělováni sourozenci podle věku, ale naopak zůstávají spolu v bytě, kde se o ně střídavě po týdnu starají dvě „tety“.

 

Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mohou proto týrané a zneužívané děti přijmout i bez souhlasu rodičů až do doby, než je rozhodnuto o předběžném opatření. Mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoli přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.

Fond ohrožených dětí v současné době provozuje 14 Klokánků s celkovou kapacitou 210 míst. K posledním z dokončovaných zařízení tohoto typu patří Klokánek v Dolním Benešově, který je nyní v částečném provozu, dokončuje se vybavení tří bytů s kapacitou 12 míst.

V roce 2006 zde byla kapacita 16 míst, během roku zde žilo 39 dětí, za rok 2006 přišlo 23 nových dětí a odešlo 22 dětí, kapacita byla využita na 104,5 %.

 

Nejmladšímu obyvateli Klokánku byl jeden měsíc, dvacet dětí bylo ve věku do deseti let. K nejzávažnějším důvodům pro přijetí do Klokánku v Dolním Benešově v roce 2006 patřilo týrání dítěte, zanedbávání péče o dítě a alkoholismus a drogová závislost rodičů. Z těchto důvodů a kvůli nedostatečné péči rodičů bylo do Klokánku přijato za minulý rok 13 dětí. Deset dětí bylo do Klokánku umístěno kvůli nevyhovujícím bytovým podmínkám, hmotné nouzi nebo hospitalizaci rodiče. Skutečnost, že jedenáct dětí bylo do Klokánku umístěno na základě soudního rozhodnutí, svědčí o tom, že tato zařízení se pomalu stávají běžnou součástí sociálního systému, využívaného státem. Dvanáct dětí bylo přijato na žádost rodičů, kteří se ocitli v situaci, kdy nebyli schopni o dítě řádně pečovat, ale měli snahu zajistit dítěti pobyt v zařízení rodinného typu. Po vyřešení nepříznivé životní situace se deset dětí vrátilo domů do původní rodiny, čtyři děti byly ubytovány spolu s rodičem v azylovém domě, tři děti byly předány do náhradní rodinné péče. Tři děti byly přemístěny do dětských domovů rozhodnutím soudu nebo na žádost rodičů, kteří chtěli mít dítě kvůli udržení kontaktu v blízkosti bydliště. Opakovaně zde kvůli léčení rodičů byly tři děti.

 

V Klokáncích jsou děti jen nezbytně nutnou dobu, než se vyřeší jejich nepříznivá rodinná situace a mohou se vrátit do původní rodiny, nebo než se najde trvalá náhradní rodina. Průměrná doba pobytu dětí v Klokáncích je 6 měsíců. Rodinný systém péče v Klokáncích zajišťuje citově vřelé a podnětné prostředí a umožňuje v maximální možné míře zachování kontaktů s původní rodinou, pokud má rodina o dítě zájem. Sociální pracovnice Klokánků usilují o co nejrychlejší vyřešení kritické situace rodiny tak, aby se děti mohly do původní rodiny vrátit co nejdříve. Podle našich současných legislativních norem má přechodná péče rodinného typu přednost před ústavní výchovou. Doufáme, že tento fakt se co nejdříve odrazí i v systému státní sociální podpory, který v současné době významně zvýhodňuje ústavní typy péče v porovnání se zařízeními typu Klokánek FOD, jejichž provoz i další rozšiřování kapacity závisí na finanční podpoře dobrovolných dárců z řad široké veřejnosti.  

Reklama