Kdysi v dávných dobách prý vládly ženy mužům. Všichni uctívali kult Velké Matky, Bohyně, ploditelky a stvořitelky, a protože ženy jsou méně agresivní a soutěživé než muži, byla lidská společnost mírumilovnější a spravedlivější - zkrátka nebýt drsných přírodních podmínek, byl to hotový ráj na zemi. Alespoň tak vykládají teorii matriarchátu některé feministky. Ale existoval matriarchát vůbec někdy?

Může za to Marx a Engels
I když to může znít absurdně, za teorii matriarchátu v podstatě mohou Marx s Engelsem. Ne že by ji přímo vymysleli, přišel s ní na počátku 18. století francouzský jezuita Lafitau, ale náramně se jim hodila do konceptu boje proti buržoazii, a tak ji využili. Od nich pronikla i do našeho školství a v mnoha učebnicích se s ní setkáme dodnes, a to navzdory tomu, že většina ze základů této teorie byla už dávno vyvrácena.

Kult ženy
Tak především zde máme předpokládaný kult ženy. Když byly koncem 19. století objeveny paleolitické sošky takzvaných Venuší - například ve  Wilendorfu, Věstonicích a Lespugue - panovala zrovna v archeologii tendence prohlašovat vše, u čeho neznáme přesný účel, za kultický předmět. A tak byly pod vlivem takových odborníků, jako byli Reinach a Frazer, tyto sošky interpretovány jako důkaz kultu ženy - ta prý byla uctívána pro svou plodnost. Odtud se nakonec vynořila i myšlenka na Velkou Matku, jakousi prabohyni předcházející všechny mužské bohy.

Sexuální objekt
Až později si ovšem vědci povšimli několika zajímavostí - tak především naprosto chybí zobrazení matky s dítětem - vždy je zobrazována pouze žena, i když s výraznými sexuálními znaky. To však svědčí spíše o kultu „plození“ než o kultu plodnosti. Jeskynní malby i sošky jsou přitom pravděpodobně dílem mužů - až na zobrazení žen jako sexuálního objektu se na nich ženy prakticky nevyskytují - máme například mnoho obrazů lovu, ale žádný znázorňující ženskou práci. Tím, kdo nám předává zprávu o minulosti lidstva je tedy muž. Zobrazuje mužské činnosti. A objekt svého zájmu - ženu - ne objekt zájmu ženy - děti a ženskou práci. A to příliš o vládě žen v paleolitu nesvědčí.

Právo mateřské
Základním kamenem teorie o matriarchátu byla práce švýcarského právníka Johanna Bachofena o mateřském právu z roku 1861. Jeho teze přejal a rozšířil etnolog Lewis H. Morgan, který studoval Irokézy. A od těchto pánů přejali celou koncepci Marx a Engels. Bachofen stavěl na předpokladu, že v pravěku byla naprostá sexuální promiskuita, a proto nebylo možno určit, kdo je otcem dítěte. Známá byla pouze matka, a ta tedy měla právo vychovávat své děti a nakonec jim i vládnout, protože její vliv na dospělé potomky byl, za nepřítomnosti otcovského prvku, velmi silný.

Patriarchát je pokrok
V paleolitu tedy byla lidská společnost matriarchální. Muž není prvotním vládcem, ale uzurpátorem moci, tvrdil Morgan. Jak se lidé usazovali a vliv muže v hospodářském životě rostl, dostávala se žena do jeho područí. Příčinou zotročení ženy se stal majetek v rukou muže. Už tušíte, co na této myšlence zaujalo Marxe a Engelse? Boj za emancipaci ženy pro ně byl vlastně bojem proti vlastníkům kapitálu. Morgan ovšem nevnímal vládu muže jako něco špatného - pro něj to byl přirozený vývoj - pokrok. Už Bachofen tvrdil, že tam, kde mají lidé blízko k přírodě, vládne tělo, a tělo je žena. Rozvoj duchovní sféry tedy musel logicky vést k vládě mužů.

Mýtus o neexistujícím otci
Myšlenka o prvotní promiskuitě lidstva ovšem získala s postupujícím vývojem značné trhliny - ukázalo se, že čím primitivnější kmeny, tím přísněji je určováno, kdo s kým a za jakých podmínek může mít styk. Otec dítěte je ve valné většině případů znám, a i když ne vždy je vychovatelem biologický otec, hrají muži ve výchově chlapců ve všech kulturách důležitou roli.

Děti matky
Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že matrilinearita neznamená nutně matriarchát. Odvozování příbuzenství po matce je známo i v jinak velmi patriarchálních společnostech, jako byli například starověcí Židé, ale částečně i Řekové a Římané. Nelze tedy vyloučit, že existovaly kultury, v nichž hrála žena významnou roli - ostatně některé jsou známy i z nedávné minulosti, teze o prvotním matriarchátu je ovšem vysoce sporná. Otázkou zůstává, proč se s tímto přežitkem marxismu tak často setkáváme nejen v podání feministek, ale i ve školní výuce...

Učili vás ve škole, že v pravěku byl matriarchát? Myslíte, že by ženy mohly vládnout mužům? Nebo že jim dokonce vládnou? Je naše společnost patriarchální? Nebo jsou patriarchát i matriarchát extrémy, které v praxi už neexistují?

Reklama