Jedna z moderních autorek posledního desetiletí, Elizabeth Badinterová, přišla s termínem ,,homosexuální pedagogika". Nepopisuje jím ovšem výchovu chlapců v homosexuály, ani pedagogiku prováděnou homosexuálními učiteli, ale výchovný postup, v němž je homosexuální styk prostředkem výchovy chlapců v muže.

Homosexuál je pravý muž
Jakkoliv se nám to dnes může zdát podivné, ba dokonce perverzní, nejedná se o žádný výjimečný exces, ale o postup, charakteristický pro mnohé národy minulosti a i pro některé národy současné. Ve většině případů jde přitom, pro nás poněkud paradoxně, o kultury, v nichž je kladen značný důraz na mužnost. Homosexualita je v těchto národech považována za ,,mužnější" než heterosexualita, a to na základě předpokladu, že ten, kdo miluje muže, touží být jako oni a obdivuje jejich mužnost, zatímco ten, kdo miluje ženy, tíhne k jejich změkčilosti. Homosexualitě se proto oddávali například i římští císaři, vojevůdci a filosofové. Oblíbenec Hadriánův, Antinoos, byl po své smrti prohlášen za boha, a Solon zakazoval homosexuální styk otrokům, protože ho považoval za příliš vznešenou činnost.

Předávání mužnosti
Někteří psychologové se domnívají, že stejně jako se identita dívky formuje v důvěrném fyzickém i psychickém kontaktu s matkou, může a musí se identita chlapce formovat ve styku s mužem. Chlapci se potřebují zbavit špatných návyků z ,,důvěrného obcování" s matčiným tělem. Psychoanalytik Guy Corneau o kontaktu chlapců s muži říká: ,,... dotýkat se jich, mluvit s nimi, utvrzuje každého hocha v jeho mužské identitě." Nejde samozřejmě primárně o sexuální zkušenosti - stejně jako mezi matkou a dcerou není vztah erotický či sexuální - ale o předávání ,,mužnosti" - jistá míra fyzického kontaktu je přitom nezbytnou složkou.

Obřad píšťal
V mnoha kulturách však součástí této ,,výchovy k mužnosti" byla i homosexuální erotická zkušenost. Podle Sambijů může produkci spermií, a tím i růst k mužnosti u chlapců, vyvolat pouze felace, prováděná mladými muži. Zároveň je nezbytné, aby zasvěcovaný chlapec pozřel spermie jiného muže, které nahradí mateřské mléko a uvedou ho tak na cestu mužnosti. Takzvaný Obřad píšťal je tak charakteristický především felací - při prvním zasvěcení chlapci přijmou sperma zasvěcovatelů a při dalším z obřadů jsou oni sami ,,probuzeni k mužnosti" mladšími hochy. Celý obřad je přísně ritualizovaný a ,,jednosměrný" - touha staršího muže sát sperma mladšího chlapce je považována za zvrácenost. Zároveň je zakázán incest a samozřejmě, dokud nebude muž plně iniciován, jakýkoliv styk se ženou.

Omžený samet
Určité dokonalosti dosáhla homosexuální pedagogika v Řecku. Stala se součástí všeobecné výchovy a vzdělávání. Ve válečnické Spartě učili už sedmileté chlapce jejich starší druzi boji a ve dvanácti letech si ti s dobrou pověstí našli milence, kteří se jim věnovali. Cílem tohoto ,,pedagogického procesu" bylo chlapce co nejvíce zdokonalit. Učitel, nazývaný erastes, měl především vychovávat a vzdělávat svého žáka - eromena. Lecjakého moderního čtenáře by přitom mohlo šokovat Aristofanovo horlení pro staré časy: ,,Tehdy se mládenec nikdy nepotíral olejem od pupku níž: jak hebounké bylo chmíří na jejich orgánech - omžený samet jako na broskvičce!"

Homosexualita jako předstupeň heterosexuality
Homosexualita je ovšem ve všech výše uvedených příkladech jen předstupněm k heterosexualitě - pokud by v ní muž setrvával příliš dlouho, byl by označen za zvráceného. Až požitkářský Řím změnil výchovný vztah erasta a eromena v primárně sexuální závazek a i k nejrůznějším experimentům tolerantní Japonci vyžadovali, aby byl muž, kromě ukájení svých choutek, schopen zplodit potomka. Homosexualita tak nebyla vnímána jako vyhraněná orientace, ale jako přechodová fáze či občasná preference v duchu hesla ,,Někdo raději jabka, ale hrušku také sníst dokáže!".

podle knihy Elisabeth Badinterové - XY - O mužské identitě

Co si o homosexualitě myslíte Vy? Považujete homosexuální pedagogiku za zvrácenost, nebo byste naopak uvítala návrat k ní? Myslíte si, že homosexualita je naučená, nebo vrozená? Domníváte se, že může jít jen o vývojový stupeň, v němž někteří muži ustrnuli?

Reklama