Jak se žena, která nemá diagnostikovanou osteoporózu, jen by ráda věděla, zda není v rizikové skupině, dostane k osteologovi?
Nejprve je nutné vůbec zjistit, zda do rizikové skupiny patřím. Tuto záležitost je třeba probrat s praktickým lékařem a pokud on přítomnost rizikových faktorů shledá, doporučí nejbližšího osteologa.

Jaké osteologové nabízejí služby, léčbu?
Osteologové jsou, jako jiní specialisté, zaměřeni na specifickou problematiku svého oboru, v tomto případě kostního a kalcio-fosfátového metabolismu. V tomto oboru poskytují vyšetření zaměřené na průkaz kostní nemoci a při jejím potvrzení specifickou léčbu. Vyšetření spočívá v rozhovoru s pacientem, klinickém vyšetření, laboratorních metodách a zobrazovacích postupech, zejména denzitometrii, tj. kvantitativním zhodnocení kostní hmoty. Léčba zahrnuje doporučení pro úpravu životosprávy, zajištění dostatečného přívodu vitamínu D a vápníku a podávání specifických léků, které brání dalšímu úbytku kostní hmoty. Efekt léčby je pak v pravidelných intervalech monitorován laboratorně a denzitometricky.
5bd6ebe808b7dobrazek.png
Proč by měly ženy s osteoporózou navštěvovat specializované pracoviště?
Jedním praktickým důvodem je, že praktický lékař a většina dalších specializací nemají oprávnění předepisovat specifické léky k léčbě osteoporózy. Dalším důvodem pak je, že i specialista, který má z titulu své odbornosti (např. endokrinolog, revmatolog, ortoped) oprávnění léky předepisovat, nemusí mít zkušenosti s léčbou osteoporózy. Z tohoto důvodu je vhodné vyhledat nebo si vyžádat péči na osteologickém pracovišti.

Co vidíte jako největší problém v záchytu žen s osteoporózou?
Odpověď je podle mého názoru prostá: na tuto nemoc se nemyslí nebo je její význam podceňován (například ve srovnání s rakovinou, infarktem apod.).

Jak je možné, že přes opakované zlomeniny jasně osteoporotického charakteru nejsou automaticky pacientky v péči osteologů?
Odpověď může částečně souviset s odpovědí na předchozí otázku. Pak je třeba si uvědomit, že zde žádný automatismus neexistuje. Záleží pouze na tom, zda příslušný lékař, který se s takovouto pacientkou setká, dotyčnou k osteologovi doporučí.

Jaké jsou největší benefity péče specialistů-osteologů pro pacientky?
Jak bylo uvedeno výše, oprávnění předepisovat specifické léky na osteoporózu má několik specializací, pokud se však daný lékař aktivně problematikou osteologie nezabývá, neměl by se do této léčby pouštět. Mj. hrozí, že přehlédne jinou závažnou chorobu, která někdy k osteoporóze může vést. Benefit tedy jednoduše vyplývá z toho, že jste v péči u lékaře, který tuto problematiku řeší dnes a denně a v oboru se vzdělává.

Jaké procento žen/mužů dochází k osteologovi?
Podle údajů na webu České společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) postihuje osteoporóza v České republice 15 % mužů a 33 % žen ve věku nad 50 let a 39 % mužů a 47 % žen ve věku nad 70 let. Nejsem si však jistý, zda je známo, jaké procento z nich je adekvátně léčeno osteology. Obecně je lepší záchyt osteoporózy u žen, protože zde se na tuto problematiku myslí mnohem častěji než u mužů.

Jak zajistit, aby lidé s osteoporózou dostali včas správnou léčbu?
Jednak je třeba usilovat o vyšším povědomí o této problematicke v odborné lékařské veřejnosti, například zařazením přednášek a seminářů o kostní problematice do pravidelného vzdělávání lékařů, kteří se s těmito pacienty mohou setkávat. Druhou cestou je nárůst povědomí v laické veřejnosti. V současné době je samozřejmě nejužívanějším zdrojem informací internet. Problém spočívá v tom, že na rozdíl od knihy či osvětové publikace lze na internet napsat cokoli. Pro laika může být velkým problémem zhodnotit věrohodnost údajů, ale i správně informace zařadit. Proto si myslím, že pokud pacient na základě seriózních zdrojů pojme podezření, že je rizikový pro rozvoj osteoporózy, měl by se poradit se svým praktickým lékařem. Ten pak rozhodne, zda je pacientovo podezření důvodné, a k osteologovi odešle. Na webových stránkách Canadian Medical lze v současnosti najít stručnou informaci o oboru osteologie. V blízké budoucnosti zde hodláme umístit jednoduchý klíč, pomocí kterého bude možné posoudit svá rizika. V případě hraničního rizika bych doporučoval kontaktovat naše praktické lékaře, v případě nakupení několika rizik či přítomnosti vysoce rizikových faktorů mohou pacienti kontaktovat přímo osteologické pracoviště.

Naše články:

Reklama