Jméno Mikuláš pochází od niké (vítězství) a laós (lid). V Holandsku Sinte (Sinter) Klaas, v anglofonních zemích Santa Claus.


Nejvíce legend a mýtů bylo vytvořeno pro postavy svatých, o kterých je známo nejméně historicky doložitelných faktů. Snad takovou nejvýraznější  osobou je sv. Mikuláš, o kterém víme, že se narodil ve městě Patras v západní Lykii v Řecku, dnes jižním Turecku. Podle legendy to bylo mezi lety 280-286, udává se však i 260 či kolem r. 250. Po rodičích zdědil značný majetek, ten však rozdal chudým. Roku 300 se stal biskupem v Myře, ale za vlády císaře Diokleciána, kdy byli v celé římské říši pronásledováni křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a poslán do vyhnanství. Když v r. 313 povolil císař Konstantin křesťanství, sv. Mikuláš byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský úřad. Roku 325 se Mikuláš účastnil Nicejského apoštolského sněmu, na sklonku života navštívil Svatého Otce v Římě. Zemřel 6. 12. mezi lety 345-352.  Pochován byl v Myře (dnes Demre, Turecko), ale roku 1087 byly jeho ostatky uloupeny a převezeny do jihoitalského městečka Bari, v němž se podle legendy zastavil během poutě do Říma.

Kult

Svatý Mikuláš se stal jedním z nejuctívanějších světců východní církve (území východořímské řiše, pozdější Byzance), kde je ctěn jako obhájce pravověrnosti proti nevěřícím. Odtud se úcta ke světci přenesla na Kyjevskou Rus a sv. Mikuláš se stal nejoblíbenějším světcem pravoslavné církve.

V západní Evropě se svatomikulášská úcta objevuje v polovině 7. století, v 10. století šířila tento kult byzantská princezna Theofana, manželka císaře Oty II. (967-983). Největší zásluhu na rozšíření kultu sv. Mikuláše v 11. století měli normandští mořeplavci, kteří jej přijali za svého patrona.

Tak se úcta ke světci objevila ve Francii, ve 12. století v Německu a ve 13. a 14. století v českých zemích. Tehdy vznikla řada literárních a hudebních souvisejících děl, např. Liturgie k sv. Mikuláši (10. stol.), řada chorálních i polyfonních sklad, drama Zlatá legenda od Jacoba de Voragine (13. stol.), přeložená do Anglie jako The Gilte Legende r. 1438, atd.

V 17. stol. se svatomikulášský kult přenesl i do Ameriky díky holandským přistěhovalcům do New Yorku (tehdy New Amsterdam).

Legendy

O sv. Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů, které se staly základem pro jeho uctívání. Za svého života se pravidelně ujímal sirotků, vdov a lidí pronásledovaných. Povědomí o jeho štědrosti vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, kterým hrozilo, že se z nich stanou prostituky. Když se o tom sv. Mikuláš dozvěděl, vhazoval otevřeným oknem po tři noci do ložnice dívek měšce peněz a tak je zachránil. Otec splatil dluhy a zbylo i na věno.
Proto se ke sv. Mikuláši modlí svobodné dívky toužící po svatbě. V některých zemích je považován za patrona šťastného manželství. Obyvatelům Myry pomohl sv. Mikuláš od hladomoru tím, že množil bochníky chleba (odtud patronem pekařů).

Za svého pobytu v Bari údajně zachránil životy několika námořníků, a proto je s atributem kotvy uctíván jako patron námořníků i obchodníků. Chránil i rybáře, ve střední Evropě převozníky, pečoval o mosty, chránil před povodněmi.

Svátek sv. Mikuláše 6. 12. se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Proto obchodníci uzavírali toho dne rádi složité obchody.

Sv. Mikuláš je patronem

  • Ruska, Lotrinska
  • dětí, panen, ministrantů, poutníků a cestujících
  • obchodníků, advokátů, soudců, notářů, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů
  • zajatců, za šťastnou plavbu, proti nebezpečí vody a na moři, ke znovuzískání ztracených předmětů, proti zlodějům

Tradice

Lidová tradice kolem sv. Mikuláše je výrazná. Způsob mikulášského obdarovávání (za okno, do komína, do střevíce, do punčochy atd.) zřejmě pochází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce.

Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus) naděluje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v dalších zemích. V české tradici se mikulášská nadílka odbývala vždy v předvečer světcova svátku, tedy 5. 12. Tato tradice u nás existuje již od středověku, kdy mikulášské maškary obcházely domácnosti. Později se tato tradice změnila v nadílku dětem. 

Existuje i domněnka, že tradice obdarovávání dětí pochází z Čech. Legenda se možná stala naší zásluhou skutkem, který přikazuje, abychom dětem učinili radost. Jisté je, že dříve na venkově přicházel Mikuláš v doprovodu čeledína Ruprechta, který děti jak obdarovával, tak káral.

Obyvatelé Bari slaví svůj svátek přenesení sv. Mikuláše 8. května, kdy se konají slavnosti na moři a lidé plují na člunech ke světcově soše. V předvečer se koná historický průvod městem. V Bari jsou ostatky uloženy v kryptě kostela San Nicola na Lungomare Imperatore Augusto, který patří k nejvýznamnějším románským stavbám v jižní Itálii.

V Čechách je sv. Mikuláši zasvěceno 124 chrámů, zejména katedrála v Českých Budějovicích. Sv. Mikuláš je ctěn jako hlavní patron českobudějovické diecéze. V Praze jsou mu zasvěceny dva chrámy, z nichž pozornost zasluhuje vrchol českého baroka, kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, postavený K. I. Dientzenhoferem na zakázku od kupců a námořníků v Praze působících.

Vedle pravoslavných oblastí je od 10. stol. dodnes sv. Mikuláš ctěn hlavně v obchodních přímořských oblastech, zejména v Holandsku, Německu a v Anglii.

 

 

Reklama