Kam zmizeli Mayové? To je dodnes záhadou i pro vědce. My nejsme o nic chytřejší, ale přesto vám nabídneme několik variant, které se ve spisech uvádí. Kdoví, možná je některá z těchto variant přece jen tou pravou.

Co se stalo?

Největšího rozkvětu prožila mayská kultura v 8. století. V tuto dobu vznikalo mnoho měst, nebývalé kulturní i životní vyspělosti. Potom však přišel náhlý úpadek. Proč? Co se stalo?

V 19. století byly hluboko v tropickém pralese Střední Ameriky objeveny impozantní stavby národa Mayů. Od té doby se začali vědci blíže zajímat o symboliku i písmo Mayů. Úpadek této civilizace pak zařadili do období mezi roky 790–909.

Mayské dějiny lze rozdělit do dvou epoch.

Během raně klasického období 350–600, kdy vládnoucím celkem byl Tikal, prožívala mayská kultura rovnoměrný rozvoj. Po přibližně šedesátileté přestávce, během které nevznikaly žádné monumentální stavby 531–593, následovalo pozdně klasické období 600–800, kdy byla tato kultura v plném rozkvětu.

Časem se však objevily regionální rozdíly a Tikal ztratil své výsadní postavení. Někteří badatelé se domnívají, že právě v té době si politickou moc rozdělila jednotlivá města a začaly se měnit mocenské poměry. Staří Mayové zřejmě nebyli v žádném případě tak mírumilovným národem, za jaký byli dlouhou dobu všeobecně považováni

Možné varianty konce mayské civilizace

Jedním z nejvýznamnějších dokladů úpadku mayské kultury je fakt, že se přestala zapisovat data v kalendáři, který spočíval na takzvaném dlouhém počtu, tj. aktuální datum se udávalo počtem dní, měsíců, let atd. uplynulých od výchozího data. Na základě posledních stél, na nichž je ještě zaznamenán kalendářní zápis, lze určit, kdy začal úpadek toho kterého města.

kalendar

Na nepřítomnost mayské elity poukazuje i skutečnost, že se už přestali stavět monumentální stavby.

Mayská města se začala také postupně vylidňovat. Úpadkem byla pravděpodobně nejdříve postižena místa, která se nacházela na dolním toku řeky Usumacinty na severozápadě, zanikla v období mezi lety 790-810.

Ve zmíněném Tikalu lze v letech 810 až 830 zaznamenat úbytek obyvatelstva a útlum stavební činnosti, město se však úplně vylidnilo teprve v roce 909. V té době byla vztyčena poslední mayská stéla v místě Toniná, kde krátce nato došlo k systematickému ničení soch.

Během této doby se rozvíjela mayská města na poloostrově Yucatánu podle názoru mnoha vědců pod vlivem cizích skupin obyvatelstva, které přicházelo především z mexické vysočiny. Přistěhovalci zavedli na Yucatánu mexické kulturní zvyklosti.

Jako další se uvádí hypotéza, podle níž klasická mayská kultura zanikla v důsledku přírodní katastrofy, například zemětřesení nebo cyklonu.

Jako další připadá v úvahu teorie, že při zániku mayské kultury mohlo sehrát roli dlouhé období sucha. Podle názoru amerického klimatologa profesora Hodella  mohly tyto vlivy v období mezi lety 800-1000 narušit ekologickou rovnováhu oblasti mayského osídlení.

Podle mínění jiných odborníků mělo dojít k úpadku zemědělské výroby, vyvolanému vyčerpáním půdy po mnoha letech obdělávání na plochách, které byly získány vypálením lesa.

Všechny tyto domněnky si v žádném případě neodporují a nevylučují ani další teorii, která vysvětluje zánik mayské kultury obdobím hladomoru, přičemž se opírá o několik kosterních nálezů.

Ve městech Toniná a Dos Pilas byly zase objeveny monumenty, které byly úmyslně zničeny. Zpustošení staveb by stejně tak mohlo být připsáno na vrub invazi cizích národů, které přišly z pobřeží Mexického zálivu nebo z mexické vysočiny.

mayove

Příčina zániku klasické mayské kultury není tedy stále ještě jednoznačně zjištěna. Ať už byl důvod jakýkoliv, i v dalších letech se pravděpodobně budou kolem zmizení Mayů objevovat stále nové hypotézy.

Použitý zdroj: Miloslav Stingl, Mayové, jejich civilizace a zánik světa, nakl. Jota, 2012

Čtěte také:

Reklama