O manželkách českých knížat či prvních králů toho příliš nevíme, pokud je vůbec známe jménem. O královně Juditě sice jakési ponětí máme, ale je to víceméně díky tomu, že je s jejím jménem spjat první kamenný most v Čechách, který byl předchůdcem mostu Karlova.

Judita Durynská pocházela z rodu durynských landkrabat. Své dětství prožila na hradě Wartburgu u dnešního Eisenachu. Kdy se ale přesně narodila, nevíme. Většinou se uvádí rok 1133 nebo 1135, někdy i jiná data. Podle juditakronikářů prý byla velice krásná – ostatně jak jinak – ovšem také velice vzdělaná. Latina byla tehdy výsadou příslušníků kléru a ona ji ovládala slovem i písmem! V té době to nebylo obvyklé a u žen už vůbec ne.

Do Čech přišla v roce 1153, aby se stala manželkou knížete Vladislava II. Tomu bylo kolem čtyřiceti let, byl tři roky vdovcem a měl už čtyři odrůstající děti. Juditu jako vhodnou kandidátku Vladislavovi doporučil a politicky vyjednal jeho rádce a přítel, pražský biskup Daniel. V něm měla ostatně Judita velikou oporu, protože jako cizinka byla zpočátku přijímána s nedůvěrou jak šlechtou, tak lidem.

 Brzy však dokázala, že je schopná a neobyčejně emancipovaná. Její manžel, na kterého prý měla velký vliv, jí s důvěrou svěřoval vládu v době své nepřítomnosti. Když v roce 1158 obdržel od císaře Fridricha Barbarossy, který byl Juditiným vzdáleným příbuzným, královský titul, stala se Judita po jeho boku druhou českou královnou. Je zajímavé, že královský titul mu udělil za slib, že mu Vladislav pomůže dobýt severoitalská města. Milán, který stále odolával, se ale Vladislavovi podařilo dobýt až teprve o čtyři roky později při třetí výpravě. Jestli byla Judita skutečně také korunována královnou, ač tak byla titulována, písemně doloženo není.¨

Judita

Nejstarší kamenný most ve střední Evropě je v německém Regenburgu. Nepřipomíná vám něco?

V době Vladislavovy nepřítomnosti iniciovala stavbu prvního kamenného mostu u nás, který pak nesl její jméno. Velkou zásluhu na tom ale měl i biskup Daniel, který poznal na italských výpravách tamní kamenné mosty a nadchl královnu pro myšlenku provést podobnou stavbu i v Praze. Vzorem byl i rozestavěný most v Regensburgu. Královna na práce, které započaly v roce 1160 a trvaly pouhé tři roky, osobně dohlížela. Juditin most měl dvacet pilířů, dvaadvacet oblouků, dvě věže na malostranském břehu a jednu na staroměstském. Měřil půl kilometru a nacházel se malinko severněji od dnešního Karlova mostu. Byl zničen při povodni za vlády Karla IV. 3. února 1342. Karel o patnáct let později položil základní kámen nového mostu. Karlovo jméno ale nese teprve od poloviny 19. století díky iniciativě Karla Havlíčka Borovského.

Judita

Dnešní Karlův most nahradil ten Juditin, který se nacházel v jeho blízkosti

Právě v minulých dnech byly při čištění Vltavy kromě velkého množství předmětů z dnešní doby nalezeny také pozůstatky kamenných a kovových předmětů, které se údajně mohou vztahovat k době, kdy v těchto místech stával Juditin most.

S Vladislavem měla Judita tři vlastní děti, dva syny a dceru. Nejvýznamnější z nich byl pozdější první dědičný český král Přemysl Otakar I. S nevlastními dětmi ale příliš dobré vztahy neměla. Svými zásahy do církevní politiky si také často proti sobě královna popouzela příslušníky katolické církve.

Když bylo Vladislavovi asi šedesát let, rozhodl se zajistit nástupnictví svému prvorozenému synovi Bedřichovi. V té době totiž stále platil Břetislavův stařešinský zákon o tom, že po smrti panovníka nastupuje nejstarší žijící člen rodu Přemyslovců, což obvykle býval panovníkův mladší bratr. Vladislav dostal nápad, jak toto ustanovení obejít. Jak se ukázalo, nápad nepříliš šťastný. Rozhodl se ještě za svého života abdikovat ve prospěch nejstaršího syna, aby předešel v budoucnu případným problémům. Jenže naopak vyvolal problémy ještě větší. Císař Fridrich Barbarossa, který byl kdysi Vladislavovi tolik nakloněn a sliboval dědičný titul královský, jeho syna jako panovníka neuznal. V Čechách nastalo opět období bojů o trůn a časté střídání na panovnickém stolci. Sám unavený Vladislav byl dokonce nucen Čechy jako vyhnanec opustit. Uchýlil se i s královnou Juditou do jejího rodného Durynska, kde po dvou letech zemřel. Byl původně pohřben v Míšni, později byly jeho ostatky přeneseny do Strahovského kláštera. Smutný konec tohoto válečníka, kterého uznávala celá Evropa.

A Judita? Jak dlouho a kde pak ještě žila, se s jistotou neví. Podle starší verze krále brzy následovala, zemřela prý za dva roky.

Jiní historikové se ale domnívají, že se vrátila do Čech a dožila v teplickém klášteře, který s Vladislavem kdysi založila a kde měla být i pohřbena. Už v padesátých letech 20. století tu byly při archeologickém výzkumu nalezeny pozůstatky, podle nalezené korunky přisuzované právě královně Juditě. Zajímavý byl výsledek zkoumání lebky, který provedl známý antropolog profesor Emanuel Vlček v roce 2003. Podle něj se Judita dožila na svou dobu vysokého stáří 75 - 80 let. Znamenalo by to tedy, že se dožila vlády svého syna Přemysla Otakara I., který dosáhl dědičného titulu královského, o něj tolik usiloval jeho otec Vladislav II…

V seriálu o zajímavých ženách si také můžete přečíst:

Reklama