Nový zákoník práce odkazuje v případech diskriminace na zvláštní právní předpis, který není platný. Řekla to na přednášce „Novinky v zákoníku práce“ právnička Gender Studies Eva Fialová. Od 1. ledna 2007 je účinný nový zákoník práce. „Dřívější zákoník práce obsahoval podrobnou úpravu rovného zacházení a zákazu diskriminace, včetně způsobů, jakými bylo možno domáhat se nápravy. Nový zákoník práce odkazuje na zvláštní zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, neboli antidiskriminační zákon,“ říká Eva Fialová. Ten ale doposud nebyl schválen Parlamentem České republiky. Jsme tak poslední zemí Evropské unie, která tento zákon neschválila.
 
V českém právu vznikla mezera, která může být vyplněna pouze přímým účinkem evropských směrnic. Eva Fialová ale upozornila na to, že směrnice EU nejsou adresovány jednotlivcům, ale státům k jejich implementaci. Většina soudců se při rozhodování evropskými směrnicemi neinspiruje.

Poskytnout legislativní zázemí pro oběti diskriminace je povinnost České republiky, zavázala se k němu při vstupu do Evropské unie. Konkrétně se jedná o implementaci evropských směrnic týkajících se rovného zacházení, směrnici 76/207/EHS o zavedení rovného zacházení pro ženy a muže, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání, směrnici 86/613/EHS o uplatnění principu rovného zacházení s muži a ženami zapojenými do činnosti, včetně zemědělství, samostatné výdělečné čilosti a o ochraně samostatně výdělečně činných žen v těhotenství a mateřství a směrnici 2002/73/ES. Tato směrnice je pro rovné šance žen a mužů zásadní. Nakazuje státům zavést instituci, která se věnuje diskriminaci na pracovišti.

Původní zákoník práce, který byl v platnosti do konce roku 2006, obsahoval definici přímé a nepřímé diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování označoval za diskriminaci, zakazoval pronásledování a stanovil možnost finanční kompenzace v případě diskriminace. Návrh tzv. antidiskriminačního zákona navíc postihuje navádění k diskriminaci, stanovuje pozitivní opatření a zavádí instituci, která má problémy diskriminace na trhu práce ve své agendě. V České republice to bude ombudsman, který bude sloužit jako mediátor v případech diskriminace, dále se podle návrhu zákona bude zabývat právní pomocí obětem a potencionálním obětem diskriminace, vytvářením doporučení a předpisů a informováním široké veřejnosti.

Dalším důležitým opatřením antidiskriminačního zákona je, že převádí důkazní břemeno na obviněného z diskriminace i v případech přijímání do zaměstnání. Zatím je důkazní břemeno převedeno na obviněného z diskriminace pouze v pracovně právních vztazích. Při přijímání do zaměstnání přitom dochází k diskriminaci nejčastěji.

Džamila Stehlíková, ministryně pro oblast lidských práv a národnostních menšin, gitĚ k antidiskriminačnímu zákonu řekla: „V současné době je nový návrh antidiskriminačního zákona ve vnějším připomínkovém jednání. Instituce ombudsmana je tímto zákonem rozšířena na otázky diskriminace, a to je velice důležité.  Nečekám lehký průběh schvalování. Tento zákon nás ale přibližuje k Evropě a do nového návrhu jsme zpracovali připomínky Poslanecké sněmovny, proto myslím, že šance, že tento zákon projde hlasováním jsou vysoké.“

Novinkou v letošním zákoníku práce je, že mezi zásady pracovně právních vztahů patří, že „zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců, jakož i osob ucházejících se o zaměstnání. Dále musí dodržovat poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžních plnění za stejnou práci stejné hodnoty.“ Eva Fialová upozorňuje na rozdíl od původního zákoníku práce, který se zabýval pouze pracovně právními vztahy. Nový zákoník práce je zaměřen i na osoby ucházející se o zaměstnání. I zakotvení pravidla stejné odměny za práci stejné hodnoty je nové.

Nový zákoník práce tedy na diskriminaci nezapomíná, pouze v otázkách její definice, postižení a kompenzace odkazuje na zákon, který v současné době neexistuje.

Diskriminaci na trhu práce se věnuje i Zákon o zaměstnanosti. Ten zakazuje diskriminaci při přijímacím řízení a stanovuje úřady a inspektoráty práce kontrolními orgány.

Jaké jsou konkrétní novinky v zákoníku práce?

Právnička Eva Fialová, odbornice na rovné příležitosti žen a mužů a diskriminaci na trhu práce, zmiňuje tyto:

-         Ustanovení o mzdě a platu: již zmíněný princip rovné mzdy za práci stejné hodnoty.

-         Postup před vznikem pracovního poměru: zaměstnavatel smí od osob ucházejících se o zaměstnání požadovat pouze údaje bezprostředně související s výkonem zaměstnání (tento postup byl dříve obsažen pouze v Zákoně o zaměstnanosti).

-         Vedlejší pracovní poměr: v novém zákoníku práce již neexistují rozdíly v ochraně zaměstnance na základě vykonávání hlavního či vedlejšího pracovního poměru.

-         Skončení pracovního poměru: nový zákoník práce neochraňuje osamělého zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let.

-         Pracovní doba: pracovní dobu lze rozvrhnout zavedením tzv. konta pracovní doby, pokud jej obsahuje kolektivní smlouva či vnitřní předpis zaměstnavatele.

-         Ochrana soukromí zaměstnance: zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnance, nesmí jej podrobovat otevřenému či skrytému sledování, odposlechu a záznamu telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty či listovních zásilek. Pokud zaměstnavatel chce na základě závažných důvodů zaměstnance podrobit kontrole, musí jej o tom předem informovat. Zaměstnavatel nesmí od zaměstnance vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a pracovně-právním vztahem.

-         Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: dohody o provedení práce nesmí přesahovat 150 hodin v kalendářním roce (oproti původním 100 hodinám). Práce, smluvená na základě dohody o provedení práce, nesmí přesahovat 40 hodin týdně.

-         Agenturní zaměstnávání: v případě agenturní práce je zaměstnavatel povinen zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než podmínky srovnatelného zaměstnance.


K napsání článku byly použity materiály Evy Fialové pro přednášku „Novinky v zákoníku práce“, přednesené dne 20. února 2007 v knihovně Gender Studies v rámci cyklu „Úterky s gender“.

Autorka je externí redaktorkou gitY
Zdroj: www.ta-gita.cz

Reklama