Rodiče by měli přistupovat odpovědně k výchově svých dětí a umožnit jim široký rozvoj jejich dovedností. Až budou vstupovat v dospělém věku na trh práce, musí být na tento důležitý krok dostatečně připraveni. Po vstupu do Evropské unie bude znalost cizích řečí významným faktorem pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Ne nadarmo se říká: “Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ To, co jsme zanebali v jazykovém vzdělání my, by neměla zanedbat další generace

V zahraničí funguje výuka dětí předškolního věku již mnoho let. Bývá běžné, že děti opouštějící základní školu již nemají problém se domluvit cizí řečí. Jsou připraveni absolvovat pobyt v zahraničí, kde uplatní dosavadní zkušenosti a znalosti cizího jazyka si dále prohloubí. Pobyt v odlišné kultuře je navíc obohacuje o nové a zajímavé zkušenosti a učí je samostatnosti.

„Pro občany malého evropského státu, jehož hlavní jazyk nepatří mezi světové, je nezbytnou základní gramotností schopnost komunikovat a pracovat kromě své mateřštiny též v jednom nebo více cizích jazycích. V současném historickém období je to především angličtina, která se stala hlavním jazykem světového podnikání, globální ekonomiky, internetu, e-businessu, komunikací a mezinárodního dorozumívání. Současná znalost angličtiny a ostatních cizích jazyků není však u nás ani zdaleka uspokojivá. Jen 15 % Čechů se domnívá, že se domluví anglicky. K prvnímu aktivnímu kontaktu s angličtinou by mělo docházet již v mateřské škole.“

(zdroj: Dokument „Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku“, který zpracoval Národní vzdělávací fond za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, odborníci ze všech sfér hospodářského a společenského života a v poslední době i úřad místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. Publikováno v únoru 2003.)

Proč je vhodné začít s osvojováním cizích jazyků již v předškolním věku?

Děti nepřemýšlejí o výuce jako o povinnosti. Především formou zpestření a prostřednictvím různých her si osvojují první slovíčka. Nové poznatky, včetně jazykových, vstřebávají rychle a nenásilně. Nemají zábrany mluvit, neznají obavy ze špatné výslovnosti. Aniž by ještě ovládaly čtení a psaní, osvojí si mluvenou formu cizí řeči.

Děti, které ve čtyřech letech nastoupí do školky, jsou schopné vstřebat za jeden rok při výuce 8 hodin týdně až 1 920 slovíček. V praxi se ovšem výuka zaměřuje na používání menšího množství slov, ale v různých situacích. Děti tím lépe pochopí význam slov a naučí se je správně používat. Podporuje se plynulá angličtina, mluvení i poslech. Při výuce si děti navzájem pomáhají, zvyšují tím své sebevědomí, ale učí se respektovat i názory ostatních.

Obsahem učiva jsou praktické příklady, na kterých je ukázána různorodost předmětů a materiálů. Pomocí poslechu pohádek a písniček děti rychle vstřebávají nová slovíčka. Hry a obrázkové knihy rozvíjejí i jejich matematické schopnosti, což jim v budoucnu pomůže při jednoduchých matematických operacích, jako je např. sčítání. Pro zpestření pracují při výuce s přírodními materiály, objevují, jak jsou odlišné. Pomocí her rozvíjejí své fyzické schopnosti, rovnováhu a pohybové dovednosti. V rámci skupiny se zapojují i do divadelních kroužků a malování. Učí se týmové práci a komunikaci s ostatními dětmi.

Během vyučovacích hodin se například naučí: Jak se představit, dokážou popsat školní pomůcky, základní číslovky, ovoce i zvířátka. Učí se názvy hraček a barev. Znají roční období, počasí a dokážou pojmenovat jídlo a pití.

Jazyková škola The Bell School otevírá pro děti předškolního věku (4-6 let), výuku angličtiny v tzv. Sunshine Clubu. Výuka je obohacena o prvky osnov mezinárodního projektu „Výuka cizích jazyků napříč osnovami“. Jedná se o projekt evropské kooperace – Rakousko, Francie, Velká Británie a Česká republika, který respektuje doporučení Rady Evropy posouvat výuku cizích jazyků do nejmladších věkových skupin.

Cílem výuky Sunshine Clubu, je motivovat, povzbuzovat a rozšiřovat výuku, rozvíjet komunikační dovednosti, přispívat k odstraňování jazykových předsudků. Především se vytváří pocit sounáležitosti s okolním světem. Vyučuje se v moderně vybavených učebnách s maximálním počtem dvanácti dětí. Na základě přesných diagnostických testů jsou děti rozřazeny do kurzů. Pravidelně se kontroluje obsah a průběh výuky, který je následně přizpůsoben potřebám dětí. Průběžně jsou děti testovány a sledují se jejich studijní pokroky.

Princip, který si vzala za vlastní i jazyková škola The Bell School při koncipování výuky angličtiny pro předškolní děti a žáky základních škol, je vyjádřen v části Freudensteinnova výroku.

„…nejlepší výsledky při učení cizích jazyků můžeme očekávat, když se pomocí jazyku děti učí obsahu a ne jazyku jako takovému.“

Dnes mají lidé neomezené možnosti. Mohou cestovat i pracovat po celém světě a bez znalosti cizích jazyků tyto možnosti nemohou využít. Naučit se cizí jazyk znamená ovládnout čtení, psaní, mluvení a poslech. Pro lepší pohyb v zahraničí je důležité chápat i místní kulturu a jejich zvyklosti. Právě při studiu cizích jazyků platí dvojnásobně pravidlo: „Čím dříve, tím lépe.“

The Bell School zahájila svoji činnost jako jedna z prvních jazykových škol v České republice již v roce 1990. Stoprocentním akcionářem společnosti je nezisková charitativní organizace The Bell Educational Trust se sídlem ve Velké Británii.

Mezinárodní jazyková škola The Bell School se zabývá výukou cizích jazyků, především angličtiny, a to pro všechny věkové skupiny. Poskytuje služby, které odpovídají potřebám českých klientů, tak aby vedly k co nejefektivnějšímu zvládnutí jazyka a jsou plně v souladu se současnými trendy moderního pojetí výuky. Jako jedna z mála má velké zkušenosti s výukou angličtiny pro děti od 4 let. Realizuje jazykové audity a navrhuje vzdělávání v oblasti cizích jazyků pro obchodní společnosti a organizace. V neposlední řadě se zabývá i distribucí nebo přímým prodejem učebnic a studijních materiálů.

The Bell School je první a jedinou jazykovou školou v České republice, která splnila náročné podmínky a stala se členem prestižní evropské organizace kvalitních jazykových škol EAQUALS. Bell School vyznává principy budování dlouhodobého, korektního a transparentního vztahu s klientem a respektuje práva svých studentů obdržet jasné a přesné informace o všech poskytovaných službách (více informací www.bellschool.cz).

The Bell School je jedním ze zkouškových středisek U.C.L.E.S., která mají oprávnění organizovat a vykonávat mezinárodně uznávané zkoušky ESOL (PET, FCE, CAE, CPE, zkoušky z obchodní angličtiny BEC).

Bell Educational Trust je mezinárodně uznávanou neziskovou institucí zabývající se výukou cizích jazyků po celém světě již více než 50 let. Vlastní čtyři jazykové školy ve Velké Británii a další tři Evropě. Mimo to se podílí na výuce v dalších více než 14 přidružených školách po celém světě. Zabývá se i přípravou a školením kvalitních učitelů cizího jazyka. Školy sítě Bell Educational Trust patří k nejlepším jazykovým školám na světě (více informací www.bell-centres.com).

    
Reklama