Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti apoštolů vyvolených Ježíšem Nazaretským. Nejzrádnější zrádce, který svého Mistra  prodá za 30 stříbrných. Ježíš následně jeho vinou nachází smrt na kříži. Zakrátko se Jidáš pod tíhou svědomí oběsí… a co když ne?

 


Evangelium podle Jidáše


Snad nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že o nálezu papyrusového kodexu ze 70. let minulého století ví dnes snad už dnes celý svět. Bezmála sedmnáct století odpočíval v lokalitě Minjá ve středním Egyptě, aby zamotal hlavy vědátorům různých oborů a pochopitelně i laikům. Snad není člověka, který by se nepokusil udělat si na těchto pár řádků sepsaných v koptském dialektu nějaký názor.


Kodex není podvrh

Když vynecháme jeho nespornou historickou hodnotu, nelze opomenout ani jeho obsah.
Řecký originál, který se nedochoval, vznikl pravděpodobně mezi lety 130 a 170.
Nalezený kodex pak byl sepsán prokazatelně ve 3. nebo 4. století. Vzhledem k jeho zachovalosti máme k dispozici ohromně cenný dokument, jehož výrazná hodnota je také v tom, že nejde o podvrh z dnešní doby, nebo středověku, na rozdíl od mnohých ostatních apokryfů.

Evangelium nepsal sám Jidáš

Nemohl být sepsán Jidášem samotným vzhledem k tomu, že jeho první podoba spatřila světlo světa až zhruba sto let po Jidášově smrti. To mu ale neubírá na zajímavosti. Myšlenky v něm vypsané stojí za zamyšlení nejen historikům.


Byl tajný

Fakt, že Jidášovo evangelium nebylo určeno veřejnosti a jeho obsah byl tajný, sám o sobě není překvapením, ani záhadou. Bylo to u gnostické literatury obvyklé. Číst ji mohli pouze zasvěcení jednotlivci. Nakonec je to zdůrazněno hned v první větě:


„Tajná zpráva o zjevení, kterou Ježíš řekl v rozhovoru s Jidášem Iškariotským.“ (více zde)

 použité foto:www.national-geographic.cz


Čekal Jidáš na svou rehabilitaci stovky let?

Pojďte s námi opustit starosti života dnešního světa. Zapomeňme chvilku na otázky současné krize domácího rozpočtu, školního prospěchu našich dětí i na pracovní povinnosti.

Zacouvejme historií hodně století zpátky a nahlédněme tam, kde se pro mnohé z nás zrodil světový názor i víra samotná.

Zkusme vzít obsah tohoto sdělení jen v úvahu. Tak jako jsme přijali dosud známá evangelia Matouše, Lukáše, Jana i Marka.
Jidáš není v tomto příběhu zrádcem. Ba právě naopak.
Jako jediný plně pochopí podstatu učení svého Mistra a vše, co činí, činí na základě Kristova pověření a s vědomím vlastní oběti.


Poselství je tlumočené formou rozhovoru a jde o úryvek

 

... S vědomím, že Jidáš vyslovil něco vznešeného, mu Ježíš odpověděl: „Odstup od ostatních a já ti zjevím tajemství této říše.

Máš možnost této říše dosáhnout, avšak zažiješ velké utrpení. Jinak

musí někdo jiný vykonat tvůj úkol, aby těch dvanáct mohlo

být zase sjednoceno se svým bohem,“…


... Ježíš jim ale řekl: „Odkud mě znáte? Vpravdě, pravím vám,

není mezi vámi žádného, kdo mě pozná!“

 

Jidáš řekl Ježíšovi: „Já vím, kdo

jsi a odkud jsi přišel. Přicházíš z věčné říše Barbelo

a já nejsem hoden vyslovit jméno Toho, kdo Tě vyslal.“

Jidáš se ho zeptal: „Kdy mně zjevíš tyto věci a kdy vzejde velký

den světla nad tímto pokolením?“

Když ale toto vyslovil, Ježíš ho opustil.


Jidáš se zeptal: „Mistře, je možné, že mé símě je ovládáno

Vládci (archonty)?“

Ježíš mu odpověděl a řekl: „Pohleď, já [2 řádky chybí], avšak

ty se budeš třást, až spatříš Království a všechny jeho obyvatele!“

 

Když to slyšel, Jidáš se ho zeptal: „K čemu je dobré, že jsem

toto všechno přijal a že jsi mě vybral z tohoto pokolení?“

Ježíš odpověděl a řekl: „Staneš se třináctým a budeš proklet

příštími generacemi - a přijdeš, abys nad nimi panoval. Až přijdou

poslední dny, proklejí tvé povýšení mezi světce.“…

… Ježíš řekl: „Pojď, abych tě mohl poučit o tajemstvích, která

dosud žádný člověk neslyšel. Nebot’ věz, že existuje velké nekonečné

Království, jehož rozsah nespatřil nikdy ani žádný z andělů, ve

kterém přebývá velký nespatřitelný Duch, kterého nikdy neviděl

žádný z andělů, a jehož dosud nepochopila žádná myšlenka srdce

ani Ho dosud nikdy nenazvali jménem....


... 72 souhvězdí dalo vzniknout 362 souhvězdím, kde vládl

nezkažený rod podle vůle Ducha, tak aby jejich počet činil pět na

jednoho. Dvanáct světů dvanácti souhvězdí vytvořilo základnu pro

svého Otce se šesti nebesy pro každý svět, tak že existuje 72 nebí

pro 72 souhvězdí a pro každé z nich pět úrovní, což činí dohromady

360 nebes [...].

A objevil se světelný mrak a řekl: „Stvoř anděla coby mého

služebníka!“ A z onoho světelného mraku se zjevil velkolepý anděl,

který ozářil božskou Nesmrtelnost. Skrze něj povstali z dalšího

mraku světla čtyři další andělé, kteří se stali strážci toho nebeského

Věčného. …

… Jidáš se zeptal Ježíše: „Hleď, co budou konat ti, kteří byli

pokřtěni v tvém jménu?“

Ježíš řekl: „V pravdě, říkám ti, tento křest v mém jménu [chybí

9 řádků] V pravdě, říkám ti, Jidáši, ti, kteří přinášejí oběti Saklasovi

[...] bůh [3 řádky chybí]
všechno zlo...


... „Pak budou v mém jménu konat zločiny a zabíjet své děti a

budou [chybí 5 řádek] v mém jménu a bude [...] tvá hvězda nad

třináctým aionem.“

Potom se Ježíš zasmál.

Jidáš se zeptal: „Mistře, proč se nám vysmíváš?“

Ježíš odpověděl: „Nesměji se vám, nýbrž omylu hvězd (planet),

protože těchto šest hvězd (planet) se otáčí stále dokola v boji se

svými pěti nepřáteli, a ti všichni budou spolu s tvory, kterým dávají

povstat, umírat.“

 

Avšak ty je všechny překonáš.

Pro tebe bude obětovat ten člověk, který mě obléká.


Již byla pozvednuta hlásná trouba, tvůj hněv se rozhořel, tvá

hvězda se objevila zářící a tvé srdce [...]…

 

… [chybí 2 řádky]
Vládce, neboť bude zničen. A pak bude povýšeno

velké pokolení Adamovo nad nebesa, zemi a anděly, neboť ono

pokolení, které pochází z království Nesmrtelnosti, existuje věčně.


Hleď, tobě bylo všechno řečeno. Pozdvihni svůj obličej vzhůru a

pohled’ na mrak a světlo v něm a na hvězdy, které ho obklopují.

Hvězda, která je na jejich pouti vede, je tvojí hvězdou.“


Jidáš pozvedl oči a spatřil zářící mrak a vstoupil do něj.

Ti, kteří stáli na zemi, slyšeli hlas, který vycházel z mraku a

říkal [...] vznešení pokolení
[5 řádků chybí]…

 

Text vám předkládáme tak, jak zní jeho co nejdoslovnější překlad. Tedy včetně poznámek o chybějícím textu. Papyrus s evangeliem byl přepraven do Káhiry, kde se stane součástí expozice Koptského muzea.

Je až zarážející a mrzutou náhodou, že místy jsou nedochované pasáže právě ty, které by nás nejvíce zajímaly.

 

Od chvíle, kdy kodex spatřil světlo světa, se stal jedním z nejdiskutovanějších. Názorů je snad tolik, kolik je lidí.

Zatímco z pohledu křesťanské církve je podle vyjádření jejích zástupců tento dokument pouhým náboženským románem a nemíní svůj pohled na postavu Jidáše měnit ani na základě textu kodexu, pro řadu lidí je důvodem k mnoha otázkám.

Co je míněno světelným mrakem, ze kterého a do kterého lze vstoupit a který dokonce mluví?
Věděl Ježíš skutečně něco víc o nesmrtelnosti lidského vědomí?
Proč o sobě říká, že není tím, za koho jej mají?
Jak rozumět Kristově zmínce o omylu hvězd?
Co je to za společnost, o které Ježíš hovoří a která má být jakousi vyvolenou civilizací, za kterou Ježíš tak často odchází? „Jiné, velké svaté pokolení“?
A co je míněno Královstvím, které dosud nikdo neviděl, ani nad ním nepřemýšlel, ani ho nepojmenoval?
Jak to, že jedna část lidstva dostává život jako půjčku a druhá jako dar?
Co je míněno světy, z nichž každý má své vlastní nebe?
Co mínil autor tvrzením, že ti, kdo křtí ve jménu Krista, jsou poslové omylu?

Kam odchází Jidáš na konci?
A proč se vrací, aby řekl to, na čem se možná s Kristem dohodl, a poté jej vydává?
Proč TAM jednoduše neodešli spolu?

Když se nad tím zamyslíme, tak v nějaké formě své existence tady Ježíš skutečně zůstal.           

 

Co by pro vás znamenalo, kdybyste na tyto a ještě jistě další otázky dostali odpovědi? Na co byste se zeptali Krista či Boha, kdyby to bylo možné?

Reklama