penize.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Nazývá se jednorázová dávka mimořádné okamžité pomoci a je určena rodičům nezaopatřených děti, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci. Využít ji lze na různé výdaje, ale my se teď zaměříme na náklady vzniklé v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Zkrátka a jednoduše, peníze lze využít například na nákup školních pomůcek, zaplacení kroužku nebo úhradě několikadenního pobytu, například na škole v přírodě či na lyžáku.

Kdo může o jednorázovou finanční injekci požádat?

Každý rodič školáka nebo studenta do 26 let (podmínkou je prezenční forma studia). Ale ne každému žadateli bude přiznána. „Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje paušálně všem, kteří o ni požádají. Dávka se poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje. Mimořádnou okamžitou pomoc lze přiznat i osobě (společně posuzovaným osobám), která nemá nárok na opakující se dávky, tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a podobně,“ vysvětluje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  • Podtrženo, sečteno, vždy musí jít o žadatele, kteří dané výdaje nejsou schopni zaplatit vůbec, nebo by se po jejich úhradě ocitli v hmotné nouzi.

Co je při žádosti bráno v potaz?

Při nároku na tuto dávku se hodnotí, zda je účast dítěte v zájmových kroužcích nebo na výjezdních zájmových akcích nezbytná a zda není zvolena zájmová činnost příliš nedůvodně finančně náročná či zda neexistuje obdobná zájmová činnost méně finančně náročná. To platí i pro nákup školních pomůcek a vybavení, které by mělo být v těch nejnižších možných cenových relacích. Stát tak nemusí požadované výdaje proplatit v plné výši, jestliže zvolíte dražší.

„V těchto případech se také hodnotí, zda škola či výcvikové středisko nemá vyčleněny fondy pro úhradu, třeba i částečnou, takového kurzu nebo činnosti, či zda existuje možnost úhrady např. z preventivních fondů zdravotních nebo jiných pojišťoven, fondu kulturních a sociálních služeb zaměstnavatele rodičů, nebo fondů od městských úřadů či z neziskového sektoru,“ vyjmenovává ministerstvo možné alternativy úhrady, na které by mělo být myšleno v první řadě.

Kde je možné stát o finanční příspěvek žádat?

Vaše kroky by měly směřovat na kontaktní pracoviště vašeho místního Úřadu práce ČR. Žádost je ale možné poslat na předepsaném formuláři i elektronicky, a to prostřednictvím elektronické identity občana.

  • Ve většině případů je ale třeba žádat s předstihem, tedy ještě před tím, než danou věc nebo aktivitu zaplatíte. Jinak tomu může být výjimečně, jen v odůvodněných případech, kdy s platbou počkat nešlo.

Pokud vám stát vyhoví a mimořádnou okamžitou pomoc přizná, počítejte s tím, že může i stanovit lhůtu, do které bude chtít váš nákup doložit. A když se účtenky nedočká, je oprávněný požadovat zaslanou částku zpět.

A o kolik peněz se může jednat? „Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 48 600 Kč,“ doplňují ministerští úředníci.

Zdroj informací: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR

Čtěte také:

Reklama