Proč narůstá počet onemocnění rakovinou prsu?

Za posledních deset let se poměrně výrazně zvýšil počet nově vzniklých případů rakoviny prsu. Pravidelné preventivní prohlídky, zlepšení diagnostiky a celkově větší důraz na prevenci umožňuje podstatně dříve odhalit onemocnění, které často dokážeme zachytit už v časném stadiu, kdy je zároveň vyšší šance na vyléčení.
 
Jak jsme na tom s prevencí? Jsme už pečlivější?
Je to hodně individuální. Ale obecně bych řekla, že důslednější jsou ty ženy, v jejichž rodině se rakovina prsu již vyskytla. Pravidelná prevence je totiž nesmírně důležitá, minimálně jednou měsíčně by každá žena měla provádět samovyšetření a samozřejmě pravidelně navštěvovat svého gynekologa. Pečlivé klinické vyšetření lékařem je nezbytnou součástí gynekologické prohlídky. V případě, že má lékař pochybnosti, může pacientku poslat na ultrazvuk. Pro ženy nad 45 let by mělo být samozřejmostí mamografické vyšetření v intervalu jedenkrát za dva roky.
 
Jaké jsou možnosti léčby rakoviny prsu?
Díky včasné diagnostice a novým technologiím stoupá šance na úspěšnou léčbu rakoviny prsu. V současnosti se kombinuje více léčebných metod jako je chirurgie, chemoterapie, hormonální nebo biologická léčba a také radioterapie. Při plánování ozařování se musíme soustředit na to, abychom pacientkám zachovali v maximální možné míře kvalitu života. Cílem je ozářit pouze cílovou oblast a ochránit tak zdravé tkáně a orgány v jejím okolí.
 
Co jsou to limitní dávky záření?
Abychom při ozařování ochránili pacienta, byly stanoveny tzv. limitní dávky, kterým mohou být vystaveny zdravé tkáně a orgány v okolí ozařované oblasti. Limitní dávky ale neznamenají, že to jsou bezpečné dávky. Jedná se o výši záření, které sice nedestruuje tkáň jako takovou, ale stále představuje velkou zátěž pro organismus a zvyšuje tak riziko, že se později objeví komplikace a nežádoucí účinky spojené s ozařováním. Požadavky na redukci záření na zdravé tkáně splňuje protonová terapie.
 
V čem je protonová léčba výhodnější?
Velkou výhodou protonové terapie při léčbě rakoviny levého prsu je možnost minimalizovat dávku záření na zdravé orgány uložené za levým prsem, jedná se především o srdce a věnčité tepny, plíci a také druhý prs. To vede ke snížení rizika vzniku časných a zejména pozdních vedlejších nežádoucích účinků léčby a k minimalizaci rizika vzniku případných druhotných nádorů v místě, kde byla pacientka ozařována.
 
Jakou dávkou je ozářeno srdce?
U protonové terapie, kterou nabízíme v našem centru, je radiační zátěž na srdce průměrně 0,2 Gray*. Fotonová radioterapie ozáří srdce mnohem více. Každý Gray, který dostane pacientka při ozařování do srdce navíc, zvyšuje pravděpodobnost budoucího ischemického onemocnění srdce více než o sedm procent.
*(jednotka absorbované dávky 1 Gray, zkratka Gy).

 
Pro koho je protonová terapie vhodná?
Vhodnými kandidátkami pro léčbu protonovým svazkem jsou především pacientky s levostrannou rakovinou prsu, u kterých je nutné snížit riziko postižení srdce a plic. Dále jsou to ženy, které již mají srdeční onemocnění a u kterých nelze aplikovat stejné dávky záření na srdce jako u zdravé populace. Protonová terapie je také vhodná pro nemocné, které již podstoupily ozařování nebo pro ženy s genetickými syndromy se sklony ke zvýšené toxicitě při radioterapii.
 
Je možné minimalizovat pozdní následky ozařování?
Obecně platí, že riziko vzniku velmi pozdních následků ozařování musí být zvažováno u všech pacientek, které jsou ozařovány v relativně nízkém věku a mají vysokou šanci na dlouhodobé přežívání. Jedinou v současnosti známou prevencí těchto pozdních nežádoucích účinků je minimalizace dávek záření na citlivé struktury tkání a orgánů na co možná nejnižší dosažitelnou míru. Protonová terapie je úspěšnou metodou, protože dokáže zamířit pouze na cílovou oblast a výrazně snížit ozáření jejího okolí. Podstatně tak snižuje riziko vzniku komplikací a nežádoucích účinků léčby.
 
Protonová radioterapie významně snižuje riziko vzniku pozdějších nežádoucích účinků.

Protonová léčba je vhodná pro následující pacientky s rakovinou prsu:

1. Po operačním výkonu na prsu:
Pacientky s rakovinou levého prsu, které jsou po operačním výkonu na prsu a kterým byla v rámci léčby doporučena radioterapie. Zejména pacientky, u kterých není akceptovatelná výše dávky záření na kritické orgány, kterou by podstoupily při fotonové radioterapii.
 
2. S existujícím onemocněním srdce:
Pacientky s levostrannou rakovinou prsu, které jsou po operačním výkonu na prsu a kterým byla doporučena radioterapie. Jelikož mají pacientky existující onemocnění srdce, měly by být limity záření výrazně nižší, než je tomu u fotonové terapie.
 
3. Po ozařování druhého prsu:
Pacientky s rakovinou prsu, které již v minulosti podstoupily ozařování druhého prsu. Z toho důvodu je vhodnější protonová terapie, protože umožňuje snížit dávku záření na okolní zdravé tkáně a orgány, včetně již ozářeného prsu.
 
4. Dispozice ke zvýšení toxicitě:
Pacientky s rakovinou prsu s genetickým syndromem, který způsobuje sklony ke zvýšené toxicitě při radioterapii.
Reklama