Blíží se čas letních dětských táborů. Vaše děti nebo vnuci se chystají a vy sami pro ně hledáte ten nejlepší. A děláte správně. My vám poradíme, jak by měl dobrý tábor vypadat...

 

1. Tábor musí být pro děti bezpečný

Bezpečnost dětí musí být prioritou provozovatele tábora a pro její zajištění je třeba udělat hned několik kroků. Jde o nahlášení jeho konání hygienické službě, dále o dohodu s místně příslušným zdravotnickým zařízením a obecním úřadem. Zajištění bezpečnosti dětí, to jsou ovšem také pečliví a zodpovědní vedoucí, kteří důsledně o zásadách bezpečného života na táboře děti poučí. Tábor by také měl mít pevně daný řád, který přispívá k bezpečnosti všech přesným vymezením pravidel, jež respektují děti i vedoucí.
 

Zanedbatelný není ani zpracovaný plán řešení nouzové situace. Nastávají sice zřídka, ale o to nepříjemněji mohou zaskočit nepřipraveného. Stačí vzpomenout na povodně.

Tábor, jehož pořadatel přistupuje k zajištění bezpečnosti zodpovědně, má také úrazové pojištění pro účastníky a případně odpovědnostní pro vedoucí.


2. Tábor připravují a vedou osoby s odpovídající kvalifikací
Je samozřejmé, že dobrý tábor vedou kvalifikovaní vedoucí s potřebnými předpoklady, schopnostmi, znalostmi a dovednostmi. Správný pořadatel má jasně určena měřítka pro výběr vedoucích, instruktorů i praktikantů, aby zajistil dobrý tábor.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží zavést určitý řád – a co je nanejvýš sympatické, například podmiňuje poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na pobytové akce, tedy tábory, požadavkem, aby všichni odpovědní hlavní vedoucí dětských táborů byli držiteli osvědčení o absolvování základního vzdělávacího kurzu. V Pionýru tudíž základní pravidlo, že s dětmi mají pracovat kvalifikovaní lidé, a to nejen na táborech.

Pro získání potřebné kvalifikace v Pionýru dokládají hlavní vedoucí táborů svoji způsobilost k práci nad rámec obecných kritérií zdravotním osvědčením o schopnosti práce s dětmi, výpisem z Rejstříku trestů a předchozí praxí práce s oddílem a působení na táboře. Podmínkou je věk minimálně 21 let.

3. Program tábora má být pestrý a zajímavý
Základem dobrého tábora je jeho pestrý a zábavný program, děti se nesmějí nudit. Měl by dětem dávat prostor k realizaci, využití a rozšíření jejich schopností a vědomostí a současně by měl pro ně být přiměřeně obtížný, aby některé děti „nediskvalifikoval“.

4. Tábor je připraven na vhodném místě

Tábory se konají ve vhodných prostorách a v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Vyhovující prostor, to znamená, že odpovídá zamýšlenému programu i věkovému složení dětí. A zatímco stanové tábory jsou vhodnější pro starší děti a vyvolávají pocit dobrodružství, například pro alergiky bude vhodnější vybírat ubytování v chatce nebo v budově.


5. Na táboře je kvalifikovaný zdravotník

Volba místa tábora podléhá vyhlášce MZd. č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZd. č. 148/2004. Ta mimo jiné stanovuje náležitosti prostorů pro spaní, společenskou a sportovní činnost, vaření a stolování i pro ošetřovnu s izolací nemocných.

Zajištění zdraví všech účastníků tábora je prioritou každého seriózního pořadatele. Povinností provozovatele, a to ještě dříve, než tábor začne, je nahlásit jeho konání na místně příslušnou hygienickou stanici. Nutná je také dohoda s dětským lékařem, který působí v místě tábora a je schopen kvalifikovaně ošetřit případná vážnější poranění či onemocnění.

To ale neznamená, že na táboře nebude trvale přítomen kvalifikovaný zdravotník. Musí tam, vede zdravotní dokumentaci každého účastníka tábora, zaznamenává jeho obtíže, poranění, dohlíží na pravidelné podávání léků těm dětem, které je mají předepsané. Vážnější zdravotní problémy konzultuje s lékařem a postupuje podle jeho pokynů. A zde mají svoje povinnosti také rodiče, protože pro zajištění zdravotní péče o dítě je také dostatek informací od rodičů.

Zdravotník a vedoucí s dostatkem informací o zdravotním stavu a zvláštnostech dítěte, mohou snáze předcházet obtížím, nebo je řeší včas. Povinností rodičů je tedy zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat její závěr společně s prohlášením o bezinfekčnosti vedoucímu tábora. A ještě něco, a to je dobré si dobře zapamatovat: Vedoucí tábora, který by toto nevyžadoval, není zodpovědný!

6. Dostatek informací předem
K dobrému táboru patří i dobré informace – tedy dostatek informací o provozu, programu, personálním zabezpečení, nárocích na vybavení dítěte. A bývá dobrým zvykem i slušností, když se rodiče i děti seznámí s vedoucími na schůzce ještě před odjezdem na tábor.

7. Tábor je přínosný pro rozvoj dětí
Děti by rozhodně neměly na táboře čas jen trávit a nechávat plynout. Tábor by pro ně měl vždy být přínosem, rozvíjet jejich vědomosti i praktické dovednosti a v neposlední řadě schopnost začlenit se mezi ostatní a naučit se s nimi mluvit, hrát si, sportovat.

8. Pořadatel tábora je důvěryhodným subjektem
Hodnověrnost pořadatele se zejména při první zkušenosti s ním ověřuje obtížně – do propagačních materiálů se dá uvést leccos, krátký osobní kontakt také není zcela vypovídající... A tak tu je rada nad jiné dobrá: Ptejte se svých kamarádů, známých, spolupracovníků, kam a s kým jezdí jejich děti v létě na tábory, co tam dělají, jak se jim tam líbí. Bude to pro vás dobré vodítko, jak to svoje dítě poslat skutečně na dobrý tábor.

Více najdete například na webových stránkách občanského sdružení Pionýr.

Jezdí vaše děti na letní tábory? Máte o nich dostatek informací? Podle čeho vybíráte pro své děti letní tábor? Máte s nimi dobré nebo špatné zkušenosti?

Reklama