Na začátek je dobré si říci, za co vlastně svému dodavateli energií platíme. Cena za elektřinu a plyn se skládá z regulované části, která pokrývá poplatky spojené s distribucí elektřiny či plynu. Tato složka se podílí na celkové ceně elektřiny zhruba 60 procenty, u plynu 20 procenty.
5a8ad776710d9obrazek.jpg

Neregulovaná část zahrnuje u elektřiny platby spojené se silovou elektřinou, konkrétně pevnou cenu za měsíc a cenu elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu. U plynu je to kromě stálého měsíčního platu cena za odebraný zemní plyn. Pouze neregulovaná část ceny je ta, kterou mohou ovlivnit samotní dodavatelé energií, a tedy i vy, tím, že si zvolíte obchodníka s výhodnými cenami.

K výsledné ceně je pak samozřejmě připočtena ještě daň z přidané hodnoty, u elektřiny navíc ještě daň z elektřiny.

Kdo je distributor a kdo dodavatel?
 
Distributor přenáší energie k „vašim dveřím“ a zároveň zajištuje odečty stavů elektroměrů a plynoměrů. Distributora máte přiděleného podle adresy odběrného místa a měnit jej nemůžete.
 
Dodavatel je společnost, která nakupuje energie na velkoobchodním trhu a za cenu, kterou si dohodnete, vám elektřinu či zemní plyn dodává. Dodavatele můžete měnit a při přechodu na lepší ceny můžete na energiích významně ušetřit

elekt1.jpgKaždé vyúčtování má své náležitosti


Ačkoli se všichni dodavatelé snaží vyúčtování co nejvíce zjednodušit a zpřehlednit, zákon jim předepisuje, co vše musí obsahovat.

V první části (A) jsou uvedeny kontaktní údaje vašeho dodavatele a identifikační údaje týkající se odběrného místa, tedy vás jako zákazníka. Je to především vaše adresa a zákaznické číslo, které slouží při komunikaci s dodavatelem. Dále je to variabilní symbol pro jednoznačné určení vašich plateb.

Zároveň je zde uvedeno období, za které je faktura vystavena, celková cena, přehled zaplacených záloh a z toho vyplývající přeplatek nebo nedoplatek. Najdete zde i informaci, do jakého data musíte doplatek uhradit či v případě přeplatku, do jakého data vám jej dodavatel zašle zpět. Pro porovnání je zde i přehled vaší historické spotřeby z minulých faktur.

„Rekapitulace plateb se váže k danému fakturačnímu období, tedy nikoli ke kalendářnímu roku,“ upozorňuje Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy a dodává: „V případě, že máte přeplatek, záleží na podmínkách vašeho dodavatele, zda vám jej vrátí nebo převede do dalšího zúčtovacího období. Například my našim zákazníkům přeplatky vyšší než sto korun automaticky vracíme. Pokud si ale přejí, mohou svůj přeplatek použít k uhrazení zálohy na další období.“

První stránka obsahuje většinou i předpis záloh na další období. Výše záloh nemusí zůstávat stále stejná. Dodavatelé ji upravují podle uplynulého období, odhadu vývoje spotřeby a rovněž ceny energií na další období. Robert Šíma z Bohemia Energy k tomu uvádí: „Naši zákazníci si mohou výši záloh bezplatně kdykoli změnit. Doporučujeme to zejména v případě, že zákazník očekává, že dojde ke změně spotřeby energie. Například když změní způsob vytápění nebo si pořídí bazén s vyhříváním. Nebo naopak může zažádat o snížení záloh, když ví, že v bytě či domě nebude delší dobu nikdo bydlet.“

Druhá část faktury (část B) pak obsahuje detailní přehled plateb v rozdělení na platby regulované a neregulované, včetně údajů o spotřebě. Je zde rovněž název konkrétního produktu, který máte se svým obchodníkem sjednaný.

Na faktuře za elektřinu najdete zkratky VT a NT. Jedná se o vysoký tarif a nízký tarif. Každý má jinou cenu, takže ve vyúčtování je ke každému tarifu samostatně uvedena spotřeba a cena. Spotřeba elektřiny se počítá v kWh (kilowatthodinách), u plynu najdete spotřebu elek2.jpgv m3 přepočtenou na kWh. Je to dáno tím, že na plynoměru je údaj v m3, ale spotřeba se účtuje v kWh.

Další dvě zkratky, které jsou důležité, je kód vašeho elektroměru (EAN) či plynoměru (EIC).  Tyto kódy jsou unikátní a jednoznačnou identifikací místa spotřeby.

V třetí části (část C) najdete informace potřebné k případné reklamaci vyúčtování, informaci o směsi paliv a užitečné informace od dodavatele.

Proč nechodí vyúčtování všem stejně

Svou fakturu jste možná našli ve schránce na začátku roku. Vaše kamarádka, která bydli na druhém konci města, ji očekává každým dnem a vaši rodiče z jiného koutu republiky fakturu dostávají až na podzim. Proč to tak je?

„Roční vyúčtování od vašeho dodavatele je vystaveno až na základě odečtu elektroměru či plynoměru, které provádí distributor. Distributor může stav spotřeby také stanovit odhadem, je-li odběrné místo nepřístupné. Tyto stavy spotřeby pak posílá vašemu obchodníkovi, který na jejich základě vystaví fakturu za spotřebovanou energii,“ vysvětluje Robert Šíma. Nutno ještě dodat, že termín odečtu je individuální, nelze jej sjednotit a neovlivníte jej ani vy, ani váš dodavatel.