Vycházím z předpokladu, že zaměstnání máte. To ovšem není věčné - pracovní poměr lze rozvázat. Jakým způsobem? Na to se podíváme do Zákoníku práce.

"Potřebovala jsem nastoupit blíže k mému bydlišti, protože nebylo reálné vozit malé dítě přes celou Prahu do školky. Nabídli mi místo v naší ulici, ale nemohli čekat celou výpovědní lhůtu."

V tomto případě stojí za pokus rozvázání pracovního poměru dohodou. Pracovní poměr pak končí sjednaným dnem a dohoda je uzavřena písemně. Důvody dohody musí být uvedeny tehdy, požaduje-li to zaměstnanec.  

"Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď, ale nevím, zda důvod, v ní uvedený, je odpovídající zákonu. Ani o výpovědní době tam není zmínka..."

Rozvázání pracovního poměru výpovědí upravuje § 44 a důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele jsou vyjmenován v § 46. Pokud jde o výpovědní dobu, je dva měsíce (není-li sjednáno jinak), tři měsíce jsou to pouze v případě, že se zaměstnavatel ruší, přemis´tuje nebo se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele (§ 46, odst. a) - c)). Zaměstnavatel je ovšem v podobných případech povinen pomoci zaměstnanci při získání nového místa - a to i pomocí svého nadřízeného orgánu. Týká se to i situace, kdy zdravotní stav zaměstnance neumožňuje další výkon zaměstnání. 

"Chtěla bych odejít, ale na dohodu mě nechtějí pustit. Mám vůbec nějakou možnost?"

Podle § 51 platí, že "Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu."

"Zaměstnavatel mi nevyplatil mzdu - prý nejsou peníze. Ráda bych přešla jinam, ale nemůžu čekat celou výpovědní lhůtu - z čeho bychom žili?"

Podle § 54 odst. 1) písmeno b) může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel neproplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. Pro okamžité zrušení jsou i jiné důvody, např. zdravotní. Zaměstanenc, který okamžitě zrušil pracovní poměr, má podle § 54 odst. 3 nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu.

Ovšem pozor - okamžité zrušení může využít i zaměstnavatel, a to v případě, že zaměstnanec hrubým způsobem poruší pracovní kázeň nebo je odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvoslisti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců.

Pokud se týká pracovního poměru na dobu určitou, ten končí dnem uplynutí sjednané doby, pokud ovšem zaměstnanec poté pokračuje v práci s vědomím zaměstnavatele, mění se na pracovní poměr na dobu neurčitou - a k této změně stačí i jen jediný den.

"Pracovala jsem jako obsluha benzínového čerpadla, a to na noční směny. Vzhledem ke zdravotním obtížím mi byla práce v noci dočasně zakázána a zaměstnavatel mi dal výpověď. Co mám dělat?"

V tomto případě jde o stav, který je ošetřen v § 48 - Zákaz výpovědi, konkrétně písmeno e). Takže by stálo za to oznámit zaměstnavateli, že výpověď je neplatná - pracovní poměr totiž trvá i nadále. Dalšími důvody, pro které nelze dát výpověď, jsou pracovní neschopnost (pokud jste si ovšem úraz nezpůsobili úmyslně nebo v opilosti), výkon služby v ozbrojených silách, uvolnění pro výkon veřejné fuknce, těhotenství. Je ovšem nutné počítat s tím, že pokud zaměstnavatel zaniká, ani tyto důvody nám nejsou moc platné...

A dál? Řekněme, že váš pracovní poměr skončil. Máte nárok na odstupné? To musíte najít v kolektivní smlouvě - je dobře se už při nástupu do zaměstnání zajímat, jestli takový dokument existuje. Pokud ale došlo k ukončení pracovního poměru podle § 46 písmeno a)-c) nebo dohodou z týž důvodů, náleží vám odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku vždycky. Kolektivní smlouva už může ony násobky pouze navýšit.

A jaké dokumenty s námi budou putovat dál? Zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení o zaměstnání, obsahující skutečnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Může na naše vyžádání vypracovat posudek o pracovní činnosti, zaměstnavatel však není povinnen vydat jej dříve než 2 měsíce před skončením pracovního poměru. Jiné informace o zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn poskytovat.

Ukončení pracovního poměru je vždycky stresující záležitost, ovšem pokud proběhne korektně podle zákona, máme jistotu, že nedojde k dalším komplikacím. 

 

         
Reklama