Přestože narození Ježíše Krista je snad nejvýznamnější událostí pro všechny křesťany a Bible ji popisuje hned čtyřikrát - tak, jak ji zachytili slavní apoštolové, pro provedení věrohodné rekonstrukce se historici mohou opírat pouze o pár střípků a mnoho dohadů, pověstí a mýtů. 

Manželství Jáchyma a Anny bylo dlouho bezdětné. Bůh seslal anděla, který jim oznámil, že se jim narodí dcera. Měli jí dát jméno Maria a zasvětit ji od dětství službě boží, neboť  "...jako se narodila neplodné matce, tak sama zázračně porodí Syna Nejvyššího, jehož jméno bude Ježíš a skrze něhož se dostane spasení všem národům."

Maria byla vychovávána v jeruzalémském chrámu, kde odmalička rozmlouvala s anděly. Když dospěla, veleknězi chrámu se zjevil anděl a přikázal mu, aby dal svolat všechny svobodné muže Davidova rodu a aby každý z nich položil na oltář ratolest.  "...Jedna z těchto ratolestí rozkvete a ten, komu patří, vezme si Marii za manželku."

Rozkvetla ratolest Josefa, tesaře z Betléma. Prý nad ní zakroužila holubice, aby ukázala, že větvička je požehnaná Bohem. Ještě před svatbou za Marií přišel samotný archanděl Gabriel, který jí oznámil, že porodí syna, který bude synem Nejvyššího. Sestoupí na ni Duch Svatý a dítě bude nazváno Synem Božím. Pojmenovat ho má Ježíš. 
  
Když byli Josef a Maria oddáni, Josef byl překvapen, když zjistil, že jeho manželka čeká dítě. Ve spánku se mu však zjevil anděl a uklidnil ho, neboť mu prozradil, jaké dítě se Marii narodí.

V té době byl Izrael součástí Římské říše. Římský císař chtěl vědět, kolik mužů a žen tam žije. Nařídil soupis lidu. Každý muž, který byl hlavou rodiny, musel jít do města svých předků a tam svou rodinu nechat zapsat. A tak těsně před Ježíšovým narozením opustili manželé Nazaret a odešli do Betléma. Zjistili, že město je plné lidí a nemají kde přespat. Museli vzít zavděk  jeskyní, která zároveň sloužila jako chlév. 

Přesně o půlnoci došlo k události, která je pro křesťany časovým mezníkem, od něhož se počítají roky jednak zpět ke stvoření světa, jednak dopředu ke dni posledního soudu. Narodil se Ježíš. 

Podle tradice celá příroda ve chvíli Kristova narození zmlkla, jako by se zastavil čas, a ono zvláštní a náhlé ticho, doprovázející boží vtělení, zažilo všechno tvorstvo. V Římě se rozpadl kamenný chrám "věčného míru", o němž Apollónova věštba předpověděla, že bude stát až do dne, kdy panna porodí dítě. A dělo se i mnoho jiných "podivných událostí" - z jedné římské fontány začal téci olej, v Cades náhle rozkvetla vinná réva a urodila hrozny, o půlnoci začal kohout kokrhat.

Andělé sestoupili na zem a vydávali poblíž jeskyně takovou záři, že se noc proměnila v den. A anděl zvěstoval betlémským pastýřům, kteří tam hlídali svá stáda: "Nebojte se, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Narodil se vám dnes Spasitel, to jest Kristus Pán, v městě Davidově." Pastýři se šli dítěti poklonit a zprávu o narození božího dítěte předávali dál.

Zdroje: www.duse.cz
              www.vira.cz

Reklama