Hojně rozšířeným nesmyslem je, že zvýšíte-li na sluchově postiženého člověka hlas (lidově: Když zařvete), uslyší vás. Nedělejte to! Přinášíme vám několik základních rad, jak komunikovat s Neslyšícími.

nesly

Když se na ulici setkáte se zrakově postiženým, pravděpodobně ho okamžitě identifikujete podle bílé hole a černých brýlí. To sluchově postiženého již poznáte hůře (pouze hluchoslepí mají červenobílou hůl). Přesto se s takovými lidmi setkat můžete a nemusí to být zrovna jednoduché setkání. Stačí, abyste pracovaly, milé čtenářky, někde ve službách...

Jeden otřepaný omyl

Hodně lidí se domnívá, že při setkání s Neslyšícím stačí zvýšit hlas a problém se vyřeší. To ale není pravda. Řvaním nic nezmůžete (respektive zmůžete pouze v případě, že má Neslyšící zbytky sluchu a používá naslouchátko, které si zesílí), ba naopak, můžete tím komunikaci se sluchově postiženým ještě zhoršit. Proč? Někteří Neslyšící se snaží odezírat - síla vašeho hlasu mu povětšinou v porozumění nepomáhá a křik odezírání velice znesnadňuje.

Jak mluvit s Neslyšícím?

Jistě vám tedy hlodá hlavou otázka: Jak tedy se sluchově postiženým člověkem mluvit? Mohlo by se zdát, že nejlepším dorozumívacím prostředkem je psaní, ale nemusí tomu tak být. Někteří sluchově postižení totiž neovládají dobře češtinu (je pro ně cizím, nikoli mateřským jazykem, viz níže). Rady, jak mluvit s Neslyšícími, by se daly shrnout do následujících bodů a doporučení.

 • Zjistěte, jak s vámi chce neslyšící komunikovat a jak jste schopná komunikovat vy s ním (ideální způsob je odezírání - volí ho největší počet Neslyšících, další možností je prstová abeceda či psaná čeština, používaná jako při komunikaci s cizinci, tedy velká písmena a jednoduché formulace).
 • Vymezte si jasně téma rozhovoru a dejte Neslyšícímu chvíli čas připravit si slovní zásobu k tomuto tématu.
 • Pokud Neslyšící odezírá, mějte na paměti, že odezírání je velice náročná činnost (asi jako čtení odborného textu v cizím jazyce) a nelze ji dělat v jednom kuse příliš dlouho.
 • Při odezírání zajistěte vhodné světelné podmínky (světlo musí být v zádech odezírajícího) a dodržujte vzdálenost od 1 do 4 metrů. Ideálně mějte ústa v úrovni očí odezírajícího.
 • Komunikujete-li pomocí odezírání, mluvte volněji, ale plynulým tempem - neoddělujte slova od sebe pauzami, protože jednotlivá slova se odezírají hůře než skupiny slov, která k sobě významově patří. Krátká věta vyslovená jedním dechem se odezírá lépe než skupina izolovaných slov. U delších vět dělejte krátké pauzy v místě, kde je čárka, nebo končí vedlejší věta, abyste dali odezírajícímu čas k psychickému zpracování viděné řeči. Mluvte vždy jasně, účelně a bez zbytečné „slovní vaty“.
 • Používejte jednoduchá jasná slova (žádné zdrobněliny, žádná slova s přeneseným významem).
 • Neslyšícího se neptejte, zda vám rozuměl, ale co vám rozuměl.

Kdo je Neslyšící?

Neslyšící lze rozdělit do následujících tří skupin. Z níže uvedených důvodu také v článku celou dobu používám termín Neslyšící s velkým „N", jde totiž fakticky o samostatné etnikum.

Nedoslýchavý: Tento člověk částečně slyší. Je schopen využít sluchadla, obvykle se u něho již od dětství vyvine mluvená řeč a komunikuje převážně mluveným jazykem. Pokud je v kontaktu s komunitou Neslyšících, osvojí si i znakový jazyk. Mnozí z nich se cítí být členy této menšiny.

Lidé, co ztratili sluch před narozením, nebo před dokončením vývoje řeči: Tento člověk se s těžkou sluchovou vadou již narodil, nebo ohluchl před tím, než skončilo období vývoje řeči (okolo pátého až šestého roku života). Svět ticha je pro něj přirozeností. Mluvenou řeč vnímá pouze odezíráním (pokud odezírat umí). Mateřštinou tohoto člověka je znakový jazyk a mají obtíže dorozumět se psanou češtinou (čeština se od českého znakového jazyka velice liší a je pro tyto lidi fakticky cizím jazykem).

Lidé, kteří ztratili sluch po vyvinutí řeči: Mluva těchto lidí se postupně zhoršuje, ale zůstává srozumitelnou. Ohluchne-li dospělý člověk, prožívá ztrátu sluchu velmi špatně po psychické stránce. Tito lidé se nejvíce učí komunikovat odezíráním, aby neztratili kontakt se slyšícími.

Lehká „prdel“

Abych článek zakončil něčím optimistickým, dohodl jsem se s redakční kolegyní Evou Soukupovou, která je sama sluchově postižená, že použiji část našeho rozhovoru o jejím problému. Když se Eva učila odezírat, zjistila, že nejsnazší slovo, které dokáže ze rtů přečíst snad každý, je slovo „prdel“. Při vyslovování shluku hlásek „p", „r" a „l" děláme všichni velice specifický pohyb ústy.

Zdroje

 • PROCHÁZKOVÁ, Věra; VYSOUČEK, Petr: Jak komunikovat s neslyšícím klientem, Vzdělávací institut ochrany dětí, Praha 2007
 • STRNADOVÁ, Věra: Odezírání jako schopnost, česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 2008
 • CÍHOVÁ, Kateřina: Neslyším, tedy jsem, Městská knihovna v Praze, Praha 2010
 • České centrum znakového jazyka Pevnost: www.pevnost.com (klikni)
Reklama