Tak to byl docela hukot. Přišlo krásných 191 odpovědí, z toho ale bylo jen 97 správných, což je jen těsně nad polovinu. Bezkonkurenčně největší zrada pro vás bylo slovo bizarní; v těsném závěsu následovalo kdo s koho. Chyby se ale vyskytovaly ve všech větách.

Čeština je opravdu těžká, a pokud se člověk zrovna nezabývá etymologií, mnohdy si nemůže správný tvar ani logicky odvodit, ani tipnout citem.

Co se mě týče, po vyhodnocování soutěže si budu tyhle gramatické jevy stoprocentně pamatovat do konce života. J

 

Byl to vskutku bizarní/bizardní příběh.

Správně je „bizarní příběh“.

Bizarní znamená „podivný, neobvyklý, zvláštní, výstřední" - např. bizarní díla Arcimboldova, bizarní pískovcový masiv, bizarní politický kolorit. Přejato je z francouzského slova bizarre téhož významu. K nesprávné podobě bizardní" svádí zejména falešná analogie s přídavnými jmény odvozenými od podstatných jmen různého původu a různého významu, která končí na hláskovou skupinu -rd, před kterou předchází samohláska, např. hazard-ní nebo rekord-ní.

 

Teď se ukáže, kdo z koho/kdo s koho!

Správná odpověď: Teď se ukáže, kdo s koho!
Pokud máte nutkání použít spíše předložku z, nepodléhejte mu. Nejde totiž o druhý pád, se kterým se předložka z pojí, ale o starobylý pád čtvrtý. Takto použité s se dnes vyskytuje pouze v knižních výrazech kdo s koho" a být s to".


Na střeše vozu můžeme najít ližiny/lyžiny…
Správně jsou ližiny."

Jsou to kovové nebo dřevěné trámce, které slouží k posunování těžkých břemen; mohou také tvořit součást nosných konstrukcí lešení. Ližiny najdeme také na střechách automobilů; jsou to podélné vyztužené lišty, na které se dá připevnit nosič na kola nebo autozahrádka.

Přestože se může zdát, že jde o příbuzné slovo k vyjmenovanému slovu lyže (ostatně ližiny se trochu lyžím podobají), a že je tedy nasnadě psát je s tvrdým y, není to pravda. Podstatné jméno lyže jsme převzali z ruštiny (lyža), ale ližiny jsou odvozeny od slova líha.

 

O víkendu jedeme do Odolené Vody, Odoleny Vody, Odolenovy Vody, Odolena Vody.

Správná odpověď je: O víkendu jedeme do Odoleny Vody.
Odolena Voda - název obce, založené kdysi nad vodou", je spojován se jménem českého rytíře Odolena, který žil ve 12. století. Kdybychom chtěli obec po onom rytíři pojmenovat dnes, nazvali bychom ji Odolenova Voda. Úřední název obce Odolena Voda představuje z dnešního hlediska naprosto jedinečný a pro uživatele neprůhledný pojmenovací typ. Rodné jméno Odolen neboli ten, který odolal" je staročeské a dnes se vyskytuje zřídka. Tvar Odolena je sice druhý pád tohoto podstatného jména, v rámci souslovného názvu obce se však toto gramatické vymezení stírá a slovo se chová jako pád první. Obě části proto skloňujeme podle vzoru žena": do Odoleny Vody, k Odoleně Vodě, přes Odolenu Vodu, v Odoleně Vodě, za Odolenou Vodou.


Pan ředitel se neustále snaží protežovat/protěžovat svého synka.

Správně je „protežovat“. Protežovat znamená podporovat svým vlivem, prosazovat, chránit, dávat někomu nebo něčemu přednost ke škodě někoho nebo něčeho jiného". Slovo je převzato z francouzštiny (protéger), původ má v latině. Latinské protegere (které dobře známe ze slova protekce) znamená chránit". Dříve se (podle francouzštiny) užívala i podstatná jména protežér s významem ochránce, přímluvce" a protežé (chráněnec").

Sloveso protežovat se často nesprávně zaměňuje výrazem protěžovat. Setkáváme se pak s větami Tato forma patří ke státem protěžovaným. Radní chtěl protěžovat svou firmu." Ovšem protěžovat se nám může třeba velký batoh nebo taška s nákupem. Toto sloveso by vyjádřilo méně užívaný nedokonavý protějšek k protížit se a znamenalo by stávat se při dlouhém nesení příliš těžkým".

Rádi posloucháme písničky Jarka Nohavici/Jarka Nohavicy.
Správná odpověď je: Rádi posloucháme písničky Jarka Nohavici.
Mužská jména jako Nohavica, Máca, Hlavica sice skloňujeme podle vzoru předseda", ale píšeme rád poslouchám písničky Jarka Nohavici; vím to od pana Máci; čtu fejeton Marka Hlavici," protože c patří v češtině mezi tzv. měkké souhlásky. Je ovšem také pravda, že zatímco například tvary Mášy, Kájy bijí svou nesprávností do očí, tvary Nohavicy, Hlavicy se nám zdaleka tak nemožné nezdají. Ani tady není vysvětlení složité. V češtině je celá řada běžně užívaných slov cizího původu, v jejichž základu píšeme po hlásce c tvrdé y (cyklistika, motocykl, cysta, cynik, cyklon, cyklus, cypřiš), takže kombinace c + y není tolik překvapivá.

 

Sleva platí pouze pro děti do 14-ti let, do 14 let, do 14ti let.
Správná odpověď je: Sleva platí pouze pro děti do 14 let.
Mezi číslicí a následující slovní částí nepíšeme spojovník ani nevpisujeme koncovky číslovek. Není logického důvodu psát například 50tikilometrová rychlost, pro děti do 14-ti let nebo 5tidenní či 8midenní dovolená (ani 5-ti-denní, 5ti-denní, 8-mi-denní, 8mi-denní), neboť slabiky -ti- a -mi- jsou už obsaženy v tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme-li takový složený výraz nahlas. Pokud místo čísla použijeme písmeno, ustálený je způsob psaní se spojovníkem: "x-stupňový", "n-tá odmocnina" apod.

 

Tak, a teď to, co vás asi zajímá nejvíc, a to kdo vyhrál. Los se tentokrát usmál na... chvíle napětí... berrybb!
Na její adresu poputuje knížka Škola - příručka pro přežití školní docházky a řasenka L´Oréal Volumissime.

K výhře gratuluji a díky všem za hojnou účast v soutěži.

 

Reklama