Součástí podpory bylo například vybavení krizových bytů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou také už druhým rokem probíhá výuka předmětu Násilí v blízkých vztazích. IKEA nadále podporuje vznik samostatného zákona k domácímu násilí. V rámci osvěty letos spojila síly s youtuberem Kovym a v obchodním domě na Zličíně natočila scénku, která ukazuje, jak můžeme pomoci, pokud jsme náhodnými svědky domácího násilí.

ik1.jpg

„Myslíme, že v diskusi o této problematice je důležitý i hlas soukromého sektoru. Obětí násilí v partnerském vztahu se může stát kdokoli. Proto jsme se v posledních dvou letech zaměřovali na lokální potřeby neziskového sektoru, z nichž můžu vypíchnout například vývoj a implementaci bezpečného prostředí pro komunikaci s obětmi, který představuje anonymní chat spuštěný tento rok. Zároveň jsme podporovali i naše zaměstnankyně, kterých se téma bytostně dotýká. Nabídli jsme jim pomoc v podobě 10 dnů placené dovolené navíc, finanční a materiální pomoc, zajištění bezpečnosti na pracovišti či zprostředkování služeb terapeuta a právníka. Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí a to je možné pouze v případě, že je domov bezpečným místem. I nadále tak budeme v této problematice aktivní,“ říká Roman Bojko, manažer pro rovnost, diverzitu a inkluzi v IKEA Česká republika.

Přímá pomoc navýšila kapacity poradenských a právních pracovníků a vznikl nový program pro evidenci klientů s cílem zkvalitnit služby a optimalizovat procesy – k dnešnímu dni je v novém programu 250 klientek.

Podpora IKEA se také projevila v nárůstu zájmu o psychoterapii mezi oběťmi domácího násilí.

  • V roce 2021 se oproti předchozímu roku zúčastnilo skupinových psychoterapií více než dvakrát tolik klientek (ze 17 nárůst na 35).
  • V roce 2021 proběhlo 42 setkání skupin. Oproti roku 2020 je to téměř třikrát tolik.
  • Počet hodin, který byl klientkám poskytnut, vzrostl téměř dvakrát. Psychoterapie byly tedy intenzivnější a delší.

„Projekt Za bezpečný domov je příkladem dobré praxe spolupráce odborných neziskových organizací, soukromého sektoru a akademické sféry. V průběhu spolupráce ze strany IKEA vnímáme skutečnou snahu pomoci a zlepšit situaci obětí domácího násilí. Ceníme si toho, že všechny aktivity projektu vycházejí ze skutečných potřeb obětí a cílí na zaplnění mezer v systému komplexní pomoci. Díky tomu vidíme konkrétní pozitivní výsledky a změny v životech žen, které našly odvahu svou situaci řešit. Povedlo se nám také rozšířit a zkvalitnit distanční formy pomoci. V rámci projektu se nám podařilo vytvořit unikátní nástroj pro chat, který zohledňuje specifické nároky na zajištění bezpečí a ochranu anonymity obětí a zvyšuje tak dostupnost informací a pomoci i pro ženy, které z různých důvodů nemohou přijít na konzultaci osobně. Jako součást systémového řešení vnímáme také zavedení výuky o problematice násilí v blízkých vztazích na půdě Univerzity Karlovy,“ doplňuje Branislava Marvánová Vargová z organizace ROSA Centrum pro ženy, z. s., která patří do Koalice NeNa.

IKEA i nadále spolupracuje s Univerzitou Karlovou na řešení problematiky domácího násilí

Díky podpoře IKEA nabízí Univerzita Karlova v Praze od října 2021 svým studentům předmět Násilí v blízkých vztazích, který je zaměřený na interdisciplinární úvod do problematiky. Vznikl ve spolupráci s neziskovými organizacemi Koalice NeNa. „Zájem o předmět předčil naše očekávání. V současné době jsme pro velký zájem navýšili kapacitu na 60 studentů, abychom všem zájemcům umožnili účast. Letos jsou mezi nimi i studenti z lékařských a právnických fakult, což bylo od počátku cílem – aby kurz rozšířil povědomí mezi všechny fakulty a umožnil tak budoucím odborníkům z různých oborů porozumět problematice,“ doplňuje Ivona Harvey z Univerzity Karlovy.

Spolupráce IKEA s Univerzitou Karlovou dala vzniknout také rozsáhlému výzkumu zaměřujícímu se na stereotypy ve společnosti pojící se s domácím násilím, který pomohl s argumentací při projednávání níže uvedené novely zákona.

ik2.jpg

Lepší právní ochrana obětí domácího násilí

IKEA také sehrála významnou roli moderátora aktivit, které vedou k lepší právní ochraně obětí domácího násilí. Díky novele zákona o obětech trestných činů jsou nově zařazeny mezi zvláště zranitelné oběti, což rozšiřuje možnosti jejich ochrany. Dlouhodobou snahou je nicméně podpora vzniku jednotného zákona o domácím násilí, který by obsahoval jasnou definici domácího násilí včetně popisu jednání, které lze za domácí násilí považovat, postižení takového jednání apod. „Tím, že v současné době jasná zákonná definice domácího násilí chybí – byť se na tento termín odkazuje minimálně 14 českých zákonů –, nemají oběti domácího násilí rovné zacházení v rámci celé České republiky,“ vysvětluje Jakub Lelek, Public Affairs Leader IKEA Česká republika.

První dva kraje – Středočeský a Jihomoravský – se pak také společně s partnery a signatáři, mezi něž se IKEA řadí, dohodly na podpisu Memoranda o dlouhodobé spolupráci na naplnění závazku efektivního a systémovému řešení problematiky domácího a genderově podmíněného násilí. „Memorandum přispěje k užší spolupráci neziskových organizací a místních samospráv. Pomoc se tak snáze dostane k těm, kteří ji potřebují,“ dodává Lelek.

„S příběhy domácího a genderově podmíněného násilí se za svůj život setká téměř každý z nás. Jsou mnohem častější, než si uvědomujeme, protože řada obětí násilí mlčky snáší. Je třeba, abychom tuto formu násilí jako společnost účinněji potírali, odsuzovali násilníky a především pomáhali obětem. Ty potřebují specifické služby, aby mohly vše zvládnout a překonat trauma, a jsem proto ráda, že se jako kraj spojujeme memorandem s profesionály, kteří se této bolestné problematice dlouhodobě věnují,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková s tím, že podle statistik se jen s psychickým násilím ve vztahu setkala téměř každá druhá žena v Česku. „Domácí násilí se kromě žen týká také mužů, seniorů, lidí s handicapem či LGBT. Memorandum nám pomůže nejen přijít s interní směrnicí na kraji, ale také lépe připravovat specializovanou pomoc. Ta zajistí bezpečí obětem, případně jejich dětem a bude zároveň předcházet viktimizaci. Pomůže sestavit i bezpečnostní plán a přidá další kroky, které jsou pro oběti nezbytné,“ dodala hejtmanka při podpisu memoranda.

Do komunikační kampaně se zapojí influencer Kovy

IKEA také pokračuje ve svém závazku šířit osvětu o tomto často tabuizovaném tématu a otevírat o něm celospolečenskou debatu. V rámci podzimní části kampaně, která vyvrcholí 25. listopadu na Mezinárodní den proti násilí na ženách, se tématu ve videu na svém youtubovém kanále bude komplexně věnovat přední český youtuber a influencer Karel „Kovy“ Kovář.

Pro své sociální sítě pak IKEA připravila video, které ukazuje, jak můžeme pomoci, pokud jsme náhodnými svědky domácího násilí. Video vzniklo přímo v obchodním domě IKEA Zličín a zobrazená scénka vychází z reálných zkušeností klientek Koalice Nena. Scénka zobrazuje kontrolující a nátlakové chování, což jsou časté projevy zejména psychického násilí. Komunikaci na sociálních sítích doplní vizuály připomínající, že domácí násilí není někdy na první pohled vidět.

6380a88ab2ef1obrazek.png

Reklama