Se svým majetkem si můžeme dělat, co se nám zlíbí. Ale pouze za našeho života. Jakmile zemřeme, dělí se mezi pozůstalé podle dědické posloupnosti na základě zákona.
5f0705ad26807obrazek.png
Foto: Shutterstock

 • první dědické třídě jsou děti a manžel – dědí rovným dílem.
 • Pokud děti nemáte, dědí ve druhé dědické třídě minimálně polovinu vašeho majetku váš manžel a zbytek se rovným dílem rozdělí mezi vaše rodiče a případně i osoby, které s vámi žily ve společné domácnosti alespoň jeden rok před vaší smrtí, pečovaly o společnou domácnost, nebo na vás byly odkázány výživou.
 • Pakliže nemáte manžela ani rodiče, přechází dědictví ve třetí dědické třídě rovným dílem na vaše sourozence (poté případně jejich děti) a osoby, které s vámi žily ve společné domácnosti alespoň rok před vaší smrtí a které pečovaly o společnou domácnost nebo na vás byly odkázány výživou.
 • Ve čtvrté dědické třídě figurují vaši prarodiče.
 • Pátá dědická třída myslí na prarodiče vašich rodičů.
 • Šestá dědická třída počítá s  vnoučaty vašich sourozenců a s vašimi tetami a strýci – tedy dětmi vašich prarodičů.
 • Nikdo z těchto šesti tříd dědit nemůže, nebo nechce? Posledním dědicem v řadě je v tomto případě stát.

Vy se však můžete rozhodnout, že si zvolíte vlastní schéma, a to ošetříte závětí. Sama tak rozhodnete, komu a co zanecháte. Jenže ani v tomto případě nejste tak úplně svou paní. Existuje totiž termín nepominutelný dědic. Ten se může i přes vaši závěť domáhat alespoň části svého zákonného podílu.

„Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Rozsah práva nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl je stanoven u nezletilého potomka na tři čtvrtiny jeho zákonného podílu a u zletilého potomka na jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu. Pominutí nepominutelného dědice v závěti zakládá právo nepominutelného dědice na vyplacení jeho povinného dílu,“ upozorňuje Notářská komora České republiky.

Jedinou možností, jak zákon obejít, je nepominutelného dědice vydědit. Ani to ale není tak snadné. Musíte k tomu mít vážný důvod. Například:

 • vyděděný neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
 • vyděděný neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem,
 • vyděděný byl odsouzen za spáchání trestného činu svědčícího o jeho zvrhlé povaze,
 • vyděděný trvale vede nezřízený život,
 • vyděděný je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl; v tom případě je ovšem třeba, aby byl tento povinný díl zůstaven jeho potomkům.

Jak sepsat závěť?

Závěť upravuje § 1494 a násl. občanského zákoníku a nabízí hned tři možnosti jejího pořízení. Můžete si ji sepsat sama, a to vlastní rukou (holografická závěť). Jestliže svou poslední vůli sepíšete jinak než vlastní rukou, (alografická závěť), například na počítači, už k tomu potřebujete dva svědky, kteří se podepíší přímo na závěť. Jistotou je pak závěť ve formě notářského zápisu, kdy originál zůstává u notáře. A navíc údaj, že závěť byla sepsána, notář zapisuje do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. To už ale není zdarma.

Zákon myslí i na takzvanou „závěť s úlevami“, kterou mohou sepsat osoby v ohrožení života.

Nejdůležitější je, abyste v závěti identifikovala nejen sebe, ale také co nejpřesněji označila dědice a to, co konkrétně má dědit (dědicem toho a toho je ten a ten). Může to být někdo z příbuzných, známých, ale třeba i psí útulek. Jak jen je libo. Určit můžete i náhradního dědice, pokud by ten hlavní dědit nemohl.

 • V závěti si můžete klást v souvislosti s dědictvím také srozumitelné podmínky. Ale jen takové, které zákonodárce nevyhodnotí jako zřejmé obtěžování dědice z vaší zjevné svévole, případně jako odporování veřejnému pořádku.
 • V době sepsání závěti musíte být způsobilá k právním úkonům. Pokud jste nezletilá, starší 15 let, můžete sepsat závěť jen u notáře.

Nezapomeňte závěť podepsat.

Vzor závěti naleznete například ZDE.

Když si to rozmyslíte

Závěť můžete kdykoli zrušit (roztrhat ji či písemně výslovně prohlásit, že ji odvoláváte), nebo pořídit závěť novou.

Notáře jen požádáte o vydání originálu závěti.

Čtěte také:

Reklama