Téměř 28 procent českých žen a 22 procent mužů přiznává, že se již setkalo se sexuálním obtěžováním na pracovišti, málokdo však věděl, jak se ve vzniklé situaci správně zachovat. Přečtěte si, co všechno se vlastně považuje za sexuální obtěžování a jaké kroky proti němu lze podniknout.

Sexuální obtěžování je nepřijatelným chováním sexuálního charakteru nebo jiným chováním se sexuálním podtextem, které snižuje důstojnost mužů a žen na pracovišti a vytváří nepřátelské prostředí. Často mívá kumulativní charakter. To znamená, že méně závažné formy obtěžování přecházejí ve formy vážnější, které můžou být klasifikovány dokonce jako trestný čin.

Nejčastější obětí sexuálního obtěžování bývají ženy a pachateli muži. Ženě je obtěžujícím jednáním připomínáno, že není rovna muži, že na to konkrétní pracoviště nepatří, a když už na tomto pracovišti pracuje, musí počítat se svou podřízenou pozicí vůči svým mužským kolegům, kteří mohou být ve skutečnosti na stejné pracovní pozici jako ona. Právě proto se sexuální obtěžování vyskytuje ve firmách a institucích, kde převažují zaměstnanci muži, jako je policie, armáda nebo programátorské firmy. Tím ovšem nelze vyloučit, že by se muž nemohl ocitnout v roli oběti na pracovišti s převažujícím ženským prvkem.

Co je sexuální obtěžování?

Sexuální obtěžování má mnoho podob, od relativně jemných sexuálních narážek až po fyzické násilí. Může jít o fyzické chování sexuálního charakteru, k němuž se řadí nadbytečné dotyky, poplácávání, štípání, tření se o tělo jiného zaměstnance či zaměstnankyně a vynucování pohlavního styku na pracovišti. Verbální chování sexuálního charakteru může zahrnovat nežádoucí sexuální narážky, návrhy nebo nátlak k sexuálním aktivitám, urážlivý flirt, sugestivní poznámky, necitlivé vtipy a narážky a podobně. Neverbální chování sexuálního charakteru zahrnuje ukazování pornografických nebo sexuálně sugestivních obrázků, předmětů nebo písemných dokumentů, praktikování sexuálně sugestivních gest.

Sexuálního obtěžování se dopouští buď nadřízení vůči podřízeným formou „něco za něco“ (tato forma má za cíl poskytnutí určité protislužby, zabránění postupu v zaměstnání, udržení si zaměstnání nebo určité pozice) nebo se jej dopouští zaměstnanci vůči svým kolegům ve snaze o vytváření nepřátelského prostředí. Jejich cílem bývá znepříjemnit nebo znesnadnit pracovní výkon, vytvořit zastrašující nebo nepřátelské pracovní prostředí. Oběť se má cítit zahanbena, zastrašena a ponížena.

Jedním z hlavních omylů v souvislosti s tímto společensky nepřípustným chováním je představa oběti jako pohledné, svobodné a vyzývavě se oblékající ženy, která svého mužského kolegu svádí, aby ho poté mohla ze sexuálního obtěžování obvinit. Ve skutečnosti však na vzhledu, stavu ani vzdělání nezáleží. Sexuální obtěžování není projevem náklonnosti jednoho pohlaví k druhému nebo mezi příslušníky stejného pohlaví k sobě navzájem, ale nástrojem systematického snižování statusu osoby na pracovišti.

Jako sexuální obtěžování může být hodnoceno:
 • sexuálně podbarvené vtipy
 • narážky na soukromý život
 • sexuálně podbarvené řeči
 • ukazování erotických časopisů
 • sexuálně orientované poznámky
 • posílání lechtivých obrázků e-mailem
 • okukování
 • milostný vztah na pracovišti
 • nechtěný tělesný kontakt
 • nechtěné nabídky na schůzku
 • obtěžující telefonáty, e-maily
 • sexuální nabídky
 • pokus o znásilnění
 • požadavek zaměstnavatele, aby zaměstnanec navazoval neformální styky s klienty (většinou výše
  postavenými)

Co dělat?

Pokud jste se setkala na svém pracovišti s výše uvedeným chováním, můžete si stěžovat na úřadu práce nebo na inspekci práce. Lze podat i stížnost na svého zaměstnavatele, který o sexuálním obtěžování ze strany kolegy věděl, ale nevhodné chování svého zaměstnance nijak neřešil.

Sexuální obtěžování je hodnoceno jako přestupek. Závažnější formy ale mohou být hodnoceny i jako trestný čin. Sexuální obtěžování ve formě „něco za něco“ nebo sexuální obtěžování spojené s fyzickými útoky, například osaháváním, bude nejčastěji postižitelné jako trestný čin vydírání. 

Jak může pomoci kolega či zaměstnavatel?

Nabízí se hned několik možností. Kolega může například žádat pomoc na úřadu práce či podat písemnou stížnost, vyzvat svého nadřízeného ke zjednání nápravy, oslovit odborovou organizaci či rovnou podat žalobu.

Zaměstnavatel by měl vytvořit účinné mechanismy, které výše nevhodnému chování zabrání. Prvním krokem je popsání a ujasnění si, co to vlastně sexuální obtěžování je. Dále by měl zaměstnavatel vytvořit směrnici, která nejen popíše nežádoucí vzorce chování, ale zároveň stanoví postup při jejím porušení a sankce. A zároveň musí garantovat dodržování této směrnice.

Jako poslední krok se nabízí možnost uvést tuto směrnici do praxe vhodným školením. Rovněž je vhodné určit formální postup pro případné náměty či stížnosti. Právě v této části může hrát oddělení lidských zdrojů významnou roli jako koordinátor a nestranný subjekt schopný naslouchat. Zvláštní pozornost by problematice sexuálního obtěžování měly věnovat společnosti, které zaměstnávají zaměstnance z různých koutů světa. Zde je nutné zajistit školení pro všechny zaměstnance z důvodů rozdílných sociálně kulturních zkušeností.

Co můžete udělat sama?

Situaci se můžete pokusit řešit neformálně rozhovorem s tím, kdo je obtěžuje. Cílem je, aby si daná osoba uvědomila, že její chování je nepřípustné a musí skončit. Zaměstnanci by si měli uvědomit, že neformální urovnání může být vhodné za určitých okolností, avšak i nadále mají právo žádat formální nápravu. Pokud oběť obtěžování neosloví svého obtěžovatele, aby se pokusila o neformální řešení, může požádat spolupracovníka, některého z nadřízených nebo zástupce odborů, aby se pokusili problém s danou osobou řešit jejím jménem.

V případě, že neformální metody selžou nebo se přihodí závažný případ obtěžování, doporučuje se zaměstnancům, aby podali formální stížnost a vyžádali si pomoc od příslušných osob. Stížnost by měla být podána písemně a měla by pokud možno obsahovat jméno obtěžující osoby, povahu obtěžování, data a časy, kdy k obtěžování došlo, jména potenciálních svědků události a popis kroků, které obtěžovaná osoba v této souvislosti již podnikla. Stížnost by měla být podepsána a důvěrně zaslána vedení společnosti.

Pro případ, že by nevhodné jednání kolegy či nadřízeného došlo až k soudu, je dobré po celou dobu schraňovat důkazy (zprávy SMS, e-maily), zeptat se kolegů, zda dosvědčí, co viděli. Dojde-li ke znásilnění, jde o trestný čin. Zavolejte policii, nemyjte se a policisté vás doprovodí k lékaři.

Žalobou se můžete domáhat také náhrady škody. Pakliže jste kvůli jednání obtěžovatele nedostávala prémie, nedošlo k plánovanému pracovnímu postupu, máte právo dožadovat se, aby byla částka uhrazena. Kromě náhrady vyčíslitelné škody můžete na soudu požadovat takzvané odškodnění nemajetkové újmy, kterou sám žalující odhadne podle toho, jak byl společensky poškozen, pomluven a jak výrazně došlo ke snížení jeho společenského statusu. Soud rozhodne, zda došlo k takovému poškození a narušení osobnostních práv, a požadované finanční odškodnění buď uzná v plné výši, nebo je úměrně sníží.

Setkala jste se někdy se sexuálním obtěžováním na pracovišti? Jak byste řešila takovou situaci vy?

Reklama