Mnozí z nás si pod pojmem schizofrenik představují jakéhosi Jakyla a Hyda, člověka, který v sobě skrývá dvě osobnosti. V takových případech se ovšem hovoří o rozštěpu osobnosti, situace schizofrenika je zcela jiná. Jeho psýche se nerozdělí na dva odlišné lidi, ale jaksi se pomalu rozpadá, tříští se jako zrcadlo - na střepy, v nichž se pak odráží pokřivený obraz člověka i světa.

Tajemství jménem schizofrenie
Schizofrenie patří mezi takzvané psychózy. Projevuje se symptomy - tedy příznaky - pozitivními a negativními. Neznamená to, že jedny jsou dobré a druhé špatné, ale spíše že ty první jsou jaksi více aktivní a z venčí pozorovatelné, svědčí pro přebytek čehosi, zatímco druhé zmíněné jsou spíše pasivní, obtížněji rozlišitelné a spíše značí nedostatek.

Napoleon a Matrix
Nejznámějšími pozitivními příznaky jsou takzvané bludy - tedy realitě neodpovídající myšlenky a myšlenkové konstrukty - lidsky řečeno, nemocný si nejen myslí něco, co není pravda, ale vytváří si kolem toho i rozsáhlé teorie - může mít pocit, že je někým jiným - Napoleonem, mesiášem, vyslancem mimozemské civilizace nebo třeba budoucím viníkem konce světa. Časté jsou také bludy kontrolovanosti, ovlivňování a ovládání - nemocný má pocit, že ho někdo - špióni, mimozemšťané, démoni - neustále kontrolují, pronásledují a ovládají, zdá se mu, že mu do hlavy vkládají myšlenky a nutí ho k určitým činům, které on udělat nechce - třeba, že ho Matrix donutil, aby unesl dítě nebo vyskočil ze třetího patra. Může mít také pocit, že mu lidé nebo jakési tajemné bytosti myšlenky čtou nebo mu je z hlavy odnímají nebo že dokáže myšlenky vysílat.

Nemluvte na mě!
Dalším charakteristickým pozitivním symptomem je slyšení hlasů. Nemocný má pocit, že o něm někdo za jeho zády mluví, může se mu zdát, že slyší myšlenky lidí kolem sebe, nebo že o něm diskutují nějaké nadpřirozené bytosti - prakticky vždy se obsah rozhovoru týká samotného nemocného a tón je často posměšný nebo kritický. Zároveň, byť vzácněji, se objevují i halucinace zrakové - nemocný vidí něco, co ostatní lidé nevidí a co objektivně neexistuje. Neexistující věci také může cítit nebo vnímat celým povrchem těla, i když hmatové halucinace se objevují spíše u následků nadužívání drog a halucinace čichové hlavně u poškození mozku a epilepsií.

Panna Johanka a jurodiví
Za příznak schizofrenie se obvykle nepokládají "halucinace" a "bludy" které odpovídají kultuře té které země a národa - obojí je v závorkách uvedeno úmyslně, protože v těchto případech je sporné, nakolik se vůbec jedná o myšlení či vnímání neodpovídající realitě. Ať už tedy jde o některé svaté, ruské jurodivé, židovské mešuge či další poznamenané Bohem, nebo o woodoo šamany či domorodce, přesvědčené, že jim jejich nepřítel propašoval do jídla hada, který teď požírá jejich vnitřnosti, je třeba postupovat s medicínskými diagnózami nesmírně opatrně.

Šípkové Růženky
Mezi negativní příznaky patří především apatie, neschopnost volně se k něčemu donutit, chudost řeči i mimiky a pohybů vůbec, strnulost, otupělost a stažení se ze sociální komunikace. Řadíme sem také výrazné a nápadné změny v osobním chování jako je ztráta zájmů, bezcílnost, nečinnost a ztráta vztahu k okolí. Tyto negativní příznaky jsou obvykle hůře pozorovatelné a pokud převažují, může se stát, že diagnóza a léčba přijde pozdě. Obecně jsou pak špatnou prognózou - platí totiž, že čím bouřlivěji a dramatičtěji nemoc probíhá a čím víc má pozitivních příznaků, tím větší je pravděpodobnost uzdravení se, samozřejmě při včasném nasazení léčby.

Čím je schizofrenie způsobena?
Stejně jako u většiny psychických nemocí si ani zde nejsou odborníci jisti, nesporné však je, že jde o chorobu převážně dědičnou - její objevení v příbuzenstvu je vždy rizikovým faktorem. Chemicky se schizofrenie projevuje nerovnováhou takzvaných neurotransmiterů v mozku - především přebytkem dopaminu a noradrenalinu a kolísající hladinou serotininu. Proč ovšem k této nerovnováze dochází není ještě objasněno. Hypotéza, že je schizofrenie způsobena chybnou výchovou dítěte, byla už opuštěna, pravdou však zůstává, že v rodinách nemocných je vyšší procento nějak narušených jedinců. Schizofrenie totiž není jednoznačně vydělenou chorobou - pohybuje se v širokém spektru od schizoidních - bizardních osobností, přes občasné "epizody", čistou schizoftenii až ke schizoafektivním poruchám, kde se k bludům a halucinacím přidává výrazná porucha emocí - například deprese.

Kdy se schizofrenie objeví?
Příznaky schizofrenie se často objeví v době dospívání. Nemocní ztrácejí kontakt s realitou, mají problémy odlišit psychotické prožitky od skutečného dění, trpí poruchami myšlení, jejich emoční reakce neodpovídají skutečnosti ani jejich prožitům - smějí se a pláčí v bizardních situacích a pod. Tyto potíže se pak promítají do rodinných vztahů a působení ve společnosti. Odborníci vědí, že k určitým změnám v mozku dochází již v prenatálním stadiu života. V době dospívání se celý organismus mění a tyto změny v mozku se "ozývají". Stačí pak třeba prožít větší stresovou situaci (zkouškové období, u mužů to často býval nástup na vojnu, užití drogy) a nemoc se projeví. V době mezi 17. a 30. rokem se první příznaky objevují u mužů, mezi 20. až 40 rokem u žen. Počátky se mohou projevit úzkostí, vztahovačností, únavou. Nápadná může být i ztráta zájmu o dosavadní koníčky či práci. Asi u 25 procent nemocných se vyskytne jedna epizoda (psychotická krize) schizofrenie a v průběhu několika měsíců dojde k úplnému uzdravení. Ovšem za předpokladu, že se začne léčit. Polovina ze všech nemocných se sice uzdraví, ale během života se příznaky nemoci znovu objevují. Zbývajících 25 procent potřebuje stálou intenzívní léčbu.

Jeden ze sta
Lékaři upozorňují, že v určitém okamžiku života postihuje schizofrenie na celém světě jednoho člověka ze sta. Příznaky jsou u každého pacienta různé, některé mohou být i obtížně léčitelné.
Schizofrenie má ještě další záludnost. Nemocní jsou totiž výrazně zranitelnější než zdraví lidé. Bylo prokázáno, že stres nemoc zhoršuje. Bohužel lidé se schizofrenií bývají stresovým situacích často vystaveni. Nejen, že jejich blízcí mnohdy nevědí, jak se k nemocným chovat, ale často to neví ani někteří lékaři, natožpak společnost. Na schizofreniky je často nahlíží jako na nebezpečné lidi, blízcí se od nich odvracejí. Přitom pomoci těmto lidem lze především prostřednictvím kvalitních léků a poskytnutím obsažných a relevantních informací. Čím více budou pacienti, rodinní příslušníci i veřejnost vědět o nemoci, tím spíše bude možné nemocným pomoci.

Jak se chovat ke schizofrenikům?
Ze zvýšené citlivosti nemocných schizofrenií vyplývá několik rad, jak se k nim nejlépe chovat. Především jsou schizofrenici extrémně citliví na jakýkoliv náznak lži či falše. To, co obyčejný člověk přejde, například pozdní příchod na schůzku, nebo zapomenutí zatelefonovat, považují schizofrenici za osobní útok a projev nedůvěry nebo lhostejnosti vůči sobě. Rozhodujícím faktorem v jednání s nimi je tedy naprostá upřímnost a autenticita - nelhat, ani ze zdvořilosti, dávat si velký pozor na plnění slibů - sami schizofrenici také sliby až úzkostlivě plní - a vůbec jednat s otevřenou lidskou laskavostí. Nemá smysl vyvracet schizofrenikům jejich bludy a halucinace, ale neměli by se v nich ani utvrzovat - důležité je vzít vážně dramatičnost jejich zážitku, ale přiznat, že třeba vy ony hlasy neslyšíte, nebo mimozemšťana nevidíte - ovšem netvrdit, že nic takového neexistuje. Zkrátka to, jak by se měl člověk chovat k člověku - upřímnost, laskavost a lidskost - se vůči schizofrenikovi stává nutností. Svým způsobem jsou našim zrcadlem - jakoukoliv faleš s neupřímnost nám vrátí tisíckrát...

Více informací můžete získat zde.

Znáte nějakého schizofrenika? Máte někoho nemocného schizofrenií mezi svými blízkými? Máte osobní zkušenost ze setkání se schizofrenikem? Bála byste se bydlet poblíž schizofrenika? Myslíte si, že jsou schizofrenici nebezpeční? Myslíte si, že byste dokázala být upřímná a lidská - autentická - v jednání se schizofrenikem?

Reklama