Fond ohrožených dětí je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1990 v bytě jeho dosavadní předsedkyně JUDr. Marie Vodičkové s cílem pomáhat opuštěným dětem a náhradním rodinám. V současné době FOD působí na celém území České republiky, má 19 poboček a více než 7000 členů.

Činnost sdružení je zaměřena na sociální a právní ochranu týraných a zneužívaných dětí a na podporu náhradní rodinné péče v těch případech, kde není možná sanace vlastní rodiny.
Fond ohrožených dětí  je držitelem pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k výkonu sociálně právní ochrany dětí. K jeho základním aktivitám patří ochrana sociálně ohrožených dětí. V síti poboček po celé republice se sociální pracovníci FOD zaměřují na terénní práci, vyhledávání dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných a opuštěných a poskytování neodkladné pomoci těmto dětem a rodinám v krizové situaci. Často jde o děti rozvádějících se či nezaměstnaných rodičů, ale bohužel nijak ojedinělé nejsou ani zanedbávané, týrané a zneužívané děti.

Od počátku své existence FOD podporuje náhradní rodinnou péči, snaží se vyhledávat náhradní rodiny i pro děti zdravotně či jinak handicapované, kterým se nedaří nalézt rodinu prostřednictvím státních orgánů a institucí. Každý rok takto najde nové rodiče kolem 50 dětí. Těmto náhradním rodinám poskytuje FOD hmotnou a poradenskou pomoc, hradí např. příspěvky na přijaté dítě do té doby, než je vypořádaná administrativa kolem předání dítěte rodině, což může trvat až jeden rok. Pro náhradní rodiny organizuje poradensko-relaxační pobyty, kde je zajištěn program pro děti, a rodiče mohou využít bezplatné služby psychologů, právníků, mohou s ostatními novými rodiči sdílet své starosti i radosti, které přijetí dětí do rodiny provází.

FOD se významně podílí na sociálně právní ochraně dětí, navrhl několik legislativních změn s cílem dosáhnout souladu sociálně právní ochrany dětí s Mezinárodní úmluvou o právech dítěte. Předsedkyně FOD JUDr. Marie Vodičková je členkou Výboru pro práva dětí Rady vlády pro lidská práva a trvale usiluje o využívání právních norem v praxi tak, aby zájem dítěte byl prvořadý. Běžně se totiž například v rozvodových sporech preferuje právo rodičů na dítě před právem dítěte na rodiče.

V ubytovacích zařízeních „Střecha“ FOD poskytuje ubytování mladistvým, kteří po dovršení zletilosti musí opustit dětské domovy, a rodičům s dětmi v sociální nouzi, například při týrání partnerem, mladistvým matkám nebo rodinám při ztrátě bydlení.
Pravidelně FOD pořádá akce pro děti z náhradní rodinné péče, azylových zařízení FOD a dětských domovů. Jde o letní dětské tábory – paralelně probíhají tábory pro děti všech věkových kategorií (5-8 let, 9-11 let, 12-15 let), aby děti z početnějších pěstounských rodin mohly jet na tábor společně. Ke Dni dětí pořádá dnes již tradiční Zámecké slavnosti, kde děti celý den mohou soutěžit a sledovat vystoupení známých zpěváků a souborů. V Praze a v Brně se každý rok uskuteční Vánoční besídky celkem pro 1300 dětí.

Nejnovějším projektem FOD je „Klokánek“ – domovy, které formou přechodné pěstounské péče poskytují ubytování pro děti bez domova, zároveň v rámci tohoto projektu  FOD řeší problémy těch rodičů, kteří se o děti chtějí starat, ale přechodně to není ze zdravotních či sociálních důvodů možné. První zařízení tohoto typu bylo otevřeno na podzim roku 2000, v současné době funguje 12 Klokánků po celé republice, 6 dalších zařízení se připravuje na zahájení provozu.

Principy péče v KLOKÁNKU:
- Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mohou proto týrané a zneužívané děti přijmout i bez souhlasu rodičů do doby, než je rozhodnuto o předběžném opatření
- každý Klokánek (dům s několika samostatnými byty a společným zázemím – kancelář, místnost pro návštěvy) má k dispozici psychologa, sociálního pracovníka a právníka, jejich úkolem je co nejrychleji vyřešit krizovou situaci dítěte tak, aby se mohlo vrátit do původní rodiny nebo našlo trvalou náhradní rodinu
- o děti pečuje vždy celý týden jedna osoba (teta), která s dětmi bydlí v běžně vybaveném bytě
- v každém bytě se střídají pouze dvě tety
- počet dětí v „klokaní“ rodině je maximálně šest
- Klokánky přijímají děti od 0 do 18 let
- sourozenci zůstávají spolu
- děti jsou do Klokánků přijímány bez předchozího pobytu v diagnostickém zařízení
- děti lze přijmout na základě předběžného opatření, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte
- pokud je to možné, Klokáňata navštěvují svoji původní školu, nemusí měnit spolužáky, prostředí, kamarády
- v Klokánku jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou
- zaměstnanci Klokánků musí projít náročným psychologickým vyšetřením, které prokáže jejich vztah k dětem a schopnost vytvořit jim citově vřelé prostředí
- pokud tomu nebrání závažné důvody, mohou rodiče nebo prarodiče děti v Klokánku navštěvovat, brát si je na vycházky nebo na víkendy

Reklama