Život je mnohdy krutý a nikdo z nás neví, co jej potká. Proto si dnes povíme něco o finančním zabezpečení pozůstalých v případě smrti manžela či rodiče.

Vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod po smrti partnera má pouze vdaná žena.
V druhovském poměru či jiné formě nesezdaného soužití nárok na tento důchod nevzniká.
Také je třeba si uvědomit, že se tyto důchody vypočítávají ze starobního či plného invalidního důchodu zemřelého manžela. Pokud tedy manžel ještě nebyl důchodcem, je mu ke dni smrti vypočten plný invalidní důchod. Musí ovšem splnit podmínku potřebné doby pojištění, což je minimálně 5 let doby pojištění v posledních 10 letech před smrtí.
Jako doba pojištění se kromě doby zaměstnání nebo podnikání považuje také doba studia a doba evidence na Úřadu práce (ta však pouze po dobu výplaty podpory a dále pak maximálně po dobu 3 let).

Pokud zemřelý tuto podmínku nesplní, nárok na vdovský důchod manželce nevznikne. Naštěstí se toto stává jen zřídka.
Vdovský důchod se vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela.
Po této době se pak vyplácí pouze v těchto případech :
* vdova pečuje o nezaopatřené dítě (studující dítě ve věku do 26 let)
* vdova pečuje o nezletilé zdravotně postižené dítě
* vdova pečuje o svého rodiče, nebo rodiče zemřelého manžela, pokud je bezmocný
* vdova je plně invalidní
* vdova dosáhla věku 55 let

Pokud některou z uvedených podmínek vdova (vdovec) znovu splní do 5 let od ukončení výplaty důchodu, vznikne jí na tento důchod znovu nárok.

Výše vdovského důchodu je stanovena ze dvou částek :
· základní výměra činí 1 310 Kč
· procentní výměra činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého

Pokud vdova pracuje, náleží jí důchod v plné výši. Pokud však vdova sama nějaký důchod pobírá, krátí se menší z obou důchodů na polovinu.
Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství, ovšem v tomto případě má vdova nárok ještě na jednorázovou výplatu důchodu ve výši dvanácti měsíčních splátek

Vdovecký důchod

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že muži mají v případě smrti manželky nárok na vdovecký důchod, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny pro nárok na vdovský důchod pro ženy, pouze s tím rozdílem, že pro další nárok na výplatu důchodu platí u muže podmínka dosažení věku 58 let.

Sirotčí důchod

Sirotčí důchod náleží jednostranně nebo oboustranně osiřelému nezaopatřenému dítěti.
Za nezaopatřené se považuje dítě mladší 26 let, které studuje. I u tohoto důchodu se vychází z důchodu zemřelého rodiče a pokud nebyl důchodcem, je mu ke dni smrti vypočten plný invalidní důchod.
Proto také zde platí potřebná doba pojištění jako u vdovského důchodu (5 let doby pojištění v posledních 10 letech), pokud ji zemřelý rodič nesplňuje, nenáleží dítěti sirotčí důchod.
Výše sirotčího důchodu je rovněž stanovena ze dvou částek.
· základní výměra činí 1 310 Kč
· procentní výměra činí 40 % procentní výměry důchodu zemřelého rodiče, u oboustranně osiřelého dítěte se stanovuje z každého důchodu zvlášť

Bližší informace k těmto důchodům lze získat na Okresní správě sociálního zabezpečení (má sídlo v bývalých okresních úřadech).
Nezbývá, než si přát, abychom neměli možnost si tyto důchody vyzkoušet v praxi.