Díky reformě péče o děti, již připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, dojde k posílení pěstounské péče. Budou moci být pěstouny lidé, kteří nežijí v heterosexuálním svazku? Ano, budou. Přečtěte si další otázky a odpovědi!

GayChystaná reforma péče o děti, již připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, se neobejde bez posílení pěstounské péče. Právě pěstouni totiž sehrají zásadní roli při naplňování cílů reformy - aby už žádné děti nevyrůstaly v ústavech, nýbrž v láskyplném rodinném prostředí. Že zájem o pěstouny dramaticky vzroste, je jasné už dnes - a přejme si, aby ruku v ruce s tím rostla i jejich prestiž a úcta společnosti k práci, kterou dělají.
Kdo se vůbec dnes, za současné právní úpravy, může stát pěstounem, co proto musí udělat, jaké jsou podmínky? Nejčastěji žádané informace zájemců o pěstounskou péči jsme se pokusili shrnout do následujících otázek a odpovědí.

 • Co je pěstounská péče?

Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče, při níž stát přispívá na hmotné zabezpečení dítěte a také poskytuje přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které sice mají biologickou rodinu, ale nemohou v ní momentálně z různých důvodů žít. Jejich rodičům zůstává rodičovská zodpovědnost, jsou nadále zákonnými zástupci dítěte. Pěstoun o dítě osobně pečuje a vychovává jej, právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má však jen v běžných věcech. O pěstounské péči rozhoduje soud.

 • Jak se liší poručenství od „normální“ pěstounské péče?

Poručenství je jakýmsi vyšším stupněm pěstounské péče. Poručníka ustanovuje dítěti soud v případech, že jeho rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo jim byl postaven její výkon, případně nejsou způsobilí k právním úkonům. Poručník (na rozdíl od pěstouna) se rozhodnutím soudu stává zákonným zástupcem dítěte. Poručník může, ale také nemusí o dítě osobně pečovat; pokud o ně však pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení jako pěstoun.

 • Kdo se může stát pěstounem?

Obecně platí, že pěstounem se může stát fyzická osoba, která bude skýtat záruky, že její výchova bude dítěti ku prospěchu. Dítě může být svěřeno jednotlivci i do společné výchovy manželů, případně také jen jednomu z manželů - k tomu je ovšem nutný souhlas toho druhého.

 • Musím žít v heterosexuálním svazku, když si chci vzít dítě do pěstounské péče?

Zákon takovou podmínku nestanovuje, záleží na odborném posouzení. Rozhodující při výběru pěstouna pro dítě je zájem dítěte a také to, zda pěstoun skýtá záruku jeho řádné výchovy.

 • Uvažuji o tom, že se stanu pěstounem. Kde získám o problematice základní informace?

Informace poskytne každý sociální odbor obecního úřadu, s tématem se však ještě před návštěvou úřadu lze seznámit na webových stránkách neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péči, například Střediska náhradní rodinné péče (www.nahradnirodina.cz), a serverech www.adopce.com, www.rodina.cz, kde jsou všude uvedeny i infolinky a adresy online poraden, či třeba na stránkách Institutu náhradní rodinné péče Natama (www.natama.cz) a řady dalších organizací a občanských sdružení (např. Rozum a cit), které se uvedenou problematikou zabývají.

 • Na jaký úřad se mám obrátit, když se chci stát pěstounem?

Prvním krokem je žádost o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče (to se netýká případů, kdy jste se rozhodli přijmout do pěstounské péče konkrétní dítě). Žádosti přijímá sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich), kde také získáte příslušný formulář. Úřad je povinen vaši žádost přijmout a zabývat se jí.

 • Kolik dětí si mohu vzít do pěstounské péče?

V současnosti to není zákonem nijak omezeno. Každá žádost je posuzována individuálně. Počet dětí, ať již vlastních či přijatých, by v pěstounské rodině měl odpovídat nejen schopnostem a možnostem pěstounů, ale také zájmu těchto dětí..

 • Kdo rozhodne o tom, že jsem jako pěstoun způsobilý?

Rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči vydává příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. města Prahy na základě odborného posouzení. Jako první krok musíte předložit sociálnímu odboru obecního úřadu potřebné doklady (o státním občanství, popř. povolení k trvalému pobytu, o zdravotním stavu, ekonomických a sociálních poměrech). Poté vás doma navštíví pracovnice sociálního odboru a provede tzv. sociální šetření. Vyžádá si také váš opis z Rejstříku trestů a neshledá-li vážné nedostatky, postoupí kompletní dokumentaci včetně vyjádření úřadu k odbornému posouzení (posudkový lékař, psycholog atd.) a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu, resp. Magistrátu hl. města Prahy.

 • Musím absolvovat nějaké školení nebo zkoušky?

Musíte absolvovat povinný přípravný kurz pro budoucí náhradní rodiče, jehož cílem je poskytnout vám potřebné vědomosti o specifických otázkách náhradní rodinné péče a pomoci vám ujasnit si představu o tom, jaké dítě můžete do své péče přijmout. Tyto kurzy zajišťuje příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. města Prahy. Doposud nemají jednotnou podobu - někde jde o víkendové kurzy, jinde o týdenní pobyt a jinde třeba o každodenní odpolední či večerní školení. Konkrétní informace získáte na daném úřadě.

 • Pokud nežádám o přijetí konkrétního dítěte, budu si ho vybírat sám, nebo mi ho úřad přidělí?

Při zprostředkování platí pravidlo, že se vždy dítěti vybírá ta nejvhodnější rodina, není to obráceně. To znamená, že se hledá rodina, která je připravena přijmout dítě takové, jaké je, se všemi jeho přednostmi, riziky a handicapy. Pokud vás úřad vybere, nejprve vás vyzve, abyste se seznámili s dokumentací dítěte, a sdělí vám všechny relevantní informace. Poté budete mít dostatek času vše rozvážit a rozhodnout se, zda chcete s dítětem navázat kontakt.

 • Mohu dítě vrátit, pokud péči o ně nezvládám?

Ano. Selhání pěstounské péče je však většinou pro dítě, ale často i pro všechny ostatní, velmi bolestivou záležitostí, proto je třeba před přijetím dítěte vše opravdu dobře zvážit. O zrušení péče rozhoduje vždy soud, a to na základě žádosti buď pěstouna, nebo dítěte. Soud vždy přihlíží k přání dítěte přiměřeně k jeho věku.

 • Dostanu jako pěstoun od státu nějaký příspěvek na péči o dítě a odměnu za svou péči?

Ano, náleží vám odměna pěstouna, příspěvek na péči o dítě, případně další dávky - podrobné informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

 • Jsem povinen přijímat biologickou rodinu dítěte, které mám v pěstounské péči, ve své domácnosti?

Povinnost přijímat biologickou rodinu ve své domácnosti pěstoun nemá. Návštěvy se mohou odehrávat v nějakém neutrálním, pro dítě vhodném prostředí. Pokud jsou kontakty s biologickou rodinou problematické, lze požádat o radu a pomoc sociální pracovnici, případně o asistovaný kontakt (právě za účasti sociální pracovnice nebo psychologa).

 • Pokud jsem příbuzným (třeba prarodičem) dítěte, které si chci vzít do pěstounské péče, je to přednost?

Ano, pro dítě je optimální, pokud je svěřeno do péče lidí, které zná. V tomto případě lze také podat přímo návrh na svěření dítěte do pěstounské péče k soudu, aniž by bylo nutno žádat o zařazení do evidence žadatelů. Příbuzným v současnosti také náleží všechny odměny jako kterýmkoliv jiným pěstounům.

<< předchozí díl SLEDUJTE TENTO SERIÁL následující díl >>

Převzato z publikace Otvíráme, kterou vydává Nadace Terezy Maxové dětem. Příště (20. 3. 2012) uveřejníme článek, zabývající se deseti základními principy ochrany dětí...

Čtěte také...

Reklama