Zvířata vyžadující zvláštní péči

Jde o exempláře, které mohou být nebezpeční. Kteří to jsou? Zákon o ochraně zvířat proti týrání o nich hovoří takto: „nebezpečným druhem zvířete je takový druh, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky, může ohrozit zdraví a život člověka, který se pak může dopustit týrání jedince tohoto druhu". Patří sem například jedovatí plazi, někteří ptáci jako třeba sovy, primáti, různé šelmy nebo třeba i někteří sudokopytníci či lichokopytníci. Jejich přesný seznam najdete ve Vyhlášce Ministerstva zemědělství o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (č. 411/2008 Sb.).

Abyste mohli takové zvíře chovat, je třeba splnit hned několik podmínek. Předně je třeba být starší 18 let a zažádat o povolení k chovu. To vydává Krajská veterinární správa, pod kterou spadáte. Výjimkou jsou pouze chovy zvířat v zoologických zahradách, záchranných stanicích nebo chovy loveckých dravců držených podle zákona o myslivosti.
5bbc6a35af8dbobrazek.jpg
V žádosti, jejíž vzor naleznete ZDE, je třeba uvést:

  • vaše identifikační údaje
  • místo chovu daného zvířete na území ČR
  • druh a počet chovaných jedinců a způsob jejich trvalého nezaměnitelného označení, týká-li se žádost chovu zvířete, které musí být takto označeno
  • stručný popis chovu a jeho vybavení
  • souhlas odpovědné osoby s prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny jedinců, dále míst a zařízení, v němž jsou tato zvířata chována, a jiných prostor, které jsou s chovem spojené (např. prostor pro skladování krmiv)

Ne vždy musí být vyjádření kladné

Krajská veterinární správa vám chov povolit nemusí, a to pokud nedodržíte podmínky stanového zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Jste povinni mimo jiné zajistit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Učinit také musíte všechna nutná opatření, aby vám zvíře neuteklo.
5bbc6a2c363cdobrazek.jpg

Povolení na dobu určitou

Jestliže vám veterináři povolení k chovu udělí, není to na vždy. Má platnost tři roky a o jeho prodloužení musíte žádat písemně. Kromě toho ale může veterinární správa své povolení změnit nebo odejmout ještě před uplynutím této lhůty. To v případě, že se změní nebo zaniknou podmínky, za jakých bylo uděleno. To je chovatel povinen úřadu oznámit nejpozději do 30 dnů. Zatajení důležitých informací se rozhodně nevyplatí. Veterinární správa stejně dříve či později zjistí pravý stav věci. Je totiž povinna alespoň jednou za rok provádět dozor nad dodržováním podmínek chovu.

Chráněná zvířata uvedená v seznamu CITES

Dodržet zákon musíte i v případě, že byste rádi vlastnili ohrožené zvíře, které je uvedeno na seznamu CITES. Sem spadají tisíce zvířat s různým stupněm ochrany. S přísněji chráněným exemplářem byste měli od prodejce vždy obdržet registrační list a také informaci o nezbytnosti registrace na vašem krajském úřadě. K té budete potřebovat i doklad o pořízení zvířete.

Více informací, registrační formuláře a český text úmluvy naleznete například ZDE.

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy se jí říká také podle místa podpisu - Washingtonská konvence.

Pozor na nedodržení zákona

„Při nedodržení povinností stanovených zákonem je možné přestupci uložit pokutu až do výše 1 500 000 Kč fyzickým osobám i podnikatelským subjektům (bližší popis je v ustanovení § 34c a 34d zákona č. 100/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Dále může dojít k zabavení exemplářů,“ uvádí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která je hlavním kontrolním orgánem CITES v ČR. V závažnějších případech hrozí dotyčnému i vězení.
5bbc6a1b6e4e4obrazek.jpg

Inspektoři ČIŽP jsou při své kontrolní činnosti oprávněni vstupovat do objektů, chovných či pěstebních zařízení či na pozemky. Mohou požadovat vysvětlení či předložení dokladů, prohlédnout exemplář i jeho identifikační označení a pořídit dokumentaci. Kontrolovaná osoba je povinna v odůvodněných případech umožnit i odběr krve či jiného vzorku z exempláře. Více informací naleznete ZDE.

Čtěte také: