Obsah většiny židovských svátků se dá shrnout do věty: "Chtěli nás zabít, a my jsme se nedali." - Tato věta platila v dávné minulosti a platí dodnes. Když se koncem 19. století v Evropě zrodila národní hnutí a prakticky zaniklo dělení lidí podle vyznání, doufali mnozí Židé, že jejich soužití s většinovou společností bude konečně bezproblémové a že židovství zůstane otázkou víry, nikoli etnické příslušnosti. Brzy se však ukázalo, že se mýlili. Dreyfussova aféra ve Francii, stejně jako rostoucí antisemitismus v celé Evropě dokazovaly, že veřejnost nepovažuje Židy za plnohodnotné občany. Tehdy se poprvé v novodobé historii objevila idea návratu na Sion - horu na níž uzavřel Hospodin se svým lidem smlouvu, tedy myšlenka na znovuvytvoření státu Izrael, v němž by Židé konečně našli domov a získali tak status národa v moderním slova smyslu. V roce 1897 byl do Bazileje svolán kongres, na němž byla zřízena Světová sionistická organizace. Britové nabídli Židům založení státu v Ugandě, ale tato myšlenka byla roku 1903 definitivně zamítnuta a cílem zůstal Izrael.

Nový Jeruzalém
Pod vlivem západních velmocí a v důsledku vybudování Suezu se situace v Izraeli začala zlepšovat. Mnozí Židé se vrátili a v roce 1860 jich v Jeruzalémě žilo tolik, že bylo nutno začít budovat další čtvrti za hranicemi města. Tak vznikl Nový Jeruzalém. V roce 1889 již byla většina obyvatel města Židé. Mnozí z nich vykupovali půdu v Izraeli a v tvrdých podmínkách ji kultivovali. Znovu byla oživena hebrejština, jazyk dlouho užívaný jen k náboženským účelům a v písemnictví. Od počátku však mnoho místních Arabů s usídlováním Židů nesouhlasilo - někteří jen mlčky, jiní se zbraní v ruce, další apelovali na vládu, aby zastavila prodej půdy Židům. Přesto roku 1882 až 1903 proběhla první alia - tedy přistěhovalecká vlna.
 
Sionismus a revizionismus
Sionismus se brzy rozdělil na několik proudů. Nejvlivnější byl levicově dělnický sionismus v čele s osobami, jako byl Chaim Weizmann a David Ben Gurion. Toto hnutí postupně osidlovalo Izrael formou soběstačných zemědělských komunit - kibuců neboli mošav. Tato skupina reprezentovaná Stranou práce vládla Izraeli až do roku 1977. Revizionisté, především východoevropští Židé, v čele s Vladimírem Ze'evem Žabotinským, volali po masivní migraci do Izraele za pomoci Británie, která v té době vznik židovského státu podporovala. Kvůli holocaustu ztratil tento směr řadu představitelů a jeho zbytky se sdružily v odbojových skupinách a ve straně Cherut.

Arabští nacionalisté a I. světová válka
Po mladoturecké revoluci roku 1908 vzrostl především v oblasti Sýrie a Libanonu arabský nacionalismus. Množil se odpor vůči židovskému přistěhovalectví a tak se sionisté pokusili s nacionalisty jednat. Nadějné pokusy však přerušila I. světová válka, která výrazně zkomplikovala postavení Židů v Palestině. Mnozí zemřeli ve výkonu pracovní služby, další usilovali o vznik židovské milice, která by podpořila Turecko, někteří dobrovolně vstupovali do armády a řada jich nakonec získala i důstojnické posty. V průběhu války se Francie a Velká Británie dohodly, jak si po porážce Turecka rozdělí jeho území - podle takzvané Sykes-Picotovy dohody z roku 1916 měla Británie získat Irák a oblasti okolo Perského zálivu a Francie Sýrii, včetně severní Palestiny. Palestina (jižní část) měla být pod mezinárodní správou. Tato dohoda ovšem nebránila Britům, aby slibovali Arabům i Židům za pomoc v boji nezávislost. Na arabské straně se stal známým britským emisarem Thomas Lawrence, Židům byla slíbena domovina v Palestině v tzv. Balfourově deklaraci z roku 1917.

Mezi válkami
Po skončení války se turecká říše rozpadla. Británie obsadila Sýrii, západní Turecko, Palestinu, Mezopotámii a dolní Irán a rozhodla se revidovat předchozí úmluvy. Palestina se měla se stát mandátním územím Společnosti národů pod dohledem Británie, která měla umožnit naplnění Balfourovy deklarace a vznik "domoviny pro židovský národ". Až do února 1920 však probíhaly spory s Francií, která měla mandát nad Sýrií a Libanonem, o přesné vymezení Palestiny. Na Pařížské mírové konferenci byla Palestina definována jako část území dnešního Izraele a Jordánska. Následná dohoda oklestila území v neprospěch Židů. Winston Churchil se přičinil o vznik první z takzvaných Bílých knih, která rozdělila území na Palestinu a Transjordánsko (Zajordánsko), věnované Arabům a stanovila přísné kvóty na množství přistěhovalců (původně slíbené území se zmenšilo na 22%…). Období podpory přistěhovalectví se střídala s arabskými nacionalistickými bouřemi a masakry židovského obyvatelstva. Židé se snažili půdu především vykupovat - zaplatit si stát, který jim byl tolikrát přislíben. Britové lavírovali mezi podporou Židů a Arabů a to k nespokojenosti obou stran. Omezení přistěhovalectví neumožnilo mnoha Židům prchnout před nacistickým režimem. Přestože Peelova komise z roku 1937 přistěhovalectví ještě omezila, Arabové se proti ní vzbouřili a roku 1939 vznikla další Bílá kniha, ještě tvrdší vůči Židům - pro mnohé se rovnala rozsudku smrti.

Vznik Izraele
Během II světové války podporovali Židé Brity a USA a bojovali proti arabským nacionalistům, kteří se přiklonili k nacismu. Z Evropy přes neustálý odpor Británie přicházeli po válce Židé, kteří přežili vyhlazovací tábory. Světová veřejnost pod dojmem hrůz holocaustu cítila povinnost vyhovět snahám židovského národa. Naopak okolní státy se stavěly k židovským požadavkům odmítavě. Británie se rozhodla přenechat rozhodnutí Organizaci spojených národů. Ta zřídila vyšetřovací výbor pro Palestinu. Většina jeho členů nakonec navrhla rozdělení Palestiny na dva nezávislé státy - arabský a židovský. Jeruzalém měl přejít pod správu OSN. Plán na rozdělení západní Palestiny (tj. Palestiny po oddělení Transjordánska) na židovský a arabský stát byl projednáván Valným shromážděním OSN a při hlasování 29. listopadu 1947 těsnou dvoutřetinovou většinou přijat. Pro rozdělení Izraele hlasovalo mimo jiné i Československo. Židovský stát měl mít rozlohu více než 15.000 km čtverečních, arabský pak více než 11.000 km, ovšem více než 75 % území přiděleného Židům byla poušť. Hranice obou států přitom byly vojensky nehajitelné a oběma novým státům byly přiřčeny i oblasti obývané druhým národem. Nejasné zůstalo, kdo zaručí mezinárodní statut Jeruzaléma. Židé plán, který jim přiznával podstatně zmenšený stát, přijali, přestože vzdání se Jeruzaléma bylo obrovským ústupkem. Liga arabských států, vytvořená v roce 1945, plán bez dalšího odmítla a otevřeně vyhlásila, že nepřipustí existenci samostatného židovského státu v Palestině.

Zabijte Židy! Zabijte je všechny!
Britové předpokládali, že ve válce, ke které po jejich odchodu dojde, nebudou mít Židé nejmenší šanci, a v některých případech Arabům přímo pomáhali. Válka však vypukla už v lednu 1948, kdy Arabové zaútočili na osamocené židovské osady. Hlavním úspěchem bylo odříznutí Jeruzaléma, který se za nedostatku zbraní, munice, potravin i vody zoufale bránil. Když 14. května 1948 odešel z Palestiny poslední britský voják, vyhlásila prozatímní Státní samostatný stát Izrael. Generální tajemník Arabské ligy ve stejný den vyhlásil svatou válku - džihád - za dobytí Palestiny. „Zabijte Židy! Zabijte je všechny!“ vyzval muftí jeruzalémský muslimy. Armády Libanonu, Sýrie, Jordánska, Egypta a Iráku zaútočily na Izrael. Syrská (300.000), jordánská (60.000) a egyptská (300.000) armáda napadly izraelskou Haganu, která měla okolo 100.000 vojáků, včetně žen a zahraničních dobrovolníků. Přesto se Izrael ubránil. 11. června 1948 vstoupilo v platnost první příměří zprostředkované OSN, čehož využil Izrael k vyzbrojení - zejména zbraněmi z Československa. Po ukončení příměří zahájila 9. července izraelská armáda protiútok. Až roku 1949 bylo na ostrově Rhodos sjednáno konečné příměří. Jordánci zabrali východní část Jeruzaléma a značnou část země na západním břehu řeky Jordánu. Egyptské síly obsadily pásmo Gazy na západě země, stejně jako jižní okraje Jeruzaléma. Po uzavření dohod byla Radou bezpečnosti OSN dne 11. března 1949 schválena i Izraelská žádost o členství v OSN.
 
Následky
Okolo 6.000 Židů zahynulo, 30.000 jich bylo raněno, hospodářství země bylo zničeno, ale Izrael přežil. Přibližně 720.000 Arabů, podporovaných výzvami svých vůdců, opustilo v roce 1948 své domovy a uprchlo z území Izraele do okolních arabských zemí. Významná část jich skončila na území okupovaném Jordánskem (Judea a Samaří, později anektované jako západní břeh Jordánu) a Egyptem (pásmo Gazy). Mnozí z uprchlíků byli k útěku pohnuti výzvami arabských vůdců, kteří jim slibovali, že se brzy vrátí spolu s vítěznými arabskými armádami. Ti, kteří na území Izraele zůstali, dostali možnost stát se plnoprávnými občany. Arabské státy (s čestnou výjimkou Jordánska) místo toho, aby uprchlíky přivítaly a integrovaly, je držely v uprchlických táborech a využívaly je jako politickou zbraň. Hlavním problémem zůstaly uprchlické tábory v pásmu Gazy, kde bylo sto tisíc uprchlíků drženo v izolaci na malém území a nebylo jim egyptskými úřady dovoleno toto území opustit. Přitom mezi lety 1945 až 1948 uprchlo mnoho Židů z arabských států, kde byli perzekuováni, do Izraele. Přišli většinou jako nuzáci, ale byli přijati, začleněni do společnosti a stali se integrální součástí státu.
Přestože došlo k uzavření příměří, arabské státy se nadále cítily být ve válečném stavu s Izraelem. Odmítaly i jen uznat existenci Státu Izrael. Už ta byla považována za "agresi" a zničení Izraele bylo základním cílem arabské politiky. Palestinské teroristické skupiny zvané fedajín (sebevražední bojovníci) začaly se systematickými útoky proti izraelským civilistům. V letech 1951 až 1956 bylo arabskými teroristy zabito více než 400 izraelských civilistů a 900 zraněno. Fedajíni operovali ze základen umístěných a řízených v Egyptě, Jordánsku a Libanonu.

V poslední části vyprávění o Izraeli se budeme věnovat nedávné minulosti tohoto státu od šestidenní války po současný konflikt v Libanonu. Další díly seriálu se zaměří na komentáře a rozhovory s těmi, kterých se celý konflikt nějak dotýká...

Reklama