„Ačkoli počet dětských domovů bude v budoucnu v souvislosti s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně dítěte klesat, jejich plošné rušení se nechystá,“ říká Renata Ježková, ředitelka Odboru speciálního a institucionálního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Diagnostické ústavy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy jistě budou mít i nadále své nezastupitelné místo v nabídce služeb pro děti s výchovnými nebo psychickými problémy.

Jakým způsobem ovlivní novela zákona o sociálně-právní ochraně dítěte provoz ústavních zařízení, která jsou v působnosti MŠMT, především diagnostických ústavů a dětských domovů?
Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, navrhuje rozšíření pěstounské péče a její upřednostnění před péčí institucionální.

Lze předpokládat, že s postupným růstem počtu pěstounů, kteří budou děti dostávat do péče, bude přirozeně snižována kapacita školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, především pak běžných dětských domovů. Současně je kladen důraz na poskytování preventivních služeb, které budou snižovat riziko umístění do zařízení.

Diagnostické ústavy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy jistě budou mít i nadále své nezastupitelné místo v nabídce služeb pro děti s výchovnými nebo psychickými problémy, pro které bude umístění do zařízení nejlepším nebo jediným reálným možným řešením jejich situace.

Chystá ministerstvo v návaznosti na zmíněnou novelu nějaké změny v oblasti ústavní výchovy?
MŠMT předkládá ke schválení novelu zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v současné době je projednávána v Poslanecké sněmovně), která reaguje na změny a trendy v péči o ohrožené děti ve smyslu podpory a rozvoje preventivně výchovné péče.

Předpokládá se rozšíření sítě středisek výchovné péče jako poskytovatele preventivně výchovných služeb jak pro děti, tak i pro jejich rodiny s cílem podchytit rozvíjející se poruchy chování a eliminovat jejich projevy při pobytu dítěte v domácím prostředí ambulantní formou, nebo při pobytu ve středisku formou celodenní nebo internátní. V důsledku intenzivního poskytování preventivně výchovné péče by mělo docházet ke snižování počtu dětí umísťovaných do zařízení.

A připravuje se snížení počtu zařízení ústavní výchovy, nebo naopak jejich transformace v zařízení poskytující další služby?
Jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích, MŠMT předpokládá jednak snižování počtu zařízení – v roce 2012 došlo již ke zrušení tří výchovných ústavů a jednoho dětského domova se školou s celkovou kapacitou 136 míst – a jednak transformaci některých stávajících zařízení na poskytovatele specializovaných služeb podle individuálních potřeb dětí.

Jedná se především o zařízení s výchovně léčebnou péčí, protože vzrůstá počet dětí vyžadujících tuto péči pro svá psychická či psychiatrická postižení, pro drogovou či jinou závislost, nebo pro kombinovaná zdravotní postižení. Současně bude docházet ke snižování kapacit jednotlivých zařízení, aby mohla být dětem poskytována skutečně individuální potřebná péče.

Čtěte také:

Reklama