Když dítě přes veškerou vaši i učitelovu snahu píše nečitelně, když pomalu a s chybami čte, když si nedokáže zapamatovat jednoduchou říkanku, je na místě zbystřit pozornost. Může totiž být dyslektické. Rozhodně však není třeba propadat panice. Dyslektických dětí je spousta a dyslexie nemá vliv na inteligenci jedince.

Definice
Dyslexie je vývojová porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu specifické vývojové poruchy učení, která se projevuje nesnázemi při učení se číst při současném zachování inteligence a přiměřených sociokulturních příležitostech. Dyslektik je výrazně ohrožen znesnadněním přístupu k tradičním vzdělávacím podnětům. Vyrovnává se zvláštní péčí v dyslektických třídách.

Důležité je co nejdřív stanovit správnou diagnózu, protože jen tak se může dítěti dostat potřebné pomoci. Poté, co se ujistíte, oč se jedná, je nezbytné navštívit s dítětem pedagogicko-psychologickou poradnu. Pedagog, psycholog a logoped stanoví druh a stupeň poruchy, ale také schopnosti dítěte.

První příznaky
Již v předškolním období mohou rodiče rozpoznat charakteristické prvky budoucích obtíží:
• dělá mu potíže správně chytit míč a naopak házet na cíl
• nedokáže si zašněrovat boty a zapnout knoflíky
• nerado si hraje s kostkami či skládačkami, neboť má problémy s kombinatorikou
• nerado kreslí, vystřihuje a nalepuje
• má problémy pamatovat si jména, dny, měsíce
• nedokáže vytvořit složité souvětí
• plete si strany
• není schopné najít rozdíly mezi dvěma předměty či obrázky, které se liší jen v detailech

Rovněž nelze brát na lehkou váhu, pokud dítě komolí názvy, není schopné si zapamatovat tvar některých písmen, nečitelně píše, nerozumí jednoduchým matematickým úkonům nebo se obtížně soustřeďuje a ruší ostatní.

Příčiny
Dyslexie je podmíněna poruchami v základních poznávacích schopnostech, přičemž jejich příčinou je nejčastěji dědičnost. Rodiče dyslektici mají 50% pravděpodobnost, že jejich dítě bude trpět stejnými obtížemi. Dále může být porucha způsobena změnami ve stavbě a funkci centrální nervové soustavy, které často vznikají v období těhotenství nebo kolem porodu, nedostatečným rozvojem některých psychických funkcí. Problém pravděpodobně spočívá v nedostatečné souhře a spolupráci obou mozkových hemisfér.

Čím dříve budou rodiče těmto obtížím dítěte věnovat pozornost, tím rychleji předejdou těžkostem ve škole. U některých jedinců lze poruchu odstranit (přibližně do páté třídy ZŠ), u jiných přetrvává v určité podobě až do dospělosti.

Určitá psychická nerovnováha rodičů z této poruchy u dítěte je pochopitelná, ale měli by se vyvarovat průchodu emocí, pokud je dítě přítomné. Mohli by v něm vyvolat sklony k sebeobviňování. Důležité je nezacházet s dítětem jako s nemocným, protože dyslexie skutečně není nemoc.

Rodiče by měli dávat dítěti najevo, že mají pro jeho problémy pochopení, zároveň by však měli být důslední a vyžadovat, aby usilovně pracovalo. I s dyslexií se totiž dá vést plnohodnotný život. Vždyť dyslexií trpěli i Hans Christian Andersen, Albert Einstein či Winston Churchill. V České republice je dyslektických dvanáct procent dětí mladších patnácti let.

Péčí o dyslektické děti se zabývá v rámci celé republiky kromě pedagogicko-psychologických poraden také BASIC studio.

Související články:
Problémy se čtením - dyslexie

Naučí se dítě pravopis tím, že hodně čte?

Problémové dítě II - co je nemoc?

Je někdo z vaší rodiny dyslektik? Jak se s poruchou vyrovnal on a jak jeho okolí? Pociťuje důsledky i v dospělosti?

Reklama