dys.jpg
Foto: Shutterstock

Co jsou specifické poruchy učení?
Světově uznávaný dětský psycholog Zdeněk Matějček ve své publikaci Dyslexie z roku 1995 definoval Specifické vývojové poruchy učení jako neschopnost či sníženou schopnost učit se číst, psát nebo počítat prostřednictvím běžných výukových metod. Zjednodušeně řečeno, jedná se o vývojovou vadu, díky které jedinec nedokáže správně porozumět metodám učení, se kterými se setká například během povinné školní docházky.

Příčiny rozvoje této poruchy mohou být různé. Od dědičnosti přes nepříznivý vývoj plodu v prenatálním období až po získané faktory, jako je například nedostatek podnětů k rozvoji (například nedostatečná či žádná pomoc rodičů při procesu předčtenářské gramotnosti či přímo čtení).

Mezi nejznámější specifické poruchy učení pak řadíme dyslexii (poruchu čtení), dysgrafii (poruchu psaní), dyskalkulii (poruchu matematických schopností), dysortografii (specifickou poruchu pravopisu) a dyspraxii (poruchu obratnosti motoriky). V tomto článku se blíže podíváme na dvě časté poruchy, a to dyslexii a dyskalkulii.

Dyslexie

Olga Zelinková docentka speciálně pedagogických věd Univerzity Karlovy ve své knize Specifické poruchy učení uvádí, že dyslexie je porucha specifického vývoje učení, která postihuje základní znaky čtenářského výkonu, především rychlost, techniku, a především velmi často schopnost porozumění danému textu. 

Tyto znaky se mohou projevovat následovně:

  • Rychlost – Dítě při čtení obtížněji luští jednotlivá písmenka či naopak čte zbrkle a rychle, tvary slov si domýšlí.
  • Chybovost – Dítě zaměňuje podobně vypadající písmenka jako je p/b či podobně znějící písmenka jako například a/e.
  • Porozumění – Dítě dokáže i celkem správně přečíst zadaný text, avšak má při procesu čtení velký problém pochopit význam textu. Někdy mu unikají detaily, někdy neporozumí celému významu. Což samozřejmě dotyčnému klade výrazné překážky při plnění zadaných úkolů psanou formou. Především písemných testů.
  • Technika čtení – Musí si například text předčítat potichu a až poté je schopno přečíst ho nahlas. Čtení je neplynulé a nárazové, často se musí vracet na začátek slova.

Dyslexií v minulosti i současnosti trpí či trpělo velké množství úspěšných a extrémně nadaných lidí. Mezi nimi například Hans Christian Andersen, Gustave Flaubert, F. Scott Fitzgerald nebo Steven Spielberg. Z tohoto výčtu je možné odvodit, že se poruchy učení nevyhýbají ani slavným umělcům. Obava, zda dítě s se specifickou poruchou učení může zvládnout vzdělávání je tedy naprosto zbytečná. Důležité je jen ve spolupráci s pedagogy či psychologem najít vhodný způsob učení pro dané dítě.

Pokud nemá dítě nijak sníženou inteligenci, rozhodně se nedoporučuje zařadit ho do vzdělávání ve speciální škole. Mnohdy by v tomto typu vzdělávání pracovali pod hranicemi svých možností.

Jak pomoci dítěti s dyslexií?

624e98dfe03b1dyss.jpg
Foto: Shutterstock

Podpořte jeho sebevědomí
Především se zaměřte na pozitivní motivaci a všestranně rozvíjejte nadání dítěte. Nezřídka jsou dyslektici nadaní na hudbu, technické odvětví nebo na herectví. Podpořte jeho úspěchy, a naopak vytvořte vhodné podmínky pro možnost chybovat. Zbytečně dítě za chyby nekárejte.

Poskytněte dostatek času
Dítě trpící dyslexií mnohdy jen potřebuje větší časový prostor k prostudování a opakovanému přečtení daného úkolu. Dyslektici mají tuto možnost na základě diagnostiky v pedagogicko-psychologické poradně i ve škole.

Využijte současné technologie
Například audioknihy mohou být skvělým nástrojem, jak pochytit obsah povinné četby do literatury. Využijte také možnost vizualizace dané látky pomocí prezentací, příkladových obrázků či videí.

Procvičujte a procvičujte
Velmi důležitá je také důslednost. Procvičujte hlasité čtení, pokud dotyčný u čtení text i uslyší, je pravděpodobné, že mu lépe porozumí. O přečteném textu diskutujte.

Ujistěte se, že rozumí zadání
Problém může nastat také při zadávání například slovních úloh, kde je třeba přečíst si k požadovanému matematickému úkonu i obsáhlejší zadání. Ujistěte se, že mu dotyčný dobře porozuměl.
 
Dyskalkulie

dysss.jpg
Foto: Shutterstock

Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, chápání a provádění matematických operací. Často si osvojuje početní spoje především pamětně, a pokud paměť selže, dopouští se „neobvyklých chyb“. Neúměrně dlouho setrvává na počítání s užitím prstů. V jiných případech je narušena matematická logika a dítě nechápe základní postupy. (NOVÁK, Josef. Dyskalkulie: specifické poruchy počítání. Vyd. 4., přeprac. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2010. ISBN 9788073111076)

Že se skutečně jedná o dyskalkulii vám můžou například napovědět výsledky v ostatních předmětech. Pokud má vaše dítě vynikající známky ze všech hlavních předmětů, ale v matematice zaznamenává značné výkyvy, je třeba vzít tuto poruchu učení v potaz.

Jak pomoci dítěti s dyskalkulií

Zadávejte zábavné úkoly
I matematika může být zábavná, ačkoliv tomu pravděpodobně uvěří jen málokdo. Pokuste se podat zadaní záživnou formou. U menších dětí mohou pomoci pomůcky jako domino či kostky s početními úkoly. U starších dětí využijte technologie. Existuje celé řada internetových serverů k procvičování matematických operací.
 
Vsaďte na sluch
Umožněte dyskalkulikovi, aby počítal nahlas. Například při zkoušení u tabule. Verbální projev mu může výrazně pomoci při řešení matematických operací. Dokud má dotyčný problém pochopit princip dané operace, vyzkoušejte výuková videa na internetu, kde jsou jednotlivé matematické úkony ukázány a komentovány prakticky.
Vizualizace
Využijte naplno vedle sluchu také zrak. Použití grafů, číselných os nebo tabulek matematické vnímání podpoří.

Co dělat, když mám podezření na specifickou poruchu učení
Ne vždy se ovšem při školních neúspěších musí nutně jednat o poruchu učení. Příčinu lze hledat i v menším nadání dítěte, dlouhodobé absenci či přímo v přístupu pedagoga. Pokud máte ovšem na poruchu učení podezření, vyhledejte pedagogicko-psychologickou poradnu. Žádost o vyšetření je možno podat osobně, telefonicky, nebo písemnou formou. Následně je třeba důsledně a otevřeně také komunikovat s pedagogy dítěte.

Čtěte také: 

Zdroje: Zdeněk Matějček - Publikace Dyslexie (1995), Doc. Olga Zelinková - Publikace Specifické poruchy učení, Josef Novák - Publikace Dyskalkulie: specifické poruchy počítání, autorka článku - obsah studia UHK Pdf specializace v pedagogice, obor Sociální patologie a prevence, Univerzita Karlova - Specifické poruchy učeníMgr. Jana Nováková - Specifické poruchy učeníPedagogicko-psychologická poradna Nový JičínNadaný žák s dyslexiíCo je dyskalkulieMetodické postupy dyskalkulie

Reklama