Důsledky mobbingu

Dlouhodobý a systematicky prováděný mobbing má velmi závažné důsledky pro šikanovaného člověka. Jedná se o celý soubor psychických i fyzických problémů, které mají tendenci stále narůstat v čase. Šikanovaný člověk žije v neustálém sociálním stresu a nejistotě. Jeho sociální potřeby jsou chronicky frustrovány a kromě toho zde nezanedbatelnou roli hraje i existenční nejistota s mobbingem spojená. Psychické a fyzické následky mobbingu jsou tedy následky chronického dlouhodobého a obtížně řešitelného stresu.

Mezi psychické následky patří především trvale špatná nálada a ztráta optimismu a chuti do života. Sklíčenost, úzkost, smutek, deprese a pesimismus se stávají trvalým vyladěním dotyčného člověka, což dále zhoršuje jeho vyhlídky týkající se sociálních vztahů. K tomu se dále přidružují poruchy koncentrace a poruchy sebehodnocení. Stálý stres a nejistota vedou k poruchám spánku, což má za následek další vyčerpávání rezerv organismu. Dlouhotrvající bezvýchodná situace a deprese s ní spojená vedou mnohdy k myšlenkám na sebevraždu. Rovněž příčinou mnoha dokonaných sebevražd je právě mobbing. V této souvislosti odhady hovoří o zhruba dvaceti procentech dokonaných sebevražd. Mnoho šikanovaných lidí hledá zapomnění v alkoholu a drogách, mobbing tedy vede i ke zvýšené konzumaci těchto psychotropních látek.

Trvalé přetížení a posléze i vyčerpání adaptačních mechanismů vede ovšem rovněž k závažným psychosomatickým onemocněním. Stálý posit napětí způsobuje bolesti hlavy, šíje a zad a rovněž i chronické trávicí problémy. Neustále zvýšená hladina stresových hormonů v krvi má za následek i zvýšenou zátěž srdce a chronicky zvýšený krevní tlak. Tím se prudce zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, včetně rizika infarktu. Stoupá rovněž riziko propuknutí dalších onemocnění – zvýšené činnosti štítné žlázy i jiných hormonálních onemocnění, astmatu, cukrovky, alergií, kožních onemocnění a jiných psychosomatických problémů. Trvalé oslabení imunity vede i ke zvyšujícímu se riziku vzniku nádorových onemocnění a leukémie.

Mobbing má ovšem negativní důsledky i pro pracoviště. Je zřejmé, že výkonnost a motivace šikanovaných pracovníků bude prudce klesat a bude se zvyšovat jejich nemocnost a invalidita. Časté neschopnosti jsou jednak projevem skutečných psychických i fyzických problémů, jednak se u šikanovaných pracovníků jedná o únik do nemoci, a tím i o únik z nesnesitelného prostředí.

Šikanovaní pracovníci se přestávají ztotožňovat se svým podnikem a často podávají takzvanou „vnitřní výpověď“, což je určitá analogie pojmu vnitřní emigrace, známého z dob reálného socialismu. V dusném prostředí se ovšem příliš nelíbí ani lidem, kterým se mobbing vyhýbá, a tak i tito lidé si často začínají hledat uplatnění jinde, pokud k tomu mají předpoklady. To má za následek, že na takto postiženém pracovišti zůstávají jen průměrní nebo podprůměrní pracovníci, kteří nemají kam jinam jít.

Odolnost proti mobbingu

Na čem závisí odolnost proti mobbingu? Odpověď na tuto otázku logicky vyplývá z toho, co bylo až dosud řečeno. Odolnější jsou lidé, kteří mají vysokou míru sebedůvěry a sebevědomí. Tvrdší, pragmatičtější a racionální typy zde mají nezanedbatelnou výhodu. Velkou výhodu mají lidé schopní snášet stresy a řešit problémy. Velice důležitým faktorem je dobré rodinné zázemí. Osamělost představuje mimořádně zhoubný a nebezpečný moment. Do této kategorie rovněž spadá i to, zda dotyčný jedinec má přátele, zda je zapojený do sítě sociálních vztahů, které mohou v krizové situaci pro něj představovat záchranný pás. Dalším důležitým bodem je existenční situace dotyčného člověka. Lidé dobře finančně zajištění se nemusejí mobbingem nijak zvlášť trápit – jejich finanční polštář jim umožňuje jistou míru nezávislosti na jejich stávajícím pracovním místě. Takoví lidé pak mohou s poměrně lehkým srdcem odejít. A nadto, takoví lidé se zpravidla ani terčem mobbingu vůbec nestávají, protože jak již bylo řečeno, mobbing postihuje především lidi nějakým způsobem oslabené a potřebné. S existenčním zajištěním těsně souvisí i kvalifikace dotyčného člověka a jeho cena na trhu práce. Má-li takový člověk dobrou a zejména široce žádanou kvalifikaci, daleko spíše se mu podaří najít si jiné místo než člověku bez takové kvalifikace. V současné době patří k široce požadovaným dovednostem znalost jazyků, ovládání počítače a schopnost práce s internetem.

Strategie obrany proti mobbingu

Nyní se dostáváme k poslední, avšak velice důležité kapitole - a tou jsou možnosti a strategie obrany proti mobbingu. Při úvahách o těchto strategiích je třeba si uvědomit jednu zásadní skutečnost. Metody mobbingu spojitě přecházejí z oblasti „pouhých“ problémů v mezilidských vztazích a komunikaci do oblasti žalovatelné. Například, pokud by někdo rozeslal firemní poštou nějakou pomluvu, která by mohla závažně poškodit dobrou pověst daného pracovníka, jedná se o naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy a je možné se domáhat satisfakce soudní cestou. Velkým problémem je, že většina mobbingových aktivit žalovatelná není. Nezvou-li nás spolupracovníci na přátelské neoficiální posezení, pak na to mají plné právo a žádný soud jim nenařídí, že musíme být pozváni také. Žádný soud nezakáže vedoucímu, aby kontroloval přítomnost pracovníků na pracovišti nebo nenařídí, aby zval všechny pracovníky na pracovní porady. Je tedy zřejmé, že postižený člověk bývá zpravidla odkázán sám na sebe a, samozřejmě, na pomoc své rodiny a svých přátel.

Z toho, co bylo až dosud uvedeno, vyplývají i strategie obrany proti mobbingu. Je především třeba usilovat o co nejlepší finanční zajištění. O toto zajištění je třeba usilovat vždy a ještě předtím, než nastanou nějaké životní komplikace. Dále je třeba usilovat o neustálé zvyšování ceny na trhu práce, neustále zvyšovat vlastní kvalifikaci, studovat ovládání počítačů, internet, jazyky nebo zvyšovat jiné znalosti, které jsou na trhu práce žádané. Rovněž této činnosti je dobré se věnovat po celý život, bez ohledu na to, zda máme či nemáme problémy v mezilidských vztazích. Na pracovišti je třeba mít a rozvíjet co nejlepší vztahy s lidmi, kteří ještě nejsou do mobbingu zapojeni. Je ale třeba si uvědomit, jak jsme již o tom psali dříve, že i neangažovaní pracovníci mají tendenci se odtáhnout od kolegy, který byl dán do klatby.

Je mimořádně třeba se věnovat rodině a rodinnému a partnerskému životu a toto zázemí aktivně rozvíjet. Velmi nešťastná a zhoubná situace nastane, zasáhne-li mobbing negativně i do soukromého života postiženého člověka. Velmi dobré je mít hodnotné koníčky a dosahovat v nich mistrovství tak, aby se mohly eventuálně stát i novou profesí. A v neposlední řadě je dobré věnovat se obecně prospěšné práci. Tato práce nejen pomůže zvýšit vlastní sebehodnocení, ale pomůže i v zapojení se do sítě sociálních vazeb a vztahů nezbytných pro vysokou kvalitu života. A po celou dobu je třeba aktivně rozvíjet, pěstovat a zvyšovat vlastní sebedůvěru a sebevědomí.

Závěr

Milí přátelé, náš seriál o mobbingu zde končí. Doufám, že vám byl ku prospěchu a že vám pomohl k alespoň základní orientaci v této nesnadné a pro mnoho lidí i smutné problematice. Potěšilo mě, že reakce a ohlasy byly vesměs příznivé a z mnoha příběhů uveřejněných buď formou čtenářských článků, nebo diskusních příspěvků soudím, že byl užitečný. Těším se, že se budeme setkávat i nadále.

(aka Asdareel)

Váš