V Rakousku byla v roce 1997 přijata zásadní opatření v boji proti domácímu násilí. Jednak Zákon na ochranu před násilím a zřízení intervenčních center. Dřív bylo vykázání pachatele násilného trestného činu považováno za porušení jeho ústavních práv, dle citace článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech: "Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, svého domova a korespondence." Nyní je vše jinak.

Nejvýznamnější změnou v zákoně je možnost policie vykázat násilníka z obydlí oběti a z jeho blízkého okolí. K tomuto opatření může policie přistoupit, pokud prokazatelně dojde k závažnému útoku na život, zdraví či svobodu jiného. Toto opatření lze použít bez ohledu na to, jakým způsobem jsou osoby spřízněny (tzn. i pronajímatel obydlí může být z tohoto obydlí vykázán, pokud se dopustí násilí na svém nájemci). Toto opatření je účinné po dobu sedmi dnů s tím, že po dvou dnech se na místo činu vrátí místní úředníci a přezkoumají účinnost opatření. Ta mohou zrušit, pokud nebyly splněny požadavky. Toto opatření nemůže zrušit oběť, pouze v případech, kdy se zjistí, že hrozba nebezpečí již pominula. O prodloužení trvání opatření (zákaz návratu do obydlí a pobyt v jeho blízkém okolí) může oběť požádat po dobu těchto sedmi dnů.

Dále může soud přistoupit k těmto opatřením:

  • zákaz usídlit se v blízké oblasti
  •  zákaz setkat se nebo kontaktovat žadatele, mimo případů, kdy toto podstatně ohrožuje zájmy výše zmíněného násilníka

Tyto přechodné příkazy mají účinnost po dobu tří měsíců a mohou být prodlouženy v případě, že oběť násilného činu podá žádost o rozvod nebo do projednání případné žádosti o vystěhování či výlučné užívání obydlí. Tato dočasná opatření nabývají, narozdíl od zákona před úpravou legislativy, okamžité účinnosti.

Intervenční projekty

Pokud se nyní žena stane obětí násilného trestného činu, může kontaktovat 20 azylových domů, rozmístěných po celém Rakousku nebo se obrátit na čtyři poradenská centra, která poskytují ochranu a pomoc ženám a dětem, které trpí domácím násilím.

Z popudu feministických skupin vzniklo v Rakousku pět intervenčních center, která slouží k oslovení potřeb žen, které se z nějakého důvodu neobracejí na poradenská centra. Jsou to především ženy, které ještě nechtějí odejít od partnera nebo mají alternativní bydlení, a hledají pomoc a rady. Tyto ženy pocházejí především ze střední společenské třídy.

V boji proti násilí se musí zvolit proaktivní přístup, který byl umožněn výše zmíněnou změnou rakouské legislativy. Proaktivní přístup zahrnuje: rady, odhad rizika, bezpečnostní plány, podpora při ochraně individuálních práv, podpora u soudu a intervence týkající se násilníka.

Intervence týkající se násilníka
Je-li zajištěna bezpečnost a ochrana oběti, musíme se snažit pracovat nejen s obětí, ale měli bychom navázat kontakt i s agresorem. Naše intervence musí vést k okamžitému ukončení násilí. Toho můžeme dosáhnout: žádost na policii o okamžité vydání přikazu zákazu zdržovat se v okolí oběti, spolupráce s prokuraturou při provádění opatření proti násilí, žádost o vydání ochranného příkazu, spolupráce s úřady pečujícími o děti a mládež, vytvoření kontaktu se spolupracujícími úřady, kontakt násilníka s poradenskými centry.

Intervence musí násilníkovi ukázat, že jeho jednání nebude tolerováno a že musí nést jeho následky. Ke každému případu se musí přistupovat individuálně.

V Rakousku prozatím chybí učinný program pro muže se sklony k násilným činům. Pouze několik poradenských center tento tréninkový program nabízí, ale je dobrovolný.

V čem se můžeme nechat Rakouskem inspirovat, je spolupráce s  jednotlivými úřady. Ta je součástí všech intervenčních projektů a má za úkol zeefektivnit opatření k prevenci proti násilí a více je přizpůsobit potřebám oběti. Do této strategie je zapojeno mnoho úřadů.

Jakákoliv opatření, která povedou k eliminaci násilných činů jsou správná.

 

       
Reklama