Jak můžeme postupovat, pokud se dostaneme do situace ohrožení?

§ 158 odst. 1 trestního řádu stanoví, že státní zástupce, vyšetřovatel a policejní orgán jsou povinni přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a co nejrychleji je vyřizovat. To v praxi znamená, že trestní oznámení je možno podat na kterékoli oddělení policie, ale též na jakémkoli úřadu vyšetřování a státním zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost trestní oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit. Takže pokud nám někdo ubližuje, můžeme se sice obrátit na kterékoliv oddělení policie, ale nejjednodušší je obrátit se na policii v místě bydliště.

Pokud se žena cítí ohrožena nebo je jí vyhrožováno, je nejlepší zavolat policii ihned - nečekat, až dojde k nejhoršímu.

Co můžete po policii požadovat?

V první řadě výslech odděleně od násilníka. To je důležité, protože tím se zbavíte jeho posměšků, pokřiku a poznámek typu "ona lže" - ty vás jenom znejistí, a tím učiní vaši výpověď nevěrohodnou. Další věc je dokumentace o události - stav bytu, zranění, stav nezletilých dětí - to vše může později přispět k vyřešení celé záležitosti. Ideální je dokumentace v podobě fotografií. Můžete-li, nafoťte rozbité věci i samy. Přidám ještě praktickou radu, kterou jsem kdysi obdržela v souvislosti s napadením svého syna - nečekejte na nic a volejte policii ihned! Dá-li vám někdo facku, je otisk ruky viditelný hodinu, nanejvýš dvě. Budete-li otálet, nebude co dokumentovat. Policie by měla sepsat protokol, jehož jednu kopii byste měla dostat.

Co ale v případě, že se nepodaří zavolat policii ihned? Trestní oznámení může podat kdokoliv, nemusí to tedy být poškozený. Délka promlčecí lhůty je značná, pohybuje se v letech, několik dní zdržení v daném případě nehraje roli.

Pamatujte na to, že oznámením závažných skutečností, jako je vyhrožování smrtí, těžkým ublížením na zdraví nebo dokonce  fyzický útok, můžete předejít jejich opakování!

Co asi málokdo ví, je fakt, že násilník, ohrožující zdraví nebo život jiné osoby, může být zajištěn v policejní cele až 24 hodin - což mu dá dostatek času k přemýšlení.

A dozvíme se vůbec, jestli se s naším trestním oznámením něco děje?

V souladu s § 158 odst. 1 věta druhá trestní řádu je policie v případě, že o to oznamovatel požádá, povinna jej do 30 dnů vyrozumět o tom, co ve věci podaného trestního oznámení učinila. Oznamovatel toto právo získává pouze za předpokladu, že o to výslovně při podávání trestního oznámení požádá, tzn. uvede do protokolu nebo napíše do písemného oznámení, že si přeje být informován.

Další pokračování už záleží na orgánech, činných v trestním řízení - nebo na přestupkové komisi, bude-li případ posouzen jako přestupek. Je fakt, že naše legislativa řeší násilí v rodině v rámci několika zákoníků, ale stále jde o řešení nedostatečná.

U tzv. domácího násilí připadají v úvahu tyto trestné činy - omezování osobní svobody, ublížení na zdraví (několik stupňů - podle délky pracovní neschopnosti a celkového léčení), ublížení na zdraví s následkem smrti, vražda (včetně pokusu).

Najdeme je v trestním zákoně č. 140/1961 sb. pod paragrafy:

§ 219 - vražda
§ 221 - ublížení na zdraví
§ 222 - těžké ublížení na zdraví
§ 231 - omezování osobni svobody
§ 241- znásilnění

 

Čerpáno z www.bkb.cz, a www.profem.cz

   
Reklama