Inkontinence se v současnosti týká 4 až 8 procent světové populace, což představuje zhruba 400 milionů lidí. Jen v Evropě žije přibližně 50 milionů lidí trpících tímto onemocněním a 15 milionů lidí, kteří se o své inkontinentní příbuzné nad 70 roků starají.

V kontextu současného stárnutí obyvatelstva a potřeby dlouhodobé péče je nutné zaměřit se na choroby, jež mají dopad na osobní schopnost fungovat a brání lidem žít aktivní, nezávislý a důstojný život doma i ve společnosti. Uvedené informace zazněli i na šestém ročníku mezinárodní konference v Berlíně, Global Forum on Incontinence (GFI), kde se setkávají odborníci v oblasti péče o kontinenci. Více na toto téma řekne ředitelka Gerontologického centra, Doc. MUDr. Iva Holmerová.

Doc. MUDr. Iva Holmerová

Jak důležité je z Vašeho pohledu dbát na kontinenci seniorů s přihlédnutím k jejich celkovému zdravotnímu stavu?
Myslím si, že problematika kontinence, respektive inkontinence je dosud velmi opomíjenou oblastí, přesto je velmi důležitá, jak všichni víme. Bohužel se stále do značné míry jedná o tabuizované téma, málokomu se chce o problému inkontinence hovořit. V tom vidím právě důležitou roli profesionálů, zejména lékařů a sester, kteří by na tento problém měli pamatovat a dbát na něj při setkáních s pacienty, kterých se tento problém zpravidla týká, tedy zejména s pacienty vyššího věku, dále těmi, kteří jsou postiženi kognitivní poruchou a dalšími rizikovými faktory inkontinence.

Proč považujeme inkontinenci seniorů za nejrozšířenější?
Protože se jedná o problém, který je ve vyšším věku jednak častý a jednak závažný. O častosti není třeba hovořit, protože existují velmi dobře známá čísla o prevalenci inkontinence v souvislosti s věkem. Závažnost tohoto syndromu (a opravdu se jedná o geriatrický syndrom v pravém slova smyslu) je dosud a stále velmi podceňovaná. Přitom tento syndrom zahrnuje jak biologické aspekty (močové a další infekce, změny urogenitálního systému), psychologické aspekty (kontrolu kontinence například související s kognitivní poruchou), tak i aspekty sociální, a to včetně tak závažných jako je sociální izolace, redukce sociálních kontaktů a další problémy, které s inkontinencí souvisí.

inkontinence

Jaké dopady na kvalitu života a okolí seniora může mít neřešení inkontinence?
To je správná otázka, protože pokud není inkontinence řešena, může mít až fatální následky na kvalitu života a život seniora a na interakci s jeho okolím.

Jak může diagnostika a správné léčebné postupy při inkontinenci zkvalitnit život seniora?
Měli bychom mít na paměti, že inkontinence je ve většině případů řešitelná, tedy lze ji odstranit či zmírnit adekvátními terapeutickými opatřeními (ať již farmakologickými či relativně drobnými chirurgickými zákroky) a používáním adekvátních pomůcek je možné zcela eliminovat její negativní vliv na kvalitu života. Lidé s dobře zvládnutou inkontinencí mohou vést stejně kvalitní život jako všichni ostatní.

Do jaké míry sehrává roli při diagnostice a následné péči okolí pacienta – rodina a/nebo pečující?
Je to podobné jako u jiných závažných onemocnění či geriatrických syndromů. Role blízkých a pečujících je naprosto klíčová. Měli by člověka trpícího inkontinencí podporovat, pomáhat mu situaci řešit a být oporou. To je nesmírně důležité.

Proč je důležitý individuální přístup k péči o pacienta s inkontinencí?
Každý člověk je jiný a to platí dvojnásobně, či možná i vícenásobně u lidí vyššího věku, a zejména pokud se u nich projeví nemoci a geriatrické syndromy. Každý člověk má své zvláštnosti a zvyklosti, které je třeba respektovat i při léčení a zvládání syndromů, to platí i pro zvládání syndromu inkontinence.

Jakým největším problémům čelí pečující o seniora s inkontinencí?
Myslím si, že největší problém představuje vůbec nastolení otevřené komunikace o tomto problému, vzájemné přiznání, že tento problém existuje a je třeba jej řešit, tedy jeho pojmenování. Pokud k tomu všichni zúčastnění dospějí, zpravidla jde dále vše lépe. Myslím si, že je důležité, aby si všichni uvědomili, že inkontinence je častým problémem, zejména ve vyšším věku. Měli by vědět, že jej lze buď odstranit či zmírnit, a pokud se tak zcela nepodaří, jsou k dispozici moderní a účinné pomůcky, které stav do značné míry kompenzují.

inkontinenceExistují nějaká doporučení, která by pomohla zlepšit přístup k pacientům s inkontinencí v rámci ústavní péče?
Myslím si, že se jedná zase o to všeobecné platné: řešit problémy individuálně. Tam, kde je možné inkontinenci zmírnit či odstranit, je třeba vyhledat odbornou pomoc. V každém případě je zapotřebí stav kompenzovat pomocí absorpčních prostředků. Ani v rámci ústavní péče by neměla inkontinence znamenat vyřazení z normálního života a aktivit, protože právě dobrá kompenzace pomocí pomůcek umožňuje téměř (či zcela) normální život.

Do jaké míry sehrává roli správný výběr inkontinenčních pomůcek?
Podle mého názoru to je zcela klíčová záležitost. Nejen správný výběr, ale i správné používání pomůcek je důležité. Je až neuvěřitelné, s jakými chybami se v tomto ohledu v praxi setkáváme. Proto považuji za velmi důležitá různá školení i praktické ukázky výběru a používání inkontinenčních pomůcek v praxi. Toho opravdu není nikdy dost. Dostatečné informace by se měly dostat nejen ke zdravotnickým pracovníkům, ale také k pracovníkům v sociálních službách a zejména k rodinným příslušníkům, jejichž život stejně jako život těch, o které pečují, by mohly do značné míry zlepšit.

Jaké jsou zásady správného přístupu k domácí péči o pacienta s inkontinencí?
Neexistuje paušální řešení. Přístup by měl být vždy individuální a měl by respektovat jak příčinu inkontinence, tak její stupeň, ale hlavně potřeby daného člověka, možnosti rodinného pečujícího a mnoho dalších faktorů, které jsou opravdu individuální.

V případě, že senior je ještě stále aktivní a čelí inkontinenci, jaký je nejlepší přístup, který by měl zvolit, aby ho toto onemocnění neizolovalo?
Myslím si, že je důležité hledat řešení a možnosti odstranění tohoto problému. Současná medicína má mnoho možností jak chirurgického tak farmakologického managementu. Pokud tyto metody nepomohou, je zapotřebí hledat takové řešení a výběr pomůcek, které umožní člověku s inkontinencí žít normální život. Takový jako si nakonec přejeme žit všichni.

Reklama