Kdy začíná povinná školní docházka?

Povinná školní docházka začíná ve věku šesti let. Abychom byli úplně přesní, tak je to počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě tohoto věku dosáhne.

Co když ale dítě dosáhne šestého roku věku až v době od září do konce června příslušného školního roku? I ono může do první třídy nastoupit, pokud o to jako zákonný zástupce požádáte. Samozřejmě jen v případě, že je na to předškolák přiměřeně tělesně i duševně vyspělý. To musí potvrdit školské poradenské zařízení. Pokud je budoucí prvňáček narozen v rozmezí od ledna do konce června daného školního roku, je třeba navíc doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.
5a6b2592ced83obrazek.png

Častěji ale rodiče žádají o odklad povinné školní docházky. Její začátek však lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Jak to udělat?

Náležitosti pro odklad školní docházky

Jako zákonný zástupce máte povinnost přihlásit dítě při zápisu k povinné školní docházce. Učinit tak musíte v průběhu dubna (od 1. dubna do 30. dubna – záleží na tom, kdy zápisy pořádá vámi vybraná škola) kalendářního roku, v němž by dítě mělo zahájit povinnou školní docházku. Může se ale stát, že vaše dítě ještě není na tento krok připraveno. Ať už duševně, nebo tělesně. V takovém případě můžete ředitele školy požádat o odklad povinné školní docházky.

Taková žádost však musí splňovat následující kritéria:

  • Žádost zákonného zástupce je třeba písemnou formou (není stanoven žádný formulář) podat řediteli školy v době zápisu do první třídy.
  • Kromě žádosti zákonného zástupce je nezbytné dodat také dvě doporučení pro odklad. Jedno od lékaře (dětského či odborného) nebo klinického psychologa a druhé od školského poradenské zařízení, jímž je pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum.

Ředitel školy vaši žádost posoudí a vydá své stanovisko do 30 dní. Pokud s jeho stanoviskem nebudete souhlasit, můžete podat odvolání ke krajskému úřadu. Provádí se prostřednictvím dotyčného ředitele základní školy.

Co vás čeká ve školském poradenském zařízení?

K posouzení způsobilosti dítěte k nástupu do první třídy se musíte nejprve objednat. Učiňte tak co nejdříve, některá zařízení jsou velmi vytížená! A do začátku dubna moc času nezbývá.

„Vyšetření školní připravenosti probíhá většinou bez přítomnosti rodiče, formou hry, povídání, kreslení. Trvá 40 – 60 minut. Před i po vyšetření pracovník poradny hovoří s rodiči. Z vyšetření je následně vyhotovena zpráva, jejíž součástí je i doporučení pro výchovná a vzdělávací opatření. Tedy i odkladu školní docházky nebo předčasného nástupu do školy,“ popisují svůj postup pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhřimově. Zároveň ale dodávají, že pro doporučení konkrétního opatření nejsou směrodatné pouze výsledky vyšetření. Záleží též na posouzení širších souvislostí, jako například aktuální situace rodiny, podmínek školy a třídy kam bude dítě chodit a podobně.

„Pro děti, které budou nastupovat do školy, a potřebují ještě napomoci vývoji některých funkcí, nabízí poradna individuální i skupinové rozvojové či nápravné programy,“ uvádí pelhřimovská poradna.

Dodatečný odklad povinné školní docházky

Může se stát, že váš potomek do první třídy sice nastoupí, ale v započatém školním roce zjistíte, že pro školní docházku není ještě zralý. V takovém případě je možné podat žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky. Stihnout to ale musíte do konce prvního pololetí prvního ročníku.

Stačí, když možnost dodatečného odkladu projednáte s učitelem dítěte a ředitelem školy, případně se poradíte se školským poradenským zařízením. Písemnou žádost pak, jako v prvním případě, podáte řediteli školy.

Zajímá vás, zda si základní školu, kam půjde vaše dítě k zápisu, můžete vybrat sami, nebo na kolik škol je možné poslat přihlášku? O tom si můžete přečíst už příští týden.

Čtěte také:

Uložit

Reklama