Na jedné straně Česká ženská lobby, organizace zastupující 21 genderových spolků, na straně druhé Ministerstvo práce a sociálních věcí. V otevřeném dopise CZL poukazuje na netransparentnost přidělování evropských peněz. Co odpovědělo ministerstvo?

lobby

Do redakce dorazil otevřený dopis České ženské lobby (CZL) Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), adresovaný přímo ministrovi Jaromíru Drábkovi. V dopise CZL, zastupující 21 nevládních neziskových organizací, které se mnoho let angažují v problematice rovných příležitostí žen a mužů, poukazuje na netransparentnost při rozdělování evropských grantových peněz z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), konkrétně výzvy 76., jejímž cílem bylo zlepšení nerovného postavení mužů a žen na trhu práce, především v oblastech horizontálního a vertikálního rozdělení trhu práce podle pohlaví, platové nerovnosti žen a mužů, přístupu zaměstnavatelů ke slaďování pracovního a rodinného života a odbourávání genderových stereotypů na trhu práce.

CZL mimo jiné upozornila na neprůhledný systém hodnocení grantových žádostí, kdy grant získaly projekty s menším množstvím bodů. Na konflikt zájmů, který vznikl po udělení grant, kdy byly neúspěšné organizace osloveny firmami, které se na hodnocení grantů podílí s nabídkou spolupráce na vypracování grantu. Na udílení grantům nově založeným organizacím, které podle CZL byly účelově založeny za získáním grantu, a na další nesrovnalosti...

My jsme dotazy CZL trochu upravili a položili je tiskovému oddělení MPSV. Odpovědi jsme obdrželi od magistra Petra Sulka...

Odpovědi MPSV

Zkoumá ministerstvo subjekty, které žádají o granty a jejich historii - tedy kdy byly založeny a s jakým úspěchem ve společnosti působí? Pokud ano, hraje toto nějakou roli při udílení grantu? Pokud ne, proč ne?
Projekty nemohou předkládat organizace, které jsou v likvidaci, úpadku, pokud je na ně vyhlášen konkurz, mají daňové nedoplatky apod. Historie organizace naopak nemá žádnou váhu při hodnocení a výběru projektů, domníváme se, že by to bylo diskriminační. To, že je organizace nově založená, přece neznamená, že nemůže předložit kvalitní projekt.

Jakým způsobem funguje bodové ohodnocování grantových projektů a výsledný výběr? Je to skutečně tak, že byly podpořeny projekty, které dosáhly méně bodů? Pokud ano, proč?
Proces hodnocení projektů je několikastupňový proto, aby bylo dosaženo maximální objektivity hodnocení. V první fázi jsou kontrolovány formální náležitosti projektu a soulad s hlavními pravidly definovanými ve výzvě na předkládání projektů. V další fázi obdrží projekt počet bodů, dle výsledku věcného hodnocení od externích hodnotitelů. Takto obodované projekty jsou následně seřazeny do pořadníku dle počtu bodů a v tomto pořadí jsou projednávány výběrovou komisí, dokud není vyčerpána finanční alokace na danou výzvu. Výběrová komise je složena s řady nezávislých expertů a na rozdíl od externích hodnotitelů vidí všechny projekty najednou a ve vzájemných souvislostech. Na základě těchto souvislostí tedy může ještě rozhodnout, že některý projekt nebude podpořen. Naopak měnit pořadí projektů dle bodů z věcného hodnocení již výběrová komise nemůže. Příklady důvodů k vyřazení projektu výběrovou komisí jsou uvedeny například i ve veřejně přístupné Příručce pro žadatele. Žadatel je o důvodech vyřazení svého projektu vždy písemně informován. Typickým důvodem je odstraňování duplicit - podobné projekty zacílené například do stejných měst na stejnou cílovou skupinu tak nemusí být podpořeny, ale může být vybrán například pouze ten kvalitnější. Celé hodnocení a výběr projektů je tak komplexním systémem návazných kroků, který má zajistit posouzení projektů v řadě aspektů a dospět k maximálně objektivnímu výsledku. Výsledkem pak logicky může být i to, že projekt, který výběrová komise nepodpořila, měl více bodů než jiné podpořené projekty.

Ověřuje si ministerstvo, že hodnotitelé nefigurují v subjektech, které žádají o grant?
Hodnotitelům je na školeních k hodnocení projektů zdůrazňována problematika střetu zájmu. Před hodnocením projektů podepisují čestné prohlášení, kde deklarují, že s projekty, které budou hodnotit, nejsou nijak spojeni. Pokud by na takový projekt narazili v průběhu hodnocení, jsou povinni jej vrátit a nehodnotit. Pokud tak neučiní a vyhlašovatel výzvy by to případně následně zjistil, vyvodí z toho důsledky pro hodnotitele, případně nechá např. dotčené projekty přehodnotit. Je zcela běžnou praxí, že hodnotitelé sami ve vlastním zájmu na případné střety zájmů upozorňují a následně jim např. v celé dané výzvě není umožněno projekty hodnotit. Běžně se ověřuje, zda hodnotitelé nefigurují zároveň v realizačních týmech projektů.

Neúspěšní žadatelé tvrdí, že byli osloveni firmami, ve kterých pracují hodnotitelé grantů, s nabídkou vypracovávání budoucích grantů neúspěšným žadatelům. Budete toto nějak dále zkoumat a postihovat?
Tuto otázku nelze považovat nutně za střet zájmů hodnotitele. Z důvodů maximální transparentnosti je příručka pro hodnotitele projektů přístupná na www.esfcr.cz. Nejen poradenské organizace ale i všichni zájemci o projekt si mohou nastudovat, jaká jsou kritéria pro věcné hodnocení, jakou mají váhu a co přesně se v rámci nich hodnotí. Tyto znalosti lze pak aplikovat při psaní projektové žádosti. Seznam úspěšných a neúspěšných žadatelů je po ukončení výběru projektů z důvodů transparentnosti rovněž zveřejňován a může tedy být využit poradenskou organizací pro cílené oslovování potenciálních klientů, jak je naznačeno v dotazu. Pokud se tedy neprokáže vazba konkrétního hodnotitele k projektu, který hodnotil, žádný důvod k postihu není. Takové jednání poradenských organizací je možno vnímat spíše jako neetické. Vzhledem k tomu, že se neustále snažíme proces hodnocení projektů zlepšovat, zavedli jsme s platností od 15. 3. nad rámec dosavadního čestného prohlášení ETICKÝ KODEX hodnotitele, ve kterém je mimo jiné v čl. 7 řečeno: Hodnotitel nevyužívá informace související s jeho činností v rámci implementace OP LZZ pro svůj soukromý zájem či v zájmu třetí osoby. Pokud tedy budeme mít konkrétní podněty, že konkrétní hodnotitel nabízí své zkušenosti z hodnocení ke komerčním aktivitám, zvážíme do budoucna ukončení další spolupráce.

Co na to Česká ženská lobby?

S odpověďmi jsme se obrátili zpět na CZL, abychom zjistili její názor. Zde nám odpovídala Jana Smiggels Kavková, předsedkyně CZL...

Jaká byla reakce MPSV na vaše dotazy?
Zatím jsme obdrželi pouze oficiální dopis, že náš dopis bude předán na Odbor řízení pomoci z evropského sociálního fond a co nejrychleji zodpovězen.

A jak se vám líbí odpovědi, které ministerstvo zaslalo nám?
Působí to na mě tak, že jsme se v podstatě nedozvěděli nic, co bychom už nevěděli. Když budu konkrétní, to, že se na nás obracejí firmy, které projekty hodnotí s nabídkou vypracování dalších projektů, a ministerstvo odpoví, že příručka pro hodnotitele je veřejně dostupná, to mi přijde úsměvné. Vůbec nevíme, jestli příručku hodnotitelé mají a jak s ní nějak zachází. Odpovědi, které jste dostali, byly tedy velice formální a neodpověděly na to, na co se ptáme. Není v nich nic, co by si člověk nepřečetl na webových stránkách. A jak hodnocení a udílení grantů funguje, jsme se vlastně nedozvěděli.

Mohu se zeptat, o kolik asi prostředků organizace, které zastupujete v neúspěšném grantovém řízení, přišly, a zda to bude mít nějaký vliv na jejich fungování?
Samozřejmě nevím, jak vypadaly rozpočty všech jednadvaceti organizací, ale velmi hrubým odhadem to mohlo být celkem asi pět milionů. Jejich fungování to ovlivní zásadním způsobem, většina z organizací funguje dlouhá léta a svou práci odvádí dobře. Nyní musí propouštět. Samozřejmě jsou i organizace, které mají diverzifikované zisky, těch se to tolik nedotkne, ale celá řada ostatních má teď problémy.
Absurdní je, že se nyní vypsala další prakticky totožná výzva, ty prostředky v tom tedy byly, ale peníze se nerozdělily. Místo toho se řízení stoplo a musíme teď podávat nové žádosti, které mají šibeniční termín jednoho měsíce.
Chtěla bych ještě dodat, že náš názor je takový, že v našem státě se čistou cestou veřejné prostředky získat nedají. Když jsme se bavili s lidmi z venku o tom, že spoléháme na dobře napsaný grant, smáli se, jak jsme nivní a že to bez uplácení přece nejde.

Sečteno a podtrženo

Odpověď na dotazy CZL by se daly shrnout do tří vět: Bodové hodnocení projektu ještě nezaručuje jeho úspěch, jde jen (jak jsme pochopili) o jakési předkolo. Zkoumat stáří založení organizace žádající o grant považuje MPSV za diskriminační. Hodnotitelé podepisují čestné prohlášení, ale na podnět dotazů CZL jim byl nově zaveden etický kodex.

CZL oponuje, že odpovědi jsou formální a neříkají nic konkrétního, nic, co by se nedalo zjistit na webových stránkách MPSV. Zároveň CZL připouští, že pro řadu organizací, které zastupuje, má nezískání grantu zásadní ekonomický vliv.

Jaký je váš názor na tuto kauzu, milé čtenářky? Jsou, podle vás, kroky ministerstva transparentní? Rozčilují se neziskové organizace, které nedostaly grant, podle vás, oprávněně, anebo jde o pláč lidí, kteří přišli o prostředky, se kterými počítali?

Čtěte také...

Reklama