Ještě na začátku minulého století chodil navečer 7.12. po středočeských vesnicích a městech svatý Ambrož. Původně bylo zvykem vidět ho v místech, kde byl kostel či kaple zasvěcen jemu, ale později se objevoval i jinde.


Přestrojený Ambrož měl na hlavě černou, do špičky stočenou homolovitou čepici se závojem přes obličej, na sobě dlouhou košili, v levé ruce uzlíček s cukrovinkami a v pravé koště polepené bílým papírem. Objevoval se za soumraku u kostela, kde na něho čekávalo vždy několik dětí. Ty, jakmile se Ambrož objevil, na něho začaly hrdinsky pokřikovat a Ambrož je zato začal honit s metlou kolem kostela. Při tom občas ztratil nějaký pamlsek a tím přilákal děti ke sbírání, což byla chvíle, aby se pokusil nějaké dítko chytit.


A proč rozdával sladké medové pamlsky?

 

Svatý Ambrož je patronem včelařů a včel. Jak praví legenda, když byl dítě, vlétl mu do úst roj včel a vložil mu do nich med, nijak mu neublížil.  To je prý základ jeho výmluvnosti a sladkosti jeho řeči

Ambrož se narodil r. 339 v Trevíru. Po vystudování práv se stal  konsulem v italském Miláně a odpovídal za pořádek ve městě. Byl vzdělaný, energický a svědomitý. Tato doba byla ve znamení sporů, a tak když zemřel milánský biskup, hrozilo nebezpečí, že se strany utkají při volbě nového biskupa. Ambrož jako konsul dohlížel na řádný průběh této volby a nabádal ke klidu s takovou výmluvností, že kdosi z davu zvolal: "Ať je biskupem Ambrož!" a všichni se s jásotem přidali. Ambrož zprvu nechtěl, vždyť teprve čekal na křest, ale nakonec se podvolil. Za 8 dní byl pokřtěn a pustil se do studia řečtiny, teologie a krásné literatury.

    Roku 390 se vzbouřil lid v Soluni a zavraždil císařského velitele. Když se to panovník Theodosius I. dověděl, nechal povraždit pro výstrahu sedm tisíc lidí. Biskup Ambrož se nad tím velice zarmoutil a zakázal císaři Theodosiovi vstup do kostela do té doby, než učiní veřejné pokání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ambrož uměl velice výmluvně a přesvědčivě kázat. Jeho pověst o řečnickém umění se roznesla po celé říši. Mnohé panny, které ho slyšely, učinily slib ustavičného panenství, a proto jim biskup Ambrož nechal postavit klášter, kde by mohly přebývat.
   
Své jmění rozdal chudým a byl jejich zastáncem. Byl apoštolem sociální spravedlnosti, říkal, že "země patří všem, ne pouze bohatým".

Objevil těla několika světců a tím vyvolal kult ostatků i na Západě. Je považován za velkého učitele, který významně ovlivnil křesťanství ve 4. století.

Bývá zobrazen s důtkami, které poukazují na církevní tresty a postihování hříšníků a především s včelím úlem.

Zemřel r. 397 a je pohřben v Miláně, v bazilice St. AmbrogioReklama