Setkaly jste se někdy s diskriminací na pracovišti? Přeskočil vás v kariéře kolega, který byl tupý jak deset let stará sekyrka, ale prostě měl pindíka, tak ho povýšili před vámi? Někdy to může být jen výmluva, ale když jsem se ptala žen ve svém okolí, tak neexistovala žádná, které by se s diskriminací na pracovišti nesetkala.

 

Pozor, nemusí to být jen diskriminace kvůli pohlaví, ale i z hlediska věku nebo rasy. Ženy, ale i muži nad padesát let jakoby byli v pracovním procesu nepotřební a jejich zkušenosti zbytečné. Ještě není zapomenut případ pracovnice jednoho českého Úřadu práce, která si rómské uchazeče označovala písmenem R v katalogu.

Diskriminace kvůli pohlaví existuje bohužel i na vysokých školách. Nezřídka u zkoušky „prolezl“ kluk jenom proto, že jich bylo v ročníku málo a potřebovali tam nějaké udržet. Stejně tak učitelé ve školství. Základní škola, která má učitele-muže, si je hýčká.

 

Diskriminace na pracovním pohovoru

 

Já jsem se s diskriminací setkala u pracovního pohovoru u jedné reklamní designové firmy. Pán ve středních letech, aniž se jakkoliv usmál nebo pozdravil, mi jako první otázku (přestože jsem mu předtím posílala životopis, ze kterého si mohl dále uváděné informace odvodit ne-li přímo přečíst) položil: „Kolik máte dětí?“
Když jsem se vzpamatovala z prvního překvapení, odpověděla jsem mu, že na tyhle věci se snad podle zákona vůbec nesmí ptát. Odvětil mi, že také nemusím odpovídat.
Další jeho otázka byla, zda jsem vdaná. To už jsem trošku nadskočila. A když třetí otázkou bylo, kolik je mi let, byla jsem definitivně rozhodnutá, že i když by mě přijali, do této firmy nenastoupím.
Ani slovo o mém vzdělání, praxi, schopnostech. Je asi důležitější, kolikrát jsem rodila, popřípadě kolikrát je potenciální šance, že ještě rodit budu.
Také mě uráželo, že ten „páprda“ si ani nepřečetl můj životopis, protože informaci o věku by v něm našel. Nemluvě o tom, že mě snad vidí a tak mu asi může dojít, kolik je mi let!

Mnohé z vás mají určitě podobnou zkušenost. Je těžké tomu čelit, ale několik základních rad existuje. Prostudujte si zákony.

Zákony zabraňující diskriminaci na pracovišti

V případě porušení vašich práv jste oprávněna požadovat od zaměstnavatele, aby se zdržel takového jednání a zjednal nápravu vzniklou neoprávněným zasahováním do vašich práv náhradu vzniklé újmy, která vám může být poskytnuta i v penězích. Svá práva můžete samozřejmě hájit a uplatňovat i soudní cestou. Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v platném znění, zakotvil přenos důkazního břemene z osoby dotčené nerovným přístupem na obviněného zaměstnavatele (§ 133a).

To znamená, že podle zákona jsou: „Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“ Máte-li tedy strach, že pokud obviníte šéfa z diskriminace a on se vám jenom vysměje, buďte bez obav. Smát se můžete vy, pokud se cítíte opravdu diskriminována. On bude totiž muset dokázat, že vás nediskriminuje. A to je mnohem složitější, než abyste vy dokazovala, že vás diskriminuje a z jakého důvodu.

Tento přenos důkazního břemene je však upraven pouze na věci pracovní. Nevztahuje se tak na uchazeče/-ky  o zaměstnání, tedy na situace, kdy v oblasti pracovního práva dochází k diskriminačnímu jednání podle průzkumů nejčastěji.

Podle zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Přímá diskriminace je takové jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo - na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů - se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem.

Nepřímá diskriminace - jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.

Nepřímou diskriminací z důvodů zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k výkonu pracovní činnosti a funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání.

Sexuální obtěžování

Za diskriminaci se považuje také obtěžování. Obtěžování je definováno jako: „…jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.“

V případě sexuálního obtěžování jde o: „Jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.“

O sexuálním obtěžování a o tom, jak se mu bránit, se budeme bavit v pátek, takže si připravte svoje veselé i neveselé zážitky na toto téma.

Abych vás inspirovala, řeknu vám jeden příklad za všechny. Moje kamarádka Maruška má střední školu, 4 roky praxe a kromě toho je moc krásná. Opravdu. Přesto už skoro rok nemůže sehnat práci. Při každém pohovoru, který je veden mužem (a bohužel pracuje v takové oblasti, kdy se s ženou na pohovoru ještě nesetkala) je jí naznačeno, že práci může dostat, pokud…. Pokud je široký pojem, začínající pozváním na kafe a končící regulérní nabídkou (ne)kvalitního sexu. Maruška je nešťastná, protože na tuhle úroveň klesnout nechce a jinak práci, zdá se, sehnat nemůže. Vypadá to jako sci-fi, ale je to pravda. I krása může být na obtíž.

Pokud jste sama terorizována diskriminací na pracovišti, doporučuji obrátit se na Gender Studies, o.p.s., které založilo projekt Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů na stránkách www.rovneprilezitosti.cz. Kromě informací tam najdete i právní poradnu.
Dalším místem, kam se můžete obrátit se stížností, cítíte-li se diskriminována, je Státní úřad inspekce práce, popř. Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Rovností příležitostí se zabývají téměř všechny směrnice, které Evropská Unie i Rada Evropy přijímá. Jsou zakotveny ve všech strategiích přijímaných na této půdě. Namátkou například podle Lisabonské strategie přijaté v roce 2000 má být podporována zásada rovných příležitostí pro muže a ženy, lepší slaďování pracovní doby a rodinného života, zejména zavedením nového systému hodnocení péče o děti.

Řeší to ale jednotlivá nařízení a směrnice? Pomůžou nám kvalitní zákony od pracovní diskriminace? Nebo si musíme jako vždycky poradit samy?

Zdroj:  www.mpsv.cz

           www.rovneprilezitosti.cz

 

Reklama