Tisková zpráva SOS ze dne 29. března 2006
Od 8. března 2006 je účinná novela občanského zákoníku, která opět posílila spotřebitelská práva, v některých případech i nad rámec evropské legislativy. Týká se hlavně uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy hlavně nákupů přes internet, telefon či katalog, ale také smluv uzavíraných mimo provozovnu prodávajícího.

Čeští spotřebitelé jsou nyní více ochráněni při takovém uzavírání smluv, změny se dotýkají § 53 občanského zákoníku. Především obchodník nemůže spotřebiteli účtovat za odstoupení od smlouvy, které mu zákon ve 14denní lhůtě dává, žádné poplatky. „Legislativa dává tímto jednoznačně za pravdu názoru SOS, který už dlouho prosazujeme,“ připomněla mluvčí SOS Ivana Picková. „Mnozí obchodníci mnohdy omezovali práva spotřebitelů tím, že jim účtovali za vrácení zboží různé sankční poplatky, což jsme považovali za protiprávní,“ dodává Ivana Picková. Pokud spotřebitel v zákonem dané lhůtě odstoupí, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které samozřejmě musí prokázat.

Další novinkou je stanovení lhůty na vrácení peněz, která nesmí být delší než 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Také v § 57 občanského zákoníku nastávají změny, které budou přínosem pro spotřebitele. Uzavře-li spotřebitel smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, tzn. na reklamním zájezdu, předváděcí akci, na výstavě nebo při podomním prodeji, může od takto uzavřené smlouvy odstoupit do 14 dnů, namísto původních sedmi. Lhůta na odstoupení je tedy nyní stejná jako při prodeji pomocí prostředků komunikace na dálku a jde nad rámec evropské legislativy. Stejná lhůta, tedy maximálně 30 dnů, je na vrácení peněz ze strany prodávajícího. 

Díky implementaci evropské směrnice se také nově upravují smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku. Vztahuje se to tedy na smlouvy uzavřené např. prostřednictvím internetu či telefonu o bankovních, úvěrových nebo pojistných službách. Je tak kladen větší důraz na ochranu klientů finančních institucí. Od smlouvy o finančních službách je možné, až na výjimky, odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření nebo ode dne, kdy byly spotřebiteli předány informace. Od smlouvy o penzijním připojištění má spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě do 30 dnů. Tyto podmínky upravuje § 54c občanského zákoníku. Dodavatel je povinen ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky.

„Tyto změny budou jistě značným přínosem pro spotřebitele, kterým novela občanského zákoníku usnadní jejich pozici na českém trhu a budou tak sami moci lépe prosazovat svá práva,“ uzavřela Petra Vaňková ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Kontakt
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky
tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941, www.spotrebitele.info, sos@spotrebitele.info
Ivana Picková, public relations pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
Petra Vaňková, public relations, vankova@spotrebitele.info
 

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje své poradny již ve všech krajích ČR, vydává  elektronický časopis Svět spotřebitelů  (www.spotrebitele.info) i tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.

Reklama