Jeho vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako vedlejší produkt tvorby energie). Vitamin C dále zajišťuje normální funkce imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému, odpovídá za tvorbu kolagenu, který je důležitý pro hojení a pevnost tkání, je zásadní pro vstřebávání železa z potravin do organismu ad.

Zvýšená nemocnost je spojena se sníženou hladinou vitaminu C

5b9b8fec79637obrazek.jpgVědecké studie ukázaly, že výskyt onemocnění je často spojen se sníženou hladinou vitaminu C a že zvýšení jeho hladiny snižuje úmrtnost. V případě, že oxidační stres není dostatečně neutralizován antioxidačním účinkem zejména vitaminu C, může imunitní, nervové a další buňky ohrožovat, narušit jejich DNA, vést je k mutaci. Oxidační stres tak poškozuje zdravé tkáně, vede je k chronicky zánětlivé reakci. Toto vše může přispívat ke klinickým projevům v podobě depresí, únavového syndromu, opakovaných infekcí, alergií, autoimunitních, kardiovaskulárních a neurodegenerativních chorob a nádorů. Vitamin C je zásadní pro fungování imunitního systému. Zvyšuje například protilátky proti virům. Bez vitaminu C by nefungovaly základní buňky imunitního systému (leukocyty) jako fagocyty, které likvidují v organismu všechny cizorodé látky (viry, bakterie ad.). A nefungovala by ani lymfocytová část obranných mechanismů proti nádorovým buňkám. Vysoké koncentrace vitaminu C se udržují také v nervových buňkách, respektive v mozku, přičemž je prokázaný vliv vitaminu C na fungování nervového systému.

Nedostatek vitaminu C v organismu je prokázán

Nedostatek vitaminu C v organismu se vyskytuje velmi často. Například u těhotných žen existují zvýšené požadavky na dostatek vitaminu C, a proto lze sledovat častý pokles jeho plasmatické hladiny, a to hlavně v pozdních fázích gravidity (tento deficit je přítomen přibližně u třetiny těhotných). Bohužel, nedostatek vitaminu C u matky vede sekundárně ke snížené dostupnosti vitaminu C u plodu, což může mít, jak je uvedeno dále, důsledky pro jeho vývoj.  S ohledem na převládající životosprávu, kde chybí dostatek ovoce a zeleniny, lékaři zaznamenávají absenci vitaminu C v potřebné míře u dětí. Nedostatek vitaminu C převládá také u lidí pracujících pod psychickým a fyzickým stresem.

Pro perorální užívání je vhodná liposomální forma vitaminu C

Vzhledem k častému nedostatku vitaminu C v organismu je třeba zajistit jeho dostupnost především v krevní plasmě. Bohužel, při perorální aplikaci běžných forem vitaminu C je však vstřebávání ze střeva do krevní plasmy omezeno nevelkou kapacitou transportérů ve střevní stěně. Například z perorálně podaného obyčejného vitaminu C se až 80 % tohoto množství vyloučí, aniž by byl organismus schopen ho zužitkovat.

5b9b900d4782aobrazek.jpgDosáhnout dostatečných plazmatických hladin je možno intravenózním podáváním vysokých dávek vitaminu C. Samozřejmě nitrožilní infuze není vždy dostupná, nicméně jako vynikající řešení se jeví lipozomální forma vitaminu C. Díky lipozomální technologii je vitamin C obalen vrstvou přírodních fosfolipidů, z nichž jsou utvořeny i naše buněčné membrány. V průběhu vstřebávání do organismu fosfolipidová vrstva poskytuje vitaminu C ochranný obal, a proto oproti běžným perorálním formám s postupným uvolňováním umožňuje liposomální forma dokonalejší vstřebávání vitaminu C.

Bylo prokázáno, že onkologičtí pacienti trpí deficitem vitaminu C

Bylo prokázáno, že onkologičtí pacienti trpí často nedostatkem vitaminu C, který dosahuje někdy až úrovně kurdějí.  Díky nedostatku vitaminu C je onkologický pacient vystaven oxidačnímu stresu, který je ve zvýšené míře produkován samotným nádorovým onemocněním, prokazatelně se podílí na kancerogenezi a navíc oslabuje protiinfekční a protinádorovou imunitu. Proto je nezbytné výrazné navýšení antioxidační kapacity vitaminu C, a to užíváním gramových dávek liposomální tekuté formy vitaminu C.

Vitamin C je důležitý také pro kardiovaskulární systém

Méně známým je také vliv vitaminu C na kardiovaskulární systém. Kardiovaskulární choroby jsou v naprosté většině způsobeny aterosklerotickým procesem, kdy se ve stěnách tepen v místech zánětu ukládají tukové látky, dochází k jejich zúžení s následnou nedokrevností (ischemií) příslušné části organismu. Nejčastěji se tak děje na tepnách srdce, dolních končetin a mozkových tepnách. Ve vzniku tohoto stavu hraje významnou roli chronický zánět, k jehož rozvoji přispívá oxidační stres, který poškozuje cévy a kontinuálně spotřebovává antioxidačně působící vitamin C, což vede u lidí s kardiovaskulárními nemocemi k jeho chronickému nedostatku.

Sledovat hladinu vitaminu C v moči je nutné každý den

Pokud jde o projevy nedostatku vitaminu C, nestačí spoléhat na klinické příznaky, to už bývá pozdě, protože nemoc je přítomna. Z hlediska prevence či zmírnění onemocnění spojených s oxidačním stresem je 5b9b89d99d552obrazek.jpgvhodné sledovat hladinu vitaminu C v moči. K dispozici pro toto vyšetření jsou nové indikátorové proužky, které jsou součástí balení liposomálního vitaminu C (Lipo-C-Askor). Půl minuty po namočení v čerstvé moči podává zabarvení proužku orientační informaci o tom, zda jsou antioxidační kapacita a všechny biochemické reakce - zejména na úrovni imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému - dostatečně zabezpečeny vitaminem C. V takovém případě je potřeba v daném dávkování pokračovat anebo v případě nedostatku vitaminu C v organismu jeho denní dávky navýšit. Tento postup je velmi důležitý, protože denní potřeba a spotřeba vitaminu C v organismu vychází zejména z jeho psychické a fyzické zátěže atd. Obecně však platí preventivní dávka u dospělých: 1-2x denně (ráno, večer) 1 gram liposomální formy vitaminu C, přičemž v průběhu nemoci je vhodné dávkování zdvojnásobit (u onkologicky nemocných ztrojnásobit). V případě dětí 5b9b89f709e63obrazek.jpgje vhodné preventivní dávky nastavit na 1-2x denně 200mg liposomální formy vitaminu C s tím, že v době nemoci je možné dávky zdvojnásobit. Nutno dodat, že uvedené dávkování je vyšší, jak doporučené denní dávky, které jsou podhodnocené. V tomto ohledu lze poukázat na fakt, že většina zvířat si vytváří vitamin C v játrech z glukózy (člověk tuto schopnost evolučně ztratil), přičemž zvířata za stresových podmínek (stres, infekce, zánětlivá onemocnění) zvyšují jeho produkci, která odpovídá mnohonásobku doporučené denní dávka pro člověka. Například koza za zmíněné situace vytváří v průměru až 10 g vitaminu C denně. Ovšem koza de facto netrpí na nádorová onemocnění.

Existuje zdravotnické zařízení specializované na podávání vitaminu C?

Pokud je to možné z hlediska dostupnosti, tak perorální užívání liposomálního vitaminu C je vhodné doplnit nitrožilní infuzí v prevenci a zejména v rámci podpůrné terapie chronických chorob včetně nádorových. Je nutné mít na paměti, že podle nedávno publikované americké studie je rozhodující udržení kontinuální hladiny vitaminu C v organismu, a to díky každodennímu užívání jeho liposomální formy. Tento moment  je zásadní zejména pro správné fungování celého kardiovaskulárního, nervového a imunitního systému, a to včetně imunity protiinfekční a protinádorové.  Aplikací vitaminu C se dnes zabývá řada zdravotnických zařízení, nicméně za hlavní lze považovat InPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy (recepce@inpharmclinic.cz, tel.: 241 416 990, 724 521 161), jež spolupracuje s americkými univerzitními klinikami, které v dané oblasti realizují klinické studie. Edukafarm, leden 2018 (MUDr. Pavek Kostiuk,CSc, PharmDr. Zdeněk Procházka)
5b9b88add066eobrazek.jpg

Více informací naleznete na www.lipocaskor.cz