S novým rokem vstoupila v platnost řada opatření, jejichž cílem je ušetřit na výdajích ze státního rozpočtu.
Dnes se pokusíme objasnit, co se změnilo v otázce výpočtu nemocenských dávek.

Z jakého příjmu se bude vycházet?
V roce 2003 se nemocenské dávky vypočítávaly z hrubého příjmu dosaženého v kalendářním čtvrtletí předcházejícímu kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém člověk onemocněl.
Oproti tomu se od letošního roku bude při výpočtu vycházet z období 12 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém onemocníme.
A samotný výpočet ?
Princip výpočtu denního vyměřovacího základu zůstal stejný, tj. sečtou se hrubé příjmy dosažené v rozhodném období (nově 12 měsíců) a vydělí se počtem kalendářních dnů připadajících na toto období s výjimkou období čerpání nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, podpory při ošetřování člena rodiny atd.
Hlavní změnou ve výpočtu je zavedení dvou způsobů redukce takto vypočteného vyměřovacího základu.

Redukce pro období prvních 14 dnů nemocenské :
- z částky do 480 Kč se počítá 90 % z částky, od 480 do 690 Kč se počítá 60 %, k částce nad 690 Kč se nepřihlíží

Redukce pro období od 15. dne nemocenské :
- částka do 480 Kč se počítá v plné výši, z částky od 480 do 690 Kč se počítá 60 %, k částce nad 690 Kč se nepřihlíží.

Samotná nemocenská pak bude činit: kalendářní dny nemoci výše nemocenské
1.–3. den: 25 % z vym. základu po I. způsobu redukce
4.–14. den: 69 % z vym. základu po I. způsobu redukce, od 15. dne 69 % z vym. základu po II. způsobu redukce

Jak je patrné, dotkne se snížení nemocenských dávek citelně hlavně krátkodobých pracovních neschopností a k největšímu poklesu příjmu dojde v prvních dnech nemoci.
Ve svém důsledku to zcela určitě povede hlavně k poklesu počtu „pseudonemocných, kteří krátkodobou pracovní neschopností řeší své problémy s nedostatkem času“.
Na druhou stranu to jistě bude zaměstnance stimulovat k „přecházení nemocí“, protože si nebudou moci tak velký pokles příjmů dovolit, což v krajním případě může způsobit i závažné zdravotní komplikace s nutností finančně nákladné léčby.

A jaký názor máte na úspory v této oblasti vy?   

      
Reklama