Nejen do Nadace Terezy Maxové dětem často přicházejí dotazy, týkající se adopcí. V dalším pokračování seriálu Otvíráme vybíráme ty nejčastější. Věříme, že vás zaujmou, nebo třeba i inspirují.

1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče?

Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče se podávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatelů (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich). Ideálně tam, kde se rodina fakticky zdržuje. Sociální pracovnice, která má náhradní rodinnou péči na starost, Vám vydá příslušný formulář žádosti a sdělí, jaké další doklady bude třeba k žádosti přiložit (např. potvrzení o zdravotním stavu od praktického lékaře, potvrzení o výši příjmů, apod.). Tato pracovnice také navštíví Vaši rodinu za účelem sociálního šetření a vyžádá si opis Vašeho rejstříku trestů. Jakmile bude mít potřebnou dokumentaci pohromadě, postoupí ji k odbornému posouzení a dalšímu řízení na příslušný krajský úřad či Magistrátu hl. m. Prahy.

2. Žijeme spolu, ale nejsme manželé. Můžeme žádat o svěření dítěte do adopce?

Naše legislativa umožňuje osvojit dítě jako společné pouze manželům. Požádat o svěření dítěte do adopce můžete. Oba budete muset doložit všechny potřebné doklady a projít odborným posouzením, zda máte všechny předpoklady pro přijetí dítěte do péče. Posouzeni budete oba dva, dítě však bude moci být nakonec svěřeno pouze jednomu z vás. Pokud časem uzavřete manželství, pak druhý partner bude moci vaše dítě osvojit jako váš manžel(ka) s vaším souhlasem.

3. Může o svěření dítěte do náhradní rodinné péče žádat i samotná žena nebo samotný muž?

Podat žádost o svěření dítěte do náhradní rodinné péče má možnost i samotná žena nebo muž. V tomto případě však musí být samožadatelé připraveni, že velmi pravděpodobně budou na svěření dítěte čekat o něco déle, než některé manželské páry. Za ideální je stále považována úplná rodina, ve které je zastoupena mužská role otce a ženská role matky. Tito žadatelé by měli velice dobře zvážit nejen to, jaké dítě by chtěli do péče přijmout, ale také své schopnosti, časové možnosti a zda a jak budou schopni dítě po všech stránkách zabezpečit. Při posuzování žádostí samožadatelů je přihlíženo k tomu, jaké mají vztahy se svou širší rodinou, zda mají okruh blízkých, na které se budou moci v případě potřeby obrátit o radu a pomoc.

srdce

4. Mohou o adopci žádat jen manželé, kteří nemohou mít vlastní dítě?

Takové kriterium není v zákoně stanoveno. Žádosti o osvojení mohou podávat i žadatelé s vlastními dětmi. Úřad je povinen žádost přijmout, posoudit ji a zabývat se jí. Přijímání dítěte do náhradní rodinné péče k vlastním dětem má svá specifika. Vždy je třeba brát ohledy na potřeby dětí, které v rodině již vyrůstají. Na příchod dalšího člena rodiny je třeba dobře připravit i je.

5. Jsou pro žadatele o adopci stanoveny nějaké věkové hranice, kdy již jejich žádost nelze přijmout?

Zákonem věkové hranice stanoveny nejsou. Zákon č. 94/1963 sb., o rodině, v platném znění, v ustanovení § 65 říká, že mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. Za tento přiměřený věkový rozdíl je zpravidla považován ten, který není menší než 20 let a není větší než 40 let. Vždy se však k posouzení případného konkrétního svazku přistupuje zcela individuálně. Stejně tak je to v případě pěstounské péče. Každý, kdo chce přijmout dítě do náhradní rodinné péče, by se měl sám zamyslet nad tím, zda bude schopen být dítěti dostatečnou oporou a průvodcem i v jeho dospívání, zda zvládne a bude se umět přizpůsobit potřebám dítěte přiměřeným jeho věku.

6. Je invalidní důchod na straně žadatele důvodem k zamítnutí žádosti?

Samotný fakt, že žadatel pobírá invalidní důchod, neznamená, že nemůže být zařazen do evidence budoucích náhradních rodičů. K žadatelům je při odborném posuzování přistupováno zcela individuálně. Pro vyjádření posudkového lékaře i psychologů k takové žádosti je rozhodující míra případného omezení pečovatelských a výchovných schopností na straně žadatele. Zvažte své schopnosti a možnosti především sami. Máte-li za to, že je ve vašich silách dobře zajistit všechny potřeby dítěte, pak si žádost podejte a nechte na odbornících, ať ji posoudí.

7. Jak jsou při rozhodování o zařazení do evidence žadatelů posuzovány jejich příjmy? Je možné zařazení do evidence, jestliže jeden z manželů je nezaměstnaný?

Součástí dokumentace žadatelů jsou i údaje o finančních a sociálních poměrech. Žadatele lze zařadit do evidence, i když je jeden z manželů nezaměstnaný a to tehdy, jestliže ekonomické poměry a schopnosti žadatelů dávají předpoklad, že i po převzetí dítěte (příp. dětí) do péče bude rodina dostatečně hmotně zabezpečena.

8. Bydlíme v podnájmu, nevadí to?

Při posuzování žádosti se přihlíží především k tomu, zda je rodina schopna dítěti vytvořit podmínky pro jeho zdárný vývoj a výchovu, zda je domácí prostředí stabilní a zda bude vyhovovat potřebám dítěte. Vlastní byt nebo dům není podmínkou pro zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči.

9. Jaké jsou „čekací doby“ na dítě?

Délka doby čekání na dítě se odvíjí od konkrétní situace v kraji. Ovlivňuje ji počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro svěření do náhradní rodinné péče a počet žadatelů zařazených do evidence. Vliv na délku této doby mají také konkrétní představy žadatelů o přijímaném dítěti, míra jejich tolerance k osobní a rodinné anamnéze dětí.

10. V minulosti jsme již přípravné kurzy pro budoucí rodiče absolvovali a dva roky již pečujeme o osvojené dítě. V případě, že bychom podávali žádost o svěření dalšího dítěte, bude nutné, abychom celou přípravu na náhradní rodičovství opět podstupovali?

V rámci odborného posuzování by mělo být rozhodnuto o tom, zda bude nutné, abyste absolvovali přípravu v plném rozsahu či jen její část. Ta může být zaměřena např. jen na některá specifika, jako je např. přijímání dalšího dítěte do rodiny, či přijímání dítěte jiného etnika apod., to vše se bude odvíjet zvláště od toho, jaké budou představy vaší rodiny a jaká bude u vás celková situace.

11. Jaký je postup, máme-li zájem přijmout do osvojení dítě z ciziny?

V takovém případě je třeba tuto skutečnost v žádosti o zařazení do evidence osvojitelů hned uvést. Žádost budete normálně podávat na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Odborné posouzení žádosti provede příslušný krajský úřad, který však po vydání rozhodnutí o vašem zařazení do evidence postoupí žádost ke zprostředkování osvojení dítěte z ciziny Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně. Pokud máte zájem adoptovat dítě, které jste poznali v cizině, obraťte se v tomto případě přímo na Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně. Každá země má totiž jiná pravidla pro uskutečňování mezinárodní adopce.

12. Máme české občanství, ale dlouhodobě žijeme v cizině. Jakým způsobem můžeme žádat o svěření dítěte do adopce z České republiky?

Pokud je vaše obvyklé bydliště (tj. místo, kde pracujete a vedete domácnost) v jiném státě, který stejně jako naše republika ratifikoval „Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení“, pak máte možnost žádat o osvojení dítěte z naší republiky. Žádost budete podávat prostřednictvím příslušného ústředního orgánu, který se mezinárodní adopcí v zemi, kde se zdržujete, zabývá. Zmiňovaná mezinárodní smlouva dává smluvním státům garanci, že osvojení bude probíhat v nejlepším zájmu dítěte.

13. Mám adoptované dítě. Mají biologičtí rodiče nějaká práva? Mohli by chtít dítě zpátky?

Adopcí vznikají mezi osvojiteli a osvojencem příbuzenské vztahy a příbuzenské vztahy mezi dítětem a jeho biologickou rodinou zanikají. Biologičtí rodiče pozbývají osvojením vůči dítěti svou rodičovskou zodpovědnost, tedy práva i povinnosti, které vůči němu jako jeho rodiče měli.

14. Lze dítěti svěřenému do adopce měnit křestní jméno a je to vůbec vhodné?

Ke změně křestního jména dítěte lze přistoupit až po pravomocném rozhodnutí soudu o jeho osvojení. Žádost se podává v místě bydliště osvojitelů na odboru vnitřních věcí úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud máte v úmyslu měnit přijímanému dítěti jeho křestní jméno, je to vhodné pouze u dětí nejmenších. V takovém případě je důležité oslovovat dítě novým jménem již od počátku.

Doporučujeme zvážit volbu jména, které je alespoň trošku podobně znějící původnímu jménu dítěte, ale i možnost ponechání původního křestního jména dítěte jako druhého jména.


Zajímá-li vás toto téma hlouběji – neváhejte využít diskusní fórum na stránkách www.adopce.com. Tento portál je zde nejen pro náhradní rodiče, ale i sympatizanty a zájemce o informace. Naleznete zde i konkrétní kontakty na úřady, rady, postupy a doporučenou literaturu.

Tým Nadace Terezy Maxové dětem

«- předchozí díl ČLÁNKY Z EDICE OTVÍRÁME další díl -»

V redakci ŽENY-IN.cz rádi pomáháme Edici Otvíráme. Na další zajímavý článek se můžete těšit v pátek 7. června v hlavním vydání.

Reklama