Některé problémy vznikají u myček nádobí v důsledku nedostatečné běžné údržby. Lze je řešit
i bez přivolání technika. Společnost Electrolux nabízí řadu tipů a triků, jak na to. Vzhledem ke skutečnosti, že je myčka nádobí vybavena systémem výstrah, lze poměrně rychle určit příčinu problému, který nastane.

 

Žádný technický vynález nemůže zaručit stoprocentní funkci. Je tomu tak

i u myček, i když jejich poruchovost je například ve srovnání s automatickými pračkami minimální. Pokud neodevzdávají nádobí bezvadně čisté, bývá spíše na vině jejich nesprávné seřízení uživatelem, který si nepřečetl návod nebo některou jeho kapitolu špatně pochopil, používá myčku nesprávně, šetří na mycích a lešticích prostředcích, zapomíná na doplňování soli  a zanedbává jejich jinak minimální předepsanou údržbu.

 

Nejčastěji se vyskytující poruchy v praxi a pravděpodobnou příčinu, která je způsobuje, ukazuje přiložená tabulka. Někdy lze nápravu provést svépomocí, pokud však k závadám dochází i po navrhovaném opatření v tabulce, je nutno se obrátit na servis a autorizované servisní techniky, kteří mají navíc k dispozici originální náhradní díly. U komfortních myček s elektronickou inteligencí spotřebič sám signalizuje závadu číselným nebo kombinovaným kódem na displeji. Právě toto číslo navede servis na příčinu poruchy.

 

Porucha

Příčina / Její odstranění

 

 

Myčku nelze spustit

* Dveře nejsou správně zavřené. / Dveře dovřít.

* Vidlice přívodní šňůry není správně zasunutá do zásuvky. / Lépe zasunout.

* Zásuvka není pod napětím. Vyhozený jistič nebo spálená pojistka. / Nahodit jistič, vyměnit pojistku.

* Nebyl zvolen žádný program. / Zvolit program.

 

 

 

Myčka se neplní vodou

* Uzavřený přívod vody. / Otevřít přívod.

* Zcela zanesené sítko na koncovce napouštěcí hadice. / Sítko vyjmout a vyčistit. 

* Přívodní hadice je zalomená nebo nějak neprůchodná. / Hadici narovnat nebo  

  nahradit novou.

* Tlak ve vodovodu je nižší než 100 kPa. / Přivolat instalatéra.

* Ucpaný odtok vody, nefungující odtokové čerpadlo, bliká kontrolka 

  „PŘÍVOD/ODVOD“. / Zkontrolovat výpustní hadici a odpadní čerpadlo přístupné po vyjmutí filtru.

* Zasáhl systém ochrany Aqua stop pro poruchu na přívodu vody. / Volat servisní    

  službu. 

 

 

Zvuky nárazů z myčky

* Ostřikovací rameno naráží na vyčnívající kus nádobí. / Přeskládat nádobí.

* Větší kusy nádobí v mycím prostoru se pohybují náporem vodního paprsku. /  

  Přeskládat nádobí.

* Zvuk nárazu ustal – ostřikovací rameno se zarazilo o vyčnívající kus nádobí. /

  Přeskládat nádobí.

 

Voda z myčky

se neodčerpává

* Zalomená nebo příliš vysoko vyvedená vypouštěcí hadice. / Upravit pozici hadice.

* Příliš dlouhá nebo ucpaná vypouštěcí hadice. / Hadici vyrovnat, pročistit, jinak   

  vyřešit odpad.

* Odtok na stěně není odvzdušněn. / Pročistit odtok.

 

 

Dveře netěsní

* Myčka není přesně vyrovnána.

* Poškozené nebo znečištěné těsnění. / Znečištěné těsnění omýt vodou, poškozené nahradí servis.

* Vyčnívající kus nádobí zabraňuje dosednutí dveří. / Jinak přerovnat.

 

 

 

Nádobí je špatně umyté

* Nádobí není správně rozloženo v koších. / Přeskupit lépe nádobí.

* Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet nebo mají ucpané trysky. /

  Zkontrolovat volnost otáčení rukou nebo vyčistit trysky.

* Jsou zanesená nebo špatně nasazená síta. / Vyčistit síta a správně nasadit.

* Zvolen příliš šetrný program. / Zvolit program intenzivnější – např. impulsní.

* Malá dávka mycího prostředku nebo špatný či ztvrdlý mycí prostředek. / Správně

  nadávkovat nový mycí prostředek.

* Nedostatek regenerační soli. / Doplnit zásobník.

 

Na příborech

a sklenicích mléčný povlak, který se ale

dá setřít

* V zásobníku chybí regenerační sůl. / Doplnit sůl ve změkčovači.

* Špatně nastavení stupeň změkčování. / Nastavit na vyšší stupeň.

* Závada automatického systému pro změkčování vody. / Odstraní servis.

* Nevhodný mycí prostředek s nedostatkem fosfátu. / Vyzkoušet přípravek s větším podílem fosfátu.

* Malá dávka leštidla. / Zvýšit dávku.

Šmouhy a modravý nádech na sklenicích

a příborech

 

* Předávkování leštidla. / Méně leštidla.

Na nádobí zůstává šmouha od čaje a nesmytá rtěnka

* Zvolený program měl nízkou teplotu. / Nastavit vyšší teplotu.

* Mycí prostředek má slabý bělící účinek. / Použít prostředek  s vyšším podílem

  chloru.

 

Stopy rzi na příborech nebo šedý slaný povlak

* Pootevřené víko zásobníku soli. Zkontrolovat a uzavřít víko.

* Neodpovídající kvalita příborů.

* Ulpělé mikroskopické kovové částice z vodovodního potrubí. / Pročistit potrubí.

 

V násypce ulpívá mycí prostředek

* Prostředek byl nasypán do mokré násypky. / Před plněním vytřít násypku.

* Velký kus nádobí neumožnil vodě vypláchnout mycí prostředek. / Lépe poskládat nádobí – u víčka dávkovače ponechat prostor.

 

V mycím prostoru

se po otevření myčky nachází voda

* Ucpaná sítka. / Sítka očistit.

* Zablokované odtokové čerpadlo nebo zpětný ventil. / Zkusit vyčistit odpadní

  čerpadlo a ventil dle návodu, jinak nutný zásah opraváře.

* Ucpaná nebo uskřípnutá vypouštěcí hadice. / Hadici odpojit, vyčistit, narovnat.

Nádobí není

zcela suché

 

* Chybělo leštidlo nebo byla nízko nastavená dávka leštidla. / Zvýšit dávkování.

 

Vývoj nových mycích prostředků si vyžádal nové techniky mytí. Co nejlepší výsledky mytí nádobí umožňuje revoluční a unikátní prostředek do myček nádobí Calgonit Quantum skládající se z prášku s integrovanou funkcí soli, gelu s integrovanou oplachovací funkcí, PowerBallu a prostředku pro ochranu skla. Každá složka je obsažena v odlišné komoře v plně rozpustném obalu. Quantum je vyrobené tak, že každá složka se uvolní postupně. Tento proces umožňuje jednotlivým složkám působit nezávisle na sobě k dosažení lepšího výsledku, místo aby potlačovaly jedna druhou. Více informací o dalších produktech naleznete na webových stránkách www.calgonitinfo.cz .

 

 

Aktuality, novinky, hry, testy, rady, porady a ještě mnohem více naleznete na specializovaných stránkách o myčkách nádobí www.dodish.eu  pod českou vlajkou.