Stejně jako každý rok, i letos se konají zápisy do základních škol. Školy měly možnost vypsat jejich termín od 15. ledna do 15. února. Podle odhadů přijde k zápisu více než 140 tisíc předškolních dětí. Co po nich budou ředitelé chtít?

Letos jdou k zápisu všechny děti narozené v období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008. Samozřejmě ne všechny budou přijaté, některé z nich dostanou roční odklad školní docházky, ať už ze zdravotních, nebo jiných důvodů. O tom, jestli je dítě schopné nastoupit do školy a jestli je dostatečně zralé, rozhoduje právě zápis.

Přečtěte si také:

Přijetí či nepřijetí dítěte je v kompetenci ředitele/ky školy, který musí podle výsledku zápisu posoudit schopnosti dítěte. A které to jsou? Co všechno by mělo dítě umět, než půjde k zápisu? To jsme zjišťovali u ředitelky základní školy Pavlíny Fialové.

kid

Paní ředitelko, které jsou základní věci, jež by děti měly umět, aby mohly být přijaté do školy?
Již v mateřské škole sledují paní učitelky, jak dítě zvládá sebeobsluhu (oblékání, obouvání, hygienické návyky) a sociální dovednosti (pozdrav, poděkování). Dítě by mělo být vyzrálé po stránce tělesné (to obvykle posuzuje pediatr), dále po stránce rozumové - mělo by mít věku přiměřené vnímání, pozornost, řeč, paměť, hrubou i jemnou motoriku, vizuomotorickou koordinaci, verbální myšlení, všeobecné znalosti a slovní zásobu. Učitelé se často u zápisu ptají např. na počet prvků od 1 do 5, rozlišování „více a méně“ nebo „před a za“, informace o rodině, barvy, chtějí přednést básničku či nakreslit postavu. Sledují soustředěnost dítěte na práci, správné držení tužky a další aspekty.

Co naopak značí, že by měly dostat odklad?
Pro odklad u dítěte hovoří vývoj řeči na nízké úrovni i to, že dítě neplní předpoklady z motorické stránky. Společenská nezralost je klíčová pro schopnost učit se. Patří sem přílišná závislost na rodiči, plachost a vzdorovitost, odmítání spolupráce, plačtivost, úzkostlivost, nesamostatnost, hyperaktivita, emoční labilita, nerespektování pokynů apod. Vědomostem a dovednostem se dítě učí ve škole. Je-li však většina činností při zápisu opravdu slabých, je třeba konzultovat s učitelkami MŠ, zda jde o ojedinělý, či obvyklý jev. Podle toho potom učitel rodiče na možnost žádosti o odklad nasměruje.

Jaké máte zkušenosti - kolik procent dětí podle Vás potřebuje odklad?
Pokud se rodiče rozhodnou pro odklad u svého dítěte, podají ve škole patřičnou žádost, doloženou odbornými posudky. Ředitel se rozhodne, zda žádosti vyhoví. Rozumný učitel, který zná osudové důsledky předčasného nástupu do školy (před dobou zralosti, která nemusí být přesně v 6 letech), může rodičům odklad doporučit. Nezralých dětí je do 10 %. Častěji jde o chlapce (narozené na jaře nebo v létě) než o děvčata. Moje vlastní zkušenosti jsou především v tom smyslu, že mnohdy rodiče i přes doporučení učitele pošlou do školy dítě nezralé (ať již po stránce fyziologické, rozumové, emoční nebo sociální), a to se bohužel většinou negativně projeví na úspěšnosti žáka ve škole i na jeho vztahu ke školní práci vůbec.

Někteří rodiče se zápisem příliš stresují. Je hodně špatné, když dítě v necelých šesti letech nerozezná např. pravou a levou stranu nebo něco jiného? Dá se to přece doučit, ne?
Konkrétní praktické znalosti typu geometrické tvary, písmena, číslice apod. nejsou kritériem pro přijetí dítěte, toto se normálně zralé dítě ve škole naučí. Učitel u zápisu se spíše zaměřuje na zrakové a sluchové vnímání, vyjadřovací schopnosti, grafomotorické dovednosti, přiměřenou samostatnost ap. Pravolevá orientace se obvykle stabilizuje mezi 6. a 7. rokem věku.

Jak podle Vás dnešní předškoláci mluví? Je to horší než dřív?
Troufám si říci, že úroveň řečových dovedností je horší nežli dříve (některé děti patlají, šišlají, chybně vyslovují hlásky)... Myslím si, že rozvoji jazykové stránky se v rodinách věnuje méně času. S dětmi se málo mluví, mají méně přímého verbálního kontaktu s mluvící osobou, tu jim často nahrazuje televizor nebo počítač. Úroveň řečových schopností u dětí také závisí na vzdělání a sociokulturní úrovni rodičů. Rozhodně je nejlepší, když dítě, které nastupuje do školy, je beze všech logopedických problémů. Náprava řeči je ideální od 4 do 7 let věku.

Další články v našem magazínu:

Reklama