svatba

„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Když zaslechnete tuhle větu, nejdříve si můžete myslet, že jste si právě pojistila své štěstí na celé věky. Později ale také může vyjít najevo, že jste si na sebe spíše upletla bič a postavila si do cesty jen těžko zdolatelnou překážku. Co jsou to církevní sňatky a dají se rozvést?

Dle zákona o rodině jsou církevní a civilní sňatky zrovnoprávněny. To znamená, že po právní stránce mají obě formy uzavření manželství stejnou váhu a závaznost. Abyste mohli sňatek uzavřít, musíte splnit pro obě formy sňatku stejné podmínky. Například – manželství nesmí uzavřít nezletilý, pokud k tomu nesvolí soud. Nesmí jej uzavřít ani ten, který již jeden sňatek uzavřel a tento nebyl dosud rozveden. A do třetice: manželství nesmí uzavřít osoba zbavená právní způsobilosti. A když platí stejná pravidla pro uzavření sňatku, měla by dle zákona platit i pro jeho rozvedení. Církev to ale vidí jinak.

Když se rozvádí sňatek civilní, jdou partneři na úřad v lepším případě s jasným odůvodněním, proč již nemohou ve svazku setrvat, a s vyřešeným majetkovým vyrovnáním. V tom horším ponechají tyto záležitosti na soudu. Přestože se rozvodové tahanice týkají možná i vás, proti „církevním rozvodům“ to pořád nic není. Sňatek uzavřený v kostele leckdy rozvést nelze. Úředně ano, církevně ne.

Takto uzavřené manželství je totiž bráno jako celoživotní slib. A tak, přestože váš rozvod již úřady potvrdily, v očích církve budete stále manželé, byť žijící odděleně. Z toho důvodu již nemůžete uzavřít další církevní sňatek.

Manželství nelze rozvést, ale…

Církevně platné, dokonané a svátostné manželství mezi dvěma pokřtěnými nelze nikdy rozvést. Církevní rozvody v pravém slova smyslu vlastně ani neexistují. Je možné pouze celé manželství prohlásit za neplatné. K tomu musejí být ve vztahu přítomny právem stanovené překážky. Tyto by měly existovat již v době uzavření svazku, jen byly zamlčeny. To znamená, že pokud si manžel na své ženě začne vybíjet své násilnické sklony až po letech, nemusí to být důvod k rozvodu. Slíbila jste totiž, že spolu zůstanete v dobrém i ve zlém.

Několik důvodů, pro něž může být manželství zrušeno:

  • Jeden z partnerů si absolutně nepřeje děti – podstata manželského svazku není naplněna.
  • Impotence – neschopnost vykonávat soulož (nikoli neplodnost)
  • Uzavření sňatku v minulosti
  • Pokrevní příbuzenství
  • Nevěra
  • Řeholní sliby
  • Zatajení vážného zdravotního nebo ekonomického stavu
  • Psychická neschopnost – do této kategorie spadá nejen neschopnost ujmout se manželských práv a povinností, chybějící zdravý rozum, ale také duševní a fyzické týrání, gamblerství, drogy, sobectví, hysterie, úchylky a podobně.

Rozhodne církevní soud

Nabude-li jeden z manželů přesvědčení, že byl splněn některý z důvodů pro uznání neplatnosti svazku, obrací se nejčastěji na církevního advokáta, který situaci zdarma prokonzultuje a popřípadě napíše žalobu na platnost manželství a podá ji soudu.

„Rozvody jsou v dnešní době skoro trendem. Církevní soudy jsou ale pořád konzervativní a snaží se stále se stejným zaujetím manželství udržet v platnosti. Ačkoli stát za to církev často kritizuje. Lidsky si myslím, že nemá smysl, aby zůstávaly ve svazku dvě osoby bez vzájemné lásky. Ale co míní církevní soud, je věc druhá,“ přiznává mladý farář Jan Otruba.

Rozvod církevního sňatku trvá déle než u sňatku úředního, průměrně dva roky. Tento proces probíhá neveřejně. Oba manželé i svědci jsou vyslýcháni odděleně a do spisů může nahlédnout jen advokát (proto je dobré ho mít). Soudce se v tomto řízení snaží hájit platnost svazku. V případě, že se shodně vyjádří dvě soudní zřízení, může být manželství prohlášeno za neplatné od samého začátku.

Více informací i seznam církevních advokátů naleznete na webu www.cirkevnirozvod.com

Jste pro církevní svatby? Myslíte, že by měla takto uzavřená manželství mít právo na rozvod jako ta úřední?

Reklama