Civilní i církevní forma uzavření sňatku jsou od 1. července 1992 na stejné úrovni jak po právní stránce, tak podle zákona o rodině. Záleží tedy jen na snoubencích, jakou formu obřadu si zvolí. Pokud uzavřou sňatek občanský, mohou následně uzavřít sňatek církevní, který však už nemá žádné právní následky. Je jen jakýmsi doplňujícím obřadem. Po uzavření sňatku církevního ovšem už nelze uzavřít sňatek občanský.

Hlavním znakem církevního sňatku je to, že svátost manželství je chápána mnohem důsledněji a vážněji než v případě civilního sňatku. A zatímco civilní sňatek lze opakovat i několikrát za život, u církevního sňatku to tak jednoduché není.

"Co Bůh spojil, člověk nerozděluj" - to je zásada, podle které je manželství chápáno jako doživotní slib, a proto lze do manželského svazku uzavřeného v kostele vstoupit jen jednou. Výjimkou je zde pouze předčasné úmrtí jednoho z manželů.
Za určitých okolností lze rozdělit i církevní manželství, ale tyto okolnosti jsou velice pečlivě zkoumány, než je tato rozluka povolena. Například u římskokatolické církve může takovouto výjimku udělit pouze papež.

Církevní obřad probíhá v místě, které určují předpisy dané církve nebo náboženské společnosti. Bývá to místo určené pro náboženské obřady a úkony (např. modlitebna, kostel, sbor).
Výjimkou bývá ohrožení života jednoho ze snoubenců. Tehdy může být manželství uzavřeno na kterémkoliv jiném místě.

Jaké doklady pro uzavření církevního sňatku potřebujeme?
Samozřejmostí jsou občanské průkazy, rodné a křestní listy. Dále osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, které není starší než 3 měsíce. V tomto osvědčení je potvrzeno, že snoubenci splnili všechny zákonné podmínky pro uzavření platného manželství.
Dále můžeme potřebovat například potvrzení o prvním svatém přijímání, atd. Tyto doklady se můžou lišit podle druhu církve a dokonce i ve stejné církvi, ale na jiném místě po vás mohou chtít odlišné potvrzení.
Navíc, pokud se svatba odehrává ve farnosti, kam ani jeden ze snoubenců nespadá, je nutné potvrzení o propuštění z příslušné farnosti.

Příprava církevního sňatku
Jako příklad vám uvedu přípravu na uzavření manželství v římskokatolické církvi, která je v naší republice nejrozšířenější, a sňatky uzavírané v této církvi jsou nejčastější.

Církevní svatbu je nutné si domluvit nějakou dobu předem. Většinou to bývají dva až tři měsíce. Na vesnici může být tato doba kratší, protože se zde neodehrává tolik svatebních obřadů jako ve městě.
Navíc musí mít snoubenci dostatek času pro přípravná setkání s farářem, která jsou pro uzavření církevního sňatku nutná. Těchto setkání bývá zpravidla šest, ale není tomu tak ve všech farnostech. Záleží na domluvě s farářem a na jeho požadavcích.

Při těchto setkáních s farářem se projednávají formality, provede se zápis do farní knihy, snoubenci hovoří o svém vztahu k víře, farář je poučí o svátosti manželství, významu církevního sňatku, připraví je na průběh obřadu.

Pokud jsou oba snoubenci stejného vyznání, probíhá vše jednoduše. Pokud je ale jeden ze snoubenců jiného vyznání nebo bezvěrec, potřebuje mít farář svolení k uzavření sňatku od biskupa.

Samotný církevní obřad probíhá asi půl hodiny, pokud si snoubenci zvolí obřad bez mše. Se mší trvá obřad okolo hodiny, i více.
Na obřad má farář připravené modlitby, ale i povídání o manželství, Bohu a životě jako takovém. Snoubencům jsou pokládány otázky, vymění si posvěcené snubní prstýnky a farář jim požehná.

Odborné informace čerpány z www.svatby.cz  

Reklama