Na základě výsledků řady studií bylo zjištěno, že díky zvýšenému příjmu tekutin dochází ke snížení výskytu FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease). Řada výrobců krmiv a veterinárních lékařů využívá k podnícení příjmu tekutin u koček s FLUTD doplňků soli (sodíku). Ale někteří výrobci krmiv přidávají do svých krmiv až osmkrát vyšší množství soli než je stanoveno organizací AAFCO (Association Of American Feed Control Officials).

Při krátkodobých studiích skutečně zvýšil vysoký příjem soli příjem tekutin, frekvenci močení a došlo k naředění moči, čímž se snížilo riziko vzniku močových kamenů. Nicméně vysoký příjem sodíku znamená obrovské zdravotní riziko jak u lidí, tak i u zvířat. Mezi nebezpečí spojená s pravidelným příjmem vysokého množství sodíku patří hypertenze s následným poškozením orgánů, formování kalcium oxalátů a osteoporóza.  

Byla provedena řada studií na toto téma a my vám nabízíme výsledky jedné z nich:

kočkaTato studie hodnotí bezpečnost podávání soli u zdravých koček a koček se zvýšeným rizikem vzniku hypertenze. Byla porovnána dvě krmiva s různým obsahem soli (0,35% a 1,1% sodíku v krmivu) u zdravých, obézních nebo starších koček s dřívějším onemocněním ledvin (celkově 36 koček). Kočkám bylo podáváno krmivo s vysokým nebo nízkým obsahem sodíku po dobu tří měsíců. Poté jim bylo krmivo vyměněno za druhý typ krmiva. Druhé krmivo kočky dostávaly také po dobu tří měsíců. V průběhu studie byly monitorovány u koček tyto parametry: příjem krmiva, tělesná hmotnost, příjem vody, tvorba moči, hustota moči, exkrece minerálů močí, krevní tlak, tělesná kondice, obsah minerálů v kostech, elektrokardiogram, vzhled sítnice, krevní obraz, biochemie a koncentrace hormonů (antidiuretický hormon, renin, aldosteron).

Příjem vody a objem moči byl zvýšen u skupiny koček, která dostávala krmivo s vysokou hladinou sodíku v porovnání se skupinou, která dostávala krmivo s nízkou hladinou sodíku. Kočky s narušenou funkcí ledvin nebyly schopny koncentrovat moč v souvislosti s různým příjmem sodíku. Dietní terapie neovlivnila průměrnou hodnotu arteriálního, systolického nebo diastolického tlaku krve.

Vysoký příjem sodíku měl za následek zvýšení systolické práce srdečního svalu u zdravých koček, snížení koncentrace aldosteronu u zdravých, obézních a starých koček a zvýšení exkrece vápníků močí u koček s předchozím onemocněním ledvin. Dále, u koček s onemocněním ledvin, vyústil příjem diety s vysokým obsahem sodíku ve zvýšení koncentrací sérové močoviny, fosforu a kreatininu. To ukazovalo na progresivní zhoršení renálních funkcí.

Tato studie poukazuje na to, že existuje populace koček, které mohou být negativně ovlivněny příjmem krmiva s vysokým obsahem sodíku. Nejnápadnějším projevem, který byl pozorován, bylo zvýšení koncentrace močoviny, kreatininu a fosforu v séru u koček s poškozenou funkcí ledvin. Progresivní zvýšení hladin těchto cirkulujících metabolitů naznačuje, že normální adaptivní mechanismy, které se u zdravých, obézních a starších koček vyrovnávají se zvýšenou ledvinnou zátěží způsobenou vyšším příjmem sodíku, nebyly efektivní u koček s renální insuficiencí.  Tento negativní efekt soli byl nezávislý na jakémkoliv měřitelném efektu na systémový krevní tlak. Již dříve bylo zveřejněno, že sůl způsobuje funkční renální poškození bez ovlivnění arteriální hypertenze. Kromě progresivního zhoršování renálních funkcí a zvýšené systolické práce srdce, odhaluje tato studie, že existuje spojitost mezi příjmem soli a zvýšením exkrece vápníku močí u koček s poškozenými ledvinami.  Toto zjištění by mohlo vysvětlovat běžný výskyt kalcium oxalátů u koček s onemocněním ledvin.

Dlouhodobé podávání krmiva s vysokým obsahem soli (již 1,19% v sušině může negativně ovlivnit zdravotní stav) musí být pečlivě zváženo. Zvláště z důvodu výskytu určitého stupně renální dysfunkce, která není detekovatelná běžným biochemickým vyšetřením u zdánlivě zdravých koček. V současnosti, rizika spojená s vysokým příjmem sodíku převyšují výhody spojené se zvýšeným výdejem moči.

Krmivo Hill´sTM Prescription DietTM k/dTM obsahuje kontrolovanou hladinu sodíku a tím, mimo jiné, napomáhá kontrole klinických příznaků onemocnění ledvin více než 60 let!

Vliv krmiva s nízkým a vysokým obsahem sodíku na kočky s časnou fází onemocnění ledvin po 12 týdnech krmení.

kocky

 Dle studie  Sodium Study Synopsis
Kirk CA, Jewell DE, Lowry SR. Effects of sodium chloride on selected parameters in cats. Vet Therapeutics 2006; 7:333-346.

zpracovala MVDr. Sylva Havelková
Odborný poradce A-VET s.r.o.

Reklama