sodoma gomora

Chtěli jste záhady, tak tady jsou! A že jich bude! Kdo je přítelem všeho nevysvětleného, jistě ví, že máme jako lidstvo zpětně o čem přemýšlet. Začneme Biblí a notoricky známým příběhem o zkáze Sodomy a Gomory.

Může to být pravda? A pokud ano, CO zničilo zmíněná města?

Zajímavé čtení a mnoho záhad nabízí nejen Bible, Rámájana, tibetské knihy Kandžur a Tandžur či epos starých Sumerů: O Gilgamešovi.

Dalším dolem, ze kterého budeme čas od času těžit, mohou být například staré obrazy, archeologické nálezy, které nějak nezapadají do uvedené doby, stavby, jejichž původ a smysl se doposud nedaří vysvětlit, a další zdroje.

Věřím, že jako odreagování od každodenních starostí, které jsou až moc průhledné a jasné a mnoho podnětů nenabízejí, to bude dobrá odbočka, která nám načechrá i jiné části mozku, vědomí a intelektu.

Bůh, Bohové - dobře, ale co to je za bytosti?

Chlapec hledající kozu ztracenou na skaliscích Mrtvého moře hodí kámen do jedné z tamních jeskyní. Zaslechne zvuk tříštící se hliněné nádoby. I přivádí mladšího bratra, který se vtěsná do otvoru v jeskyni.

Tak spatří světlo světa dle historiků nejlepší rukopisy nalezené v 20. století Svitky od Mrtvého moře.

V nich můžeme nalézt příběhy hovořící o tajemných nebeských vozidlech a synech nebes, kteří v nich navštívili zemi v doprovodu oblaků dýmu a ohně.

Indická Mahábhárata popisuje příběh, jak jeden z hrdinů odlétl ve své „vimana“ na gigantickém paprsku, který vycházel z něčeho podobného slunci, co vydávalo zvuk připomínající vzdálený hrom. Co asi viděl autor tohoto starého textu před 6 000 lety?!

Před 5 000 lety byl napsán známý Epos o Gilgamešovi. Jeho stránky z keramiky nám vyprávějí také o bytostech, které přišly na zem v oblacích dýmů a za obrovského hluku.

A co Bible?

„Kniha knih“ zachycuje celé předkřesťanské tisíciletí ve formě Starého zákona a první dvě století našeho letopočtu jako Nový zákon.

sodoma gomoraV knize Genesis najdeme dramatické povídání o zničení měst Sodomy a Gomory.

V kostce se jedná asi o toto: (Celý text lze pročíst v Bibli v 19. kapitole 1. knihy Mojžíšovy).

Otec Lot sedí v Sodomské bráně, když spatří dva anděly. Jsa překvapen je hned pozve do svého domu a pohostí je.

Následně se dozvídá:

„Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z toho města. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“

Když vyšlo slunce, nutili tito poslové Lota opět k odchodu: „Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul.“
Když váhal, muži ho uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery. „To shovívavost Hospodinova byla s ním - vyvedli ho dovolili mu odpočinout až za městem. Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul.“

„Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na polích.“

Z příběhu se ještě dozvíme, že Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

Konec zní asi takto:

...Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě.“

Nechme stranou důvody, pro které ke zkáze došlo, a hledejme zrníčko pravdy.

To jistě najdeme, a nejen jedno. Podle dnešních odborníků se totiž v celé oblasti nachází mnoho tun zesklovatělého písku, což mohlo vzniknout jen vysokou teplotou.

Byl to meteorit?

Mohl by být, ale co Lotova žena? Její osud spíš připomíná Hirošimu, ale to asi nevyřešíme. A to ani přes to, že výzkum provedený arabskými odborníky popisuje abnormální radioaktivitu v okolí Rachi, Dariatu a na poloostrově Sinai.

Kdo byli Andělé, kteří varovali Lota? Dostal varování ještě i někdo jiný, kdo se do příběhu nedostal? Klidně mohl.

Pokud šlo o plánované zničení měst Bohem, nebo kdo ví kým, pak: Jakou technologii k tomu použil?

Lot mohl být vizionář

Může to být myslím ale mnohem prozaičtější. Totiž, pokud by se jednalo o meteorit, nebo prostě těleso, které dopadlo na Zemi, pak tomu muselo něco předcházet, když to způsobilo takovou katastrofu.

A Lot mohl být jen a jen pozorný a navíc vlastnil invenci, šestý smysl jako mnozí z nás, kdo vytuší nebezpečí.

Mohl to celé pak svést na Anděly, protože byli prostě „v kurzu“. Navíc si musíme uvědomit, že Lot byl alespoň podle Bible znechucen tím, co se ve městech dělo za zvěrstva, a mnohokrát se snažil lidi umravnit.

Čili boží zásah by se moc hodil.sodoma gomora

Co si myslíte vy?

Vysvětlení téhle záhady možným přirozeným dopadem žhavého meteorického deště na Sodomu a Gomoru nám ale vůbec nebere z rukou další, mnohem větší podivnosti, kterými se budeme příště bavit.

Tohle bylo zahřívací kolo.

Co třeba tyhle otázky:

  • Kdopak asi dal kalendář barbarům Mayům, když tento sahá miliony let do minulosti s přesností, kterou si dnes bez počítačů neumíme představit?
  • Kdo poskytl africkým Dogonům informace o tmavé Síriově družici?
  • Kdo řekl národům ve Středomoří o existenci desáté Plejády, která není okem viditelná?
  • Kdo nám na zemi, prokazatelně před tisíci lety řekl, že Mars je vyschlý a že Venuše je jediný obrovský oceán, nebo že planeta Saturn se podobá atomu?
  • Čí postavy jsou zobrazeny na freskách v Tassíli, které nedávno objevil a studuje francouzský vědec Henri Lhote? (Vidíme na nich velmi vysoké postavy podobající se člověku v kosmických skafandrech!)
  • Kdo a kam odnesl biblického Enocha?

Máme kde brát

Tajemné kresby na planině Nazca, mayští bohové, létající had Kukulkan v Chichén Itzá, tajemství pyramid jak egyptských, tak mayských nebo Inků a další a další.

To jsou věci! Jen se jimi zabývat místo pitomostí okolo válek a ropných vrtů.

Nu což, můžeme nad těmito fascinujícími taji historie naší země a civilizace žasnout a přemýšlet my, kteří nelijeme do moří hektolitry ropy a nevymýšlíme, jak se co nejefektivněji navzájem zabít.

Pokud vás nějaká záhada napadá, klidně ji navrhněte.

Reklama