92 % českých firem spolupracuje s českými vysokými školami. Této spolupráce si ale cení spíš studenti než celé univerzity – ti se na vzájemné spolupráci podílejí ze 70 %. Firmy jsou zvyklé provádět výběr potenciálních zaměstnanců z řad studentů, spolupracovat při tvorbě závěrečných prací a nabírat studenty na stáže.

Tato konstatování jsou hlavním výsledkem výzkumu realizovaného v rámci mezinárodního projektu Socrates Grundtvig „Trénování trenérů – vysokoškolských učitelů v outreach“ Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci s Business Leaders Forem a TARA Professionals, o. p. s. Šetření proběhlo kromě České republiky i ve Slovenské republice, Itálii a Bulharsku. V Itálii, jež se umístila na čele řebříčku sledovaných zemí, spolupráce mezi firemním a univerzitním prostředím dosahuje až 98 %. Hlavní rozdíl je však v intenzitě zapojení samotné univerzity a míře podpory studentů při získávání zkušeností z praxe.

Outreach univerzit
„Českým univerzitám chybí v této oblasti zejména vlastní marketing, komunikace s okolím a celkově větší iniciativa managementu. Lze přitom říci, že školy dnes disponují dostatečným potenciálem pro zajištění praktických zkušeností, ale využívají ho pouze z 30 %,“ uvedla Alena Husárová z Profesně poradenského centra Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která výsledky šetření zpracovávala. „Oslovené univerzity považují za hlavní překážku nedostatek finančních prostředků, my tento argument považujeme za sporný. Outreach aktivity nejsou jen o financích,“ dodala.

Předmětem průzkumu byla analýza oblastí a konkrétních forem spolupráce univerzit s firmami a dalšími institucemi. Z šetření vyplynulo, že tuzemské univerzity z velké většiny nevědí, jaké aktivity „outreach“ zahrnuje a k jakým výsledkům se s pomocí nich mohou dopracovat.

„Pojem outreach aktivity je anglického původu a zahrnuje veškeré činnosti univerzit ve vztahu k privátnímu, veřejnému i neziskovému sektoru. Tato změna kultury vysokého školstva vychází z přijetí konceptu Společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR),“ vysvětluje Tomáš Nejedlo, ředitel sdružení Business Leaders Forum. Vzájemná spolupráce zahrnuje oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání, tréninku, profesního rozvoje a mnohé další.
Problémem v českém prostředí, na který výzkum poukázal, je, že spolupráce univerzit a externích organizací stojí především na bázi osobních kontaktů. Vedle toho není outreach na většině univerzit strategickou prioritou. Firmy nechtějí být více pro-aktivní, radši čekají, až s iniciativou ke spolupráci přijdou samotné univerzity. Požadují však, aby nabízená služba byla vysoké kvality (71,4 % odpovědí). V takovém případě rádi za službu zaplatí, stejně jako komerčnímu poskytovateli.


O projektu „Training University Academic Staff to Become Trainers in Outreach Activities“
Hlavním cílem projektu je prosazování kulturní změny na vysokoškolských institucích a zároveň u organizací privátního a veřejného sektoru. Projekt reaguje na aktuální situaci nových členských zemí EU – je třeba, aby se vysokoškolské instituce v těchto zemích staly dynamičtějšími, aby byly schopné reagovat na potřeby tržního prostředí, aktivně se účastnit optimalizace jejich politického, ekonomického a společenského klimatu. Vysokoškolské instituce tak stojí před úkolem zbavit se role uzavřené, nedynamické organizace s mentalitou nedobytné pevnosti a stát se organizací otevřenou, která bude sdílet svoje znalosti a expertizy s regionální komunitou napříč všemi sektory.


Více informací o sdružení Business Leaders Forum najdete na www.blf.cz

Reklama